عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی وضعیت کمی و کیفی همه کتابخانه‌های پزشکی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی اهواز و نیز ارزیابی و سنجش انتظارات مراجعین به کتابخانه‌ها ...
 
این پژوهش با روش پیمایشی- توصیفی به تعیین وضعیت استفاده از فن آوری اطلاعات توسط دانشجویان معلول دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی می پردازد. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان معلول اعم از جانباز و غیرجانباز در 3 دانشگاه علوم پزشکی ذکر شده و تعداد کل جامعه پژوهش 60 نفر بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است با 15 سوال به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده شد. بالاترین عامل بروز معلولیت افراد مورد پژوهش در هر 3 دانشگا ...

این پایان نامه بمنظور بررسی وضعیت هزینه تخت روز و شاخصهای عملکردی مرتبط با آن در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1381 و با اهداف تخصصی تعیین شاخص های عملکردی، هزینه تخت روز، میزان بار مالی تخت روزهای خالی و نسبت هزینه های پرسنلی بستری و هزینه های ثابت بستری به تخت فعال بیمارستان های مورد مطالعه می باشد. یافته های تحقیق عبارتند از: 1-هزینه تخت روز بیمارستان های فیروزگر، فیروزآبادی، شهدای هفتم تیر و علی اصغر (ع)برابر با: 623000-704000-795000 و 732000ریال. 2 ...
    
پویایی هر کتابخانه بستگی به میزان استفاده از منابع اطلاعاتی موجود در آن دارد. اعضای هیات علمی دانشگاهها بخش مهمی از جامعه استفاده‌کننده کتابخانه‌های دانشگاهی را تشکیل می‌دهند. آگاهی از میزان استفاده این افراد از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه گامی مثبت در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و منابع موجود در آن می‌باشد. در این پژوهش پیمایشی – توصیفی تعداد 467 نفر از کل 650 نفر اعضای هیات علمی تما‌م‌وقت رسمی و پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به پرسش‌های این پژوهش پا ...