عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور آگاهی از میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی و دانشگاهی استان کهگیلویه وبویر احمد به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل 71 نفر کتابدار (متخصص و غیر متخصص ) در کتابخانه های مذکور می باشد. روش این بررسی به دست آمده از این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که جهت گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که کتابداران اعم از عمومی و دانشگاهی در حد بالا از شرایط فیزیکی و تجهیزات موجود در محل کار خ ...

هدف این پژوهش شناسایی عامل ها، ملاک ها و نشانگرهای ارزیابی کتاب الکترونیکی و سنجش میزان اهمیت آن ها از دیدگاه دو گروه از ذی نفعان کتاب الکترونیکی، کاربران و کتابداران است. روش شناسی پژوهش حاضر کمی و روش پژوهش در بخش ادبیات، روش مطالعه کتابخانه ای و در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایش توصیفی و تحلیلی است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کاربران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهراء (س) و در بخش کتابداران، کتابداران شاغل در دانشگاه های دولتی شهر تهران است، که با کتاب الکترونیک ...

یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص است. تحقیق حاضر به بررسی و مقـایسـه‌ی وضعیت توانمندی شغلی کتابداران دانشگاهی شهر شیـراز با انتظـارات مدیـران کتابخـانه‌ها از آن‌ها می‌پردازد. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش شامل دو گروه مرکب از کلیه‌ی کتابداران دانشگاهی شهر شیراز (175 نفر) و مدیران بلافصل آن‌ها (55 نفر) می‌باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه برای کتابداران مذکور و مدیران بلافصل آن‌ها می‌باشد. پس از گردآوری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبایی و کیفیت خدمات آنها از نظر دانشجویان می باشد. روش پژوهش پیمایشی است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش60 نفرکتابدار و 175 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی عضو کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که به طریق سرشماری و تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند. به منظور سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران از آزمون 90 سوالی هوش هیجانی بار-آن و برای تعیین وضعیت کیفیت ا ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آر. اف. آی. دی. توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر یزد در چارچوب مدل پذیرش فناوری است. عوامل سازنده "مدل پذیرش فناوری" در این پژوهش شامل مولفه‌های سهولت استفاده درک شده، سودمندی درک شده و نگرش نسبت به استفاده هستند که بر تصمیم به استفاده از فناوری آر. اف. آی. دی. تأثیر می‌گذارند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این پژوهش را 76 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد مدیران کتابخانه های دانشگاهی و تأثیر آن بر فرسودگی کتابداران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوعِ همبستگی و جامعه آماری کلیه کتابداران کتابخانه های 10دانشگاه دولتی سطح شهر تهران زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تعداد 600نفر می باشد. حجم نمونه 304 نفر برآورد گردید که از این تعداد 234 پرسشنامه عودت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. از پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران استفاده شد. ضریب ...

به منظور بررسی نظریات کتابداران دانشگاهی ایران در مورد ضرورت آموزش ضمن خدمت و برای تعیین نیازهای آموزش کتابداران و بررسی جنبه‌های مختلف آموزش ضمن خدمت ، تعداد 46 نفر از کتابداران متخصص شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای کشور مورد پرسش قرار گرفتند، که از میان 40 نفر پاسخ دهنده 5ˆ42 درصد را مردان و 5ˆ57 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش که به روش توصیفی تنظیم شده است حاکی از آنست که شکل‌دهی دوره‌های آموزشی برای کتابداران در تمام سطوح خصوصا کتابداران حرفه‌ای که سابقه بی ...

مقدمه: ابزارهای رسانه‌های اجتماعی- تعاملی وب 2 از جمله ابزار‌هایی که به عنوان بستری مناسب جهت به اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات، امکان ارائه و تبادل افکار و اندیشه را فراهم می‌نماید. هدف: هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌های اجتماعی - تعاملی وب. 2 (شامل ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، ابزارهای نشانه‌گذاری اجتماعی، ابزارهای به اشتراک‌گذاری تصویر و ویدیو و فناوری تلفیقی وب) در به اشتراک‌گذاری دانش بین کتابداران دانشگاه لیمریک- ایرلند و دانشگاه اصفهان بوده است. روش بر ...

فناوریهای وب2 به دلیل قابلیت های تعاملی و ارتباطی فراوانی که دارند کاربردهای فراوانی در کتابخانه‌های جهان در سالهای گذشته داشته‌اند، اما بررسی‌ها حکایت از استفاده اندک و بسیار کم از این فناوریها در کتابخانه‌ها و خصوصا" کتابخانه‌های دانشگاهی ایران داشته است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از فناوریهای وب2 و شناسایی مهمترین عوامل بازدارنده بر بکارگیری فناوریهای وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران است. بر این اساس ...