عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از کتابخانه در شناسایی، بازیابی و دسترسی به اطلاعات برای کاربران بسیار مهم است. برای‌ برخی‌ از دانشجویان‌، کتابخانه‌ی‌ دانشگاهی‌ محل‌ امنی‌ برای انجام‌ تحقیق‌ و مطالعه‌ به‌ حساب‌ می‌آید، اما برای‌ برخی‌ دیگر نشانه‌هایی‌ از اضطراب‌ را فراهم‌ می‌آورد. تا‌کنون پژوهشهای گوناگونی درباره‌ی تأثیر عوامل مختلف بر اضطراب کتابخانه‌ای انجام شده است. پژوهش حاضر به مطالعه خودکارآمدی و اضطراب کتابخانه‌ای با توجه به متغیرهای جنسیت، مقطع تحصیلی، دانشکده و سال ورود می‌پردازد. روش تحقیق ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی بخش امانت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای موجود در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران (تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری) از دیدگاه کاربران و کتابداران و متخصصان کتابداری از دو بعد دسترسی و عملکرد و تعیین نقاط قوت و ضعف موجود در این بخش و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن‌ها می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کاربران، کتابداران و متخصصان کتابداری می‌باشد که منظور از کاربران دانشجویانی است که شناسه دسترسی به سیستم کتابخانه مرکزی دانشگاه به آنه ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مستقر در شهر تهران از دیدگاه مدیران و کتابداران شاغل در این کتابخانه ها صورت پذیرفته است.در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی توصیفی وضعیت ساختمان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مستقر در شهر تهران مشتمل بر16 دانشگاه که زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرار دارند از طریق پرسشنامه ی طراحی شده برای کتابداران و مدیران کتابخانه ها (174 کتابدار و 16 مدیر) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای، و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ است. مدل هیسیگ دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش تمام کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور (138 نفر) در سال 1389 می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 92 نفر به عنوان نمو ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه پیام نور استان فارس انجام گرفته است. برای تحقق این هدف از مدل لیب کوال استفاده شده است. از آنجا که دانشگاه پیام نور فارس شامل بیش از 40 مرکز و واحد است، مراکزی به عنوان جامعه آماری برگزیده شده، که قدمت بالای بیست سال دارند. درنتیجه دانشجویان و اعضای هیات علمی سه مرکز آباده، جهرم و شیراز جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از پرسشنامه لیب کوال، دیدگاه کاربران کتابخانه های مورد نظر از کیفیت خدمات آنها از ...

کتابخانه دانشگاهی به منزله قلب دانشگاه است؛ در عصر انفجار اطلاعات نیز، سیر تحول فناوری اطلاعات اهمیت آنها را بیش از پیش کرده است؛ از اینرو لازم است کتابخانه ها خود را با تحولات روزمره هماهنگ نمایند. نیروی انسانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در اثربخشی کتابخانه ها محسوب می شوند. به همین خاطر این پژوهش به ارزیابی وضعیت نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه های پیام نور استان های آذربایجان شرق و غربی و مطابقت آنها با استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران پرداخته است. در این ت ...

استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها به‌ویژه کتابخانه‌های تحقیقاتی و دانشگاهی سبب ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران، کارکرد کتابخانه‌ها و قابلیت اطلاع‌رسانی و ارائه خدمت آن‌ها گشته است. به همین منظور هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز به‌منظور اطلاع از وضعیت به‌کارگیری و بهره‌مندی این کتابخانه‌ها از فاوا (فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی) بر اساس مدل طراحی‌شده برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاهی توسط نورافروز، حریری و ...

مدیریت مالی از مسائل بسیار با اهمیت در سازمان ها و از جمله کتابخانه های دانشگاهی است. آگاهی مسئولان این کتابخانه ها، از روش های علمی و نوین بودجه بندی و بکارگیری صحیح آن ها،موجب رشد کیفی مدیریت و کارایی کتابخانه های دانشگاهی خواهد شد. در این پژوهش چگونگی بودجه بندی و نحوه اجرای آن در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مستقر در تهران در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفته است، جامعه آماری شامل 11 کتابخانه مرکزی دانشگاهی می باشد. روش بررسی این پژوهش پیمایشی– تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاع ...

این پژوهش به دنبال شناسایی تجربه های نوآوری مدیران کتابخانه های دانشگاهی بود تا با بررسی فرآیندی که آنان برای پیاده سازی پروژه های نوآوری در پیش گرفته اند، به راهکار یا مدلی به منظور توسعه ی نوآوری در محیط کتابخانه های دانشگاهی دست یابد. به خاطر ماهیت اکتشافی، در این پژوهش از روش شناسی کیفی بهره گرفته شده است. به کمک شیوه ی نمونه گیری هدف مند با 13 مدیر کتابخانه ی دانشگاه دولتی در پنج شهر اصفهان، اهواز، تهران، شیراز و مشهد که تجربه ی نوآوری داشته اند مصاحبه ی نیمه ساختار یافت ...