عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر مدرک کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بر فارغ‌التحصیلان در ایران از ابعاد مختلف است. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر مدرک کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی بر پیشرفت علمی، توسعه تخصص موضوعی، اشتغال، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها و قابلیت‌ها، و فعالیت‌های علمی فارغ‌التحصیلان ایرانی پرداخته است. روش بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شام ...

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی چکیده مقاله‌های علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از نظر میزان همخوانی با استاندارد 39.14Z بود. روش پژوهش ارزیابانه و از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش را 9 مجله علمی و پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از زمان کسب رتبه علمی و پژوهشی تا پایان سال 1390 تشکیل می‌دادند. جامعه پژوهش شامل 1052 چکیده مقاله بود که حجم نمونه بر پایه جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 250 چکیده مقاله تعیین شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی استفاده شد. به این دل ...

این پژوهش درپی آن است که بداند گرایش مشاهده شده درکتابخانه های ایران مبنی بر تمرکز متخصصان در خدمات فنی تا چه حد برآمده از گرایش درونی خود آنها است. شناسائی این گرایش را پژوهش حاضر در قالب شناسائی خود پنداره حرفه ای دانش آموختگان کارشناسی کتابداری دنبال کرده است.برای گردآوری داده ها از روش گراندد تئوری و مصاحبه نیمه ساختار یافته و برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در رویکرد نظریه زمینه ای استراوس و کربین طی سه مر حله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. مصاحبه ش ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی کاربرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در کتابخانه های شهر اصفهان بود. جامعه آماری تحقیق شامل 26 نفر از مدیران، معاونان در کتابخانه های شهر اصفهان و 54 عدد پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع رسانی انجام شده برای کتابخانه های شهر اصفهان بود. روش: به دلیل کوچک بودن حجم جامعه ، از روش سرشماری بهره جویی شد و کل جامعه مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و بر ...

مفاهيم و واژگان علمی وابسته به نظريه‌ای هستند که واژگان در آن بروز می‌کنند، بنابراين ممکن است معنای يک واژه در حوزه‌های مختلف علم متفاوت باشد. اين مطالعه بر آن است که به بررسی وضعيت تبعيت يا عدم تبعيت سرعنوان‌های موضوعی فارسی از واژه‌ها و عبارات موضوعی متون کتابداری واطلاع‌رسانی بر اساس رويکرد تحليل حوزه‌ای بپردازد. برای انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شد. جامعه آماری شامل دو بخش است: 1) کتاب‌ها و مقالات مجلات منتشر شده در زمينه کتابداری و اطلاع‌رسانی که طی سال‌های ...

هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده‌ی پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 90-91 می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش عوامل ترغیب کننده و بازدارنده می‌باشد، ضریب پایایی به‌دست آمده برای عوامل ترغیب کننده برابر با 0/91 و برای عوامل بازدارنده ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی استنادها به منابع وب در مقاله‌های منتشر شده در مجله‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نمایه شده در آی.اس.آی. در سال‌های 2005-2008 انجام شده و در آن کوشش شده است با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، میانگین تعداد مقاله‌ها، تعداد استنادها به منابع چاپی و استنادها به منابع وب در هر مقاله، نوع زبان، استاندارد استناد، نوع فایل، نوع دامنه، ثبات و پایداری، و نیم‌عمر منابع وب استناد شده مشخص گردد. جهت انجام این پژوهش از روش تحلیل استنادی استفاده شده است. جامعه ...

پژوهش حاضر با هدف تحليل استنادي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) طي سال هاي 1389 – 1385 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعه سندي است و با روش تحليل استنادي انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي منابع مندرج در فهرست منابع و مآخذ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) بوده است. در اين پژوهش 406 پايان نامه شامل 13 عنوان در رشته تحصيلي برنامه ريزي درسي، 61 عنوان در رشته تحصيلي روانش ...

هدف از این پژوهش شناسایی میزان آشنایی، تعهد و میزان اختیار کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان به اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداری است. در راستای انجام این پژوهش، پیمایشی بر روی جامعه کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان (276 نفر) صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 18 سوالی با گزینه‌های موافقم، مخالفم است که با توجه به معیارهای موجود در اسناد و متون کتابداری و منشورهای اخلاقی کشورهای مختلف تهیه شده است و از طریق کارتابل مسئولان کتابخانه‌ها در اختیار کت ...