عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح که در قالب پشتیبانی از پایان‌نامه‌های دانشگاهی مرتبط انجام یافته به سئوالات زیر پاسخ می‌دهد: -1 وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان از ابعاد متعدد چگونه می‌باشد؟ -2 ویژگیهای مراجعین و اعضای آنان از لحاظ جنس ، شغل، سن و تحصیلات کدامند؟ -3 مراجعین کتابخانه‌های عمومی استان چه انتظاراتی از کتابخانه‌ها دارند؟ -4 کتابخانه‌های عمومی استان تا چه حد می‌توانند به نیازهای مراجعین و اعضاء جوابگو باشند؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اکثر کتابخانه‌ها دچار کمبود از لحاظ تجهیزات هستند. م ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این بررسی درصدد است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که عملكرد كتابخانه هاي عمومي استان گلستان بر اساس مؤلفه‌هاي كارت امتيازي متوازن چگونه است. در این راستا، پرسش‌های زیرمطرح می‌شوند: 1- عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان گلستان از منظر مالي كارت امتيازي متوازن چگونه است؟ 2- عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان گلستان از منظر فرآيندهاي داخلي كارت امتيازي متوازن چگونه است؟ 3- عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان گلستان از منظر مشتريان كارت امتيازي متوازن چگونه است؟ 4- عملکرد کتابخانه‌های ...

این پژوهش تحت عنوان کتابخانه‌های مساجد اهواز همسوی کتابخانه‌های عمومی می‌باشد. کتابخانه‌های مساجد، حسینیه‌ها و حوزه‌های علمیه مراکزی هستند که به اتکاء شوق مذهبی و علاقمندی مردم بویژه نوجوانان شکل گرفته و سازمان یافته و به ارائه خدمات پرداخته‌اند. این کتابخانه‌ها بالقوه می‌توانند در رشد فرهنگ اسلامی و ارتقاء دانش عمومی نقش اساسی برعهده گیرند. آگاهی از کم و کیف این گونه کتابخانه‌ها، پی بردن به خدمات فعالیتهای آنها، آشنائی با مشکلات و مسائل آنها و مطالعه روشها و عواملی که می‌توا ...

شناسایی وضعیت جاری کتابخانه های عمومی استان خوزستان ،مقایسه آنهابااستانداردهای موجودکتابخانه های عمومی وتعیین نقاط ضعف وقوت آنهاارزیابی مجموعه این کتابخانه ها به این صورت که آیاحداقل کتب اصلی واساسی که بایددریک کتابخانه عمومی باشد،دراین کتابخانه هاموجوداست درصورت نبودن این کتب ارائه لیستی به کتابخانه هاوپیشنهادخرید آن کتب ودرنهایت ارائه طرحی جامع برای بهبودخدمات وبالابردن کارآئی کتابخانه های عمومی استان خوزستان ...

هدف تحقیق، بررسی شاخص‌های کمی و کیفی کتابخانه‌های عمومی ایران و سایر کشورهای جهان است . جامعه آماری کتابخانه‌های عمومی ایران و تعدادی از کشورهای جهان هستند. روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری است . یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و همخوانی شدیدی میان میزان توسعه فرهنگی با میزان کیفیت و کارآئی کتابخانه‌های عمومی وجود دارد. و بالا بودن میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی می‌تواند موجب بالا رفتن سطح سواد عمومی و شعور اجتماعی و سیاسی مردم و توانمندیهای علمی ...

هدف تحقیق بررسی چگونگی همبستگی و همخوانی بین میزان توسعه فرهنگی و میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی بوده است . روش تحقیق مطالعه کتابخانه‌ای است . یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی و ارتباط معناداری میان میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی و میزان توسعه فرهنگی وجود دارد و 95 درصد از افزایش در میزان کیفیت و کارآیی کتابخانه‌های عمومی به وسیله افزایش در میزان توسعه فرهنگی تبیین می‌گردد. یعنی اینکه کشورهایی که دارای سطح بالایی از توسعه فرهنگی می‌باشد. از کتابخانه‌ها ...

پژوهش حاضربه بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی استان قزوین می پردازد.هدف پژوهش آشکار نمودن کمبودها،نقاط قوت وضعف،بهبود بخشیدن به وضعیت کتابخانه ها در امر سیاست گذاری از لحاظ کمی و کیفی(درمورد منابع،کارکنان،تجهیزات،خدمات ،ترویج فرهنگ مطالعه و...)می باشد. جامعه آماری این پژوهش کتابخانه های عمومی استان قزوین (22کتابخانه)می باشد.روش پژوهش پیمایشی است و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه اسناد و مدارک و پرسشنامه می باشد.برای این منظور (2)پرسشنامه با سوالاتی از پیش طراحی شده میان 322نفر توز ...