عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش نانوفسیل های آهکی درقسمتهای بالایی سازند گورپی قسمت های ابتدایی سازند پابده برش کبیرکوه جهت بررسی مرز کرتاسه ترشیاری K/T مورد مطالعه قرارگرفته اند بررسی دقیق نانوفسیلهای آهکی درمحدوده مورد مبحث منجر به شناسایی 48جنس و 99گونه شد با توجه به گونه های شاخص هفت زون زیست چینه شناسی NP1- NP6 CC26 مطابق با زونهای استاندارد جهانی برای محدوده چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید برهمین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی ازمایستریشتین پسین تا انتهاب پالئوسن پیشین بخش پایینی زون NP ...

منطقه حفاظت شده جنگلی کبیر کوه دارای 20 هزار هکتار وسعت بوده و بین طول شرقی 55-46 تا 20-47 عرض شمالی 5-32 تا 30-33 قرار دارد. منطقه کبیر کوه از رشته ارتفاعات متعدد و متصل به هم تشکیل شده و در مجموع یک منطقه کوهستانی با راه‌های صعب‌العبور و در اکثر موارد فاقد راه دسترسی می‌باشد و با توجه به اینکه تا ارتفاع 2000 متری دارای پوشش جنگلی و مرتعی است لذا منطقه مورد نظر از نظر سیمای ظاهری منطقه‌ای مختلط کوهستانی همراه با جنگل و مرتع می‌باشد. به منظور بررسی توان اکولوژیک منطقه حفاظت ش ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گونه | 
گیاه |