عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 156

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه مرکزی دانشگاه، به عنوان عنصری آموزشی پژوهشی، نقش بسیار حیاتی و اساسی را در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها دارا می باشد.ورود انواع منابع اطلاعات در شکلهای مختلف به کتابخانه های دانشگاهی، از جمله مواد دیداری شنیداری و چند رسانه ایها، با توجه به ویژگیها و نقش بسیار موثر آنها در امر یادگیری، آموزش، پژوهش و نمایان ساختن واقعیات، منجر جذابیت خاص برای کاربران و تغییر در کیفیت خدمات کتابخانه ها شده است.پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه های م ...

هدف از تهیه این راهنما قبل از هر چیز بعلت عدم وجود چنین راهنما یا فهرستی که شامل مراجع گوناگون مختص به ادبیات فارسی باشد، بوده است . مضافا باینکه انتخابی است از منابع اطلاعاتی که در ادبیات فارسی تدوین شده و با استفاده از چندین کتابخانه در دانشگاهها و موسسات آموزشی تهران فراهم شده است . این راهنما میتواند مورد استفاده گروههای زیر قرار بگیرد: -1 دانشجویان و محققین جهت تحقیق و مقاله‌نویسی در موضوعات خاص ادبیات فارسی. -2 کتابداران جهت انتخاب و بررسی مجموعه‌های موجود در کتابخانه‌ه ...

ماشینی شدن برای کتابخانه‌های دانشگاهی مسئله جدیدی نیست. در پایان دهه 1980، در واقع تمام این کتابخانه‌ها برگه‌دان جستجوی پیوسته، پایگاه‌های سی‌دی‌رام، و جستجوی پیوسته منابع را دارا بودند. کتابخانه‌های دانشگاهی طرح‌های ماشینی شدن را به طور جدی از دهه 1970 پی‌گیری نمودند. اما فقط در یک دهه، از سال 1991 تاکنون، تمرکز تغییرات در خدمات ارجاعی دانشگاهی قابل توجه و عمیق بوده است. بیشتر این تغییرات با پیشرفت سریع اینترنت ارتباط داشته است. در سال 1991، شبکه‌ای وجود نداشت، مجلات الکترون ...

هدف این تحقیق بررسی وضعیت کتابخانه های واحد های دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی ( آبادان ، خرمشهر ، امیدیه ، اهواز ، ایذه ، بهبهان ، دزفول ، رامهرمز ، شوشتر ، ماهشهر ، مرکز علوم و تحقیقات ، و مسجد سلیمان ) و مقایسه نتایج حاصل از این بررسی با پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران بوده است . این تحقیق به روش پیمایشی از نوع توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وضعیت کتابخانه های مورد بررسی به ویژه از نظر کمی ( نیروی ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه وضع موجود کتابخانه های دانشگاهی شهر زاهدان با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران با روش تحقیق توصیفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه با مدیران کتابخانه ها، مشاهده عینی و اسناد و مدارک موجود درباره کتابخانه ها بود. یافته های پژوهش بیانگر این واقعیت است که کتابخانه های دانشگاهی شهر زاهدان از نظر مجموعه پایین تر از سطح استاندارد هستند. فضا و امکانات آنها از نظر کمی فاصله زیادی با استانداردهای داخلی دارند. از نظر نیروی انسانی دانشگاه علوم پ ...

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل سیاستهای انتخاب و حذف نشریات ادواری لاتین در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی ایران با توجه به معیارهای عینی و ذهنی گزینش مجلات می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه تحقیق کلیه کتابخانه‌های"مرکزی" دانشگاهی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که در نهایت تعداد 63 کتابخانه مورد شناسایی قرار گرفت . تحلیل اطلاعات براساس پرسشنامه‌های عودت داده شده از 45 کتابخانه(71/43 درصد ...

این تحقیق با هدف شناسایی رویکردها، عناصر و ویژگیهای مطرح در طراحی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 20 وب سایت کتابخانه دانشگاههای برتر 4 کشور آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، و 5 وب سایت از کتابخانه های دانشگاهی ایران است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه ارزیابی محقق ساخته ای شامل 27 ویژگی است. یافته ها به 5 سوال تحقیق پاسخ دهد. در نهایت ضمن ارائه الگوی نظری مناسب برای طراحی وب سایتها، مشخص شد که میزان همخوانی وب سایتهای خارجی نمونه تحقیق با سیاهه ا ...

نوشته حاضر به بررسی عوامل موثر بر استفاده بهینه از کتابخانه های دانشگاهی می پردازد. سودمندی کتابخانه های دانشگاهی تا حد زیادی با میزان رضایت مراجعان ارزیابی می شود و این معیار می تواند به تغییر روشهای موجود و بکارگیری روشهای جدید اطلاع رسانی منجر شود. در این پژوهش، 21 متن که مربوط به بررسی میزان رضایت بوده مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر میزان رضایت که در آنها مندرج بوده به ترتیب میزان اشتراک در منابع مورد بررسی، از زیاد به کم مرتب شده اند. یافته ها نشان می دهد که سرعت ...

امروزه به دلیل کمبود منابع مالی و حجم روزافزون مدارک و اطلاعاتی که در جهان منتشر می‌شود، نه تنها هیچ کتابخانه تخصصی و دانشگاهی را نمی‌توان یافت که در زمینه نیازهای مراجعان خود مدارک لازم را در اختیار داشته باشد بلکه چنین امکانی نیز برای هیچ یک از آنها متصور نیست . به این ترتیب همکاری بین کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از منابع مالی، مواد کتابخانه‌ای و... موجود در کل کشور الزامی می‌نماید که این مهم با مکانیزمهای و اشتراک منابع امکان‌پذیر است . تنها راهکار جامع موجود در این زمی ...