عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی محتوایی برای خدمات مرجع مجازی در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس بررسی عناصر و ویژگی‌های محتوایی خدمات مرجع مجازی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های پارلمانی و مجالس قانونگذاری جهان و نظرات کتابداران و کاربران انجام شده است. در بخش نخست پژوهش برای شناسایی عناصر و ویژگی‌های مهم خدمات مرجع مجازی ارائه شده در وب‌سایت‌های کتابخانه پارلمانی و مجالس قانونگذاری و تهیه یک سیاهه وارسی بر مبنای آنها ،از روش تحلیل محتوا، و در بخش دوم ا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان رضایتمندی نابینایان از خدمات کتابخانه ای نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی است و کتابخانه های یاد شده ابتدا از نظر منابع اطلاعاتی و نیروی انسانی و فضا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از پرسشنامه به نظر خواهی از استفاده کنندگان از این کتابخانه ها پرداخته شده، جامعه مورد مطالعه شامل 353 نفر نابینایی است که عضو کتابخانه های مخصوص نابینایان استان آذربایجان شرقی می باشند.(353=N) تجزیه و تحلیل داده ...

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است و وجود احادیث و روایات بی شماری از رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) دربارۀ دانش و پژوهش، کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام جایگاه رفیعی دارد. در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتاب و کتابخانه های بزرگ و کاملی گردید که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان در سراسر قلمرو اسلام به وجود آمد و دیگر، دوره افول که در این دوره به دلایل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های دبیرستانی شهر تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود در ایران و به روش پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که نتیجه بررسی استاندارد کتابخانه‌های مدارس چاپ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و متون مربوط در این زمینه بود، استفاده شد. جامعه آماری شامل 122 کتابخانه دبیرستانهای دولتی، غیرانتفاعی و سمپاد( سازمان استعدادهای درخشان) به روش نمونه گیری تصادفی از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. در ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربرد منابع موجود در کتابخانه های وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان پرداخته و تلاش کرده است ضمن سنجش نیاز کاربران به انواع منابع اطلاعاتی موجود، میزان رضایت آنها را نیز از مجموعه کنونی بسنجد.در راستای این امر به بررسی علل و عوامل عدم استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی موجود پرداخته ودر ادامه راه حل هایی در جهت افزایش میزان استفاده از منابع موجود پیشنهاد گردیده است. با رویکردی پیمایشی-توصیفی، تعداد 250 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس م ...

این پژوهش دیدگاه متخصصان ادبیات کودک را در خصوص ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتابخانه‌های مهدکودک بررسی کرده است. برای این منظور، 100 نفر از متخصصان ادبیات کودک شاغل در سه نهاد شورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی استان تهران به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه در 6 مولفه فضا، وسایل و تجهیزات، منابع، خدمات، سازماندهی و مدیریت تنظیم شده بود. نتایج شاخص‌های آماری، حاکی از موافقت متخص ...

هدف نگارنده، بررسی موضوع بحران از طریق شناسایی تهدیدهای منطقه ایلام در حوزه معماری جهت طراحی یک مرکز چند رسانه ای است. نکته مهم این است که دریابیم تهدید تراز اول در منطقه مورد نظر چیست. داده ها به روش مطالعات کتابخانه ای تهیه شده و بر اساس منابع موجود تحلیل گردیده و نظام یافته اند. از آنجایی که مهمترین تهدید منطقه جنگ است، تاثیر آن بر هرکدام از عوامل مکانیابی، برنامه ریزی، فرم، مصالح، نما، و سایر روابط فضایی در طراحی بررسی می شود. حضور این تهدید در منطقه و تاثیر آن بر معماری ...

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان است. روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه لیب کوآل است. پرسشنامه لیب کوآل شامل سه مولفه ی «اثرخدمت»، «کنترل اطلاعات» و «کتابخانه به عنوان یک محل» است. در این ابزار کیفیت خدمت با ارزیابی شکاف موجود بین حداقل سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدکفایت) و مطلوب ترین سطح خدمت مورد قبول با سطح فعلی خدمات کتابخانه(حدبرتری) مشخص می شود. جامعه پژوهش شامل 23000 ...

هدف‌:‌ هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت انطباق یا عدم انطباق توزیع مکانی کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی در مشهد با معیارها و مولفه‌های مکان‌یابی به منظور ارائه خدمات و پوشش عملکردی مناسبتر، همچنین پیشنهاد مناسب ترین مکان ها جهت احداث کتابخانه‌های جدید است. روش‌پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش 19باب کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد است. پس از وزن‌دهی مناسب به معیارها ...