عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پنج کیفیت آب آبیاری شامل= EC1 آب رودخانه (بامتوسط هدایت الکتریکی 1500میکروموزبر سانتیمتر)وEC2 =4000 وEC3 =6000 وEC4 =9000 وEC5 =12000 میکروموزبرسانتیمترکه از مخلوط نمودن آب رودخانه باآب زهکش بدست خواهدآمددرپنج تکراربرروی گیاه یونجه مصرف واثرات شوری آب روی کاهش محصول یونجه وپتانسیل‌آب دربرگ وتجمع‌املاح درگیاه وتغییرات خواص فیزیکی وشیمیائی خاک تاعمق 2 متری بررسی خواهدشد. ...

پنج کیفیت آب آبیاری شامل =EC1 آب رودخانه (بامتوسط هدایت الکتریکی 1500میکروموز برسانتیمتر)وEC2 =4000 و EC3=6000 وEC4=9000 وEC2=12000 میکروموز برسانتیمترکه ازمخلوط نمودن آب رودخانه باآب زهکش بدست خواهدآمددرپنج تکراربرروی گیاه یونجه مصرف واثرات شوری آب روی کاهش محصول یونجه وپتانسیل آب دربرگ وتجمع املاح درگیاه وهمچنین تغییرات خواص فیزیکی وشیمیایی خاک تاعمق 2 متری بررسی خواهدشد ...

آبیاری در مرحله ظهور خوشه، شیری شدن و رسیدن دانه بیشترین محصول گندم را به میزان 4500 کیلوگرم در هکتار تولید نموده است . حذف آبیاری در مرحله خوشه‌دهی سبب بیشترین میزان کاهش محصول شده است . ...

27 رقم بذر پیاز و 20رقم بذر تربچه و53 رقم بذر گوجه فرنگی هرکدام بطور جداگانه درایستگاه اصلاح اراضی رودشت درقطعه زمینی که خاک آن باآب رودخانه به تعادل رسیده است کشت گردیده وباآب شور باشوری معادل حدود 50 درصد کاهش محصول (حدود 5 دسی سیمنس برمتر) که ازمخلوط آب رودخانه وزهکش حاصل میشود آبیاری گردیده وسپس تعداد بذور سبزشده ومیزان تولید محصول وسایر پارامترهای موردنیاز درموردهررقم بذروهر گیاه اندازه گیری وبررسی خواهدشد. ...

دراین طرح اثر 5 کیفیت آب آبیاری با شوریها 2000 ، 4000 ، 6000 ، 9000 و 12000 میکروموز بر سانتیمتر بر روی یک محصول یکساله در 4 تکرار و دردو قطعه (هرقطعه 24 کرت ) و جمعا در 48 کرت دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا میگردد.درقطعه اول‌اثر شوری آب برروی جوانه زدن بذر بررسی می شود و در قطعه دوم ابتدا بذور کشت شده برای چندین نوبت باآب رودخانه (دارای کمترین شوری ) آبیاری و پس از سبز نمودن بذوربطور یکنواخت واستقرار کامل،آبیاری با آبهای دارای کیفیت مختلف شروع می شود واثرات آن برروی خاک و ...

این طرح بمنظور بررسی تغییرات جمعیت نماتد مولد غده ریشه در طول‌ب سال به اجرا در می آید و در طی نمونه برداریهای مکرر هفتگی نوسانات جمعیت انگل از نظر تعداد سنین مختلف لاروی (لارو سن دوم -سن سوم و چهارم ) و همچنین ماده بالغ‌و کیسه های تخم و نماتدنر بطور کامل در دو مزرعه و دو منطقه آلوده تعیین خواهد شد در ضمن تاثیر شخم عمیق و جمع‌آوری بقایای گیاهی در کاهش محصول نماتد پس از برداشت محصول در مقایسه با مزرعه ای که پس از برداشت هیچگونه اقدامی از جهت شخم و جمع آوری بقایای گیاهی در آن صو ...

تعیین نام و بررسی بیواکولوژی حشره گیاهان میزبان ،تعیین زمان ترشح گز انگبین در دوران پورگی ،طول دوره تولید گز، مقدار گز تولیدشده بوسیله پوره ،مقدار محصول گز یک بوته گون ،تعیین تراکم گیاه میزبان ،ارتباط بین محل رویشی گیاه میزبان و چگونگی آلودگی به حشره ،ارتباط شرایط اقلیمی و عوامل ناسازگار در ارتباط با گیاه میزبان یاحشره مولد گز،ترکیبات گز انگبین ازنظر کمی و کیفی ازجمله نکات مورد بررسی این طرح می باشد. ...

درمنطقه چهارمحال بختیاری جمعا 6 مزرعه در واحدهای خاک عمده منطقه ازبین مزارع مورد نظر برای کشت یونجه انتخاب میگردد،بطوریکه در هرمنطقه حداقل 2 مزرعه با بذر یونجه همدانی و 2 مزرعه با بذر یونجه رنجبر کشت گردد.ضمنا درمنطقه فریدونشهر 3 مزرعه ،ودرمنطقه فریدن 6 مزرعه ،دردو منطقه درواحدهای عمده خاک برای زراعت اسپرس انتخاب میگردد.درهرمزرعه سعی می گردد،مدیریت کاشت وداشت و برداشت محصول - مقادیر آب و آبیاری و تعداد آن کنترل گردد.بنابراین ، عوامل متغیردرمیزان عملکرد محصول علاوه برواریته ،م ...

میزان آفت محصول سیب زمینی دررابطه باحفظ سلامت غده های بذری 4 واریته سیب زمینی دریک طرح بلوکهای تصادفی مورد بررسی قرارخواهدگرفت .پس‌ازکاشت غده های بذری باتوجه به عکس‌العمل واریته ها بشرایط محیطی وعارضه های گوناگون یادداشت برداری بعمل‌خواهد آمدودرزمان برداشت مقایسه عملکردانجام خواهدشد.پس‌ازسه سال تقلیل عملکرد هرواریته محاسبه و میزان سالهائی که میتوان ازیک بذر استفاده نمود مشخص خواهدشد.درصورت بالا بودن کیفیت بذر این آزمایش دوسال دیگر ادامه خواهد داشت درپایان برنامه اثرات مناطق ا ...