عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین کانون کنترل و تنیدگی شغلی مدیران دبیرستانهای ناحیه 1 شهرستان ارومیه بوده است در تحقیق حاضر فرسودگی شغلی به عنوان آخرین مرحله از مراحل تنیدگی شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که دارا ی مولفه های الف: فرسودگی عاطفی، ب: مسخ شخصیت، ج: فقدان موفقیت فردی می باشد متغیر مستقل نیز کانون کنترل بوده که دارای مولفه های : الف: کانون کنترل درونی ب: کانون کنترل افراد قدرتمندو ج: کانون کنترل شانس می باشد روش تحقیق مورد استفاده دراین پژوهش توص ...

تحقیق حاضر به مقایسه آسیب شناسی روانی و کانون کنترل در دانشجویان شاهد و عادی می پردازد. در این بررسی 80 نفر دانشجوی شاهد (40 دختر-40 پسر) و 80 نفر از دانشجویان غیرشاهد (40 دختر-40 پسر) مشغول به تحصیل از دانشگاه تبریز به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس به پرسشنامه SCL-90-R و کانون کنترل راتر پاسخ دادند. نتایج نشان می دهد که دو گروه در زیر مقیاسهای افسردگی اضطراب پرخاشگری و همین طور کانون کنترل تفاوت معنی داری با هم دارند. نتایج همچنین اثر جنس بر کانون کنترل را نیز نشان می دهد. بط ...

مهمترین هدف این مطالعه بررسی رابطه دوطرفه محتمل بین جهت گیری های روانشناسانه دانشجویان که تجلی آن در طبقه بندی دوگانه درونی و بیرونی از کانون کنترل است با استراتژی هایی است که آنها برای فراگیری لغات استفاده می کنند. همچنین تلاش شد در کشف هر گونه الگوی منظمی که تفاوتی در رابطه با جهت گیریهای روانشناسانه و یا استفاده از استراتژی های یادگیری مختلف در دانشجویان دختر و پسر زبان انگلیسی نشان دهد. برای این منظور مقیاس کانون کنترل روتر (1966) و یک پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه استر ...

انديشه ورزان علم مديريت، شيوه هاي مديريت و هدايت يك سازمان را از نظر نحوة برخورد با همكاران و نوع نگرش مدير نسبت به سازمان در عكس العمل ها و واكنش هاي دروني كاركنان موثر دانسته و معتقدند، همين عكس العمل ها هستند كه در نهايت، موجب ايجاد انگيزه براي كاركرد بهتر و يا از بين بردن ميل و انگيزه به كار در كاركنان مي شود. از اینرو این مسأله برای رهبران بسیار حائز اهمیت است که نسبت به درک صحیحی از کانون کنترل مرئوسان خود به منظور شناخت انگیزش و محرک های آنان اهتمام ورزند. در این راستا ...

انديشه ورزان علم مديريت، شيوه هاي مديريت و هدايت يك سازمان را از نظر نحوة برخورد با همكاران و نوع نگرش مدير نسبت به سازمان در عكس العمل ها و واكنش هاي دروني كاركنان موثر دانسته و معتقدند، همين عكس العمل ها هستند كه در نهايت، موجب ايجاد انگيزه براي كاركرد بهتر و يا از بين بردن ميل و انگيزه به كار در كاركنان مي شود. از اینرو این مسأله برای رهبران بسیار حائز اهمیت است که نسبت به درک صحیحی از کانون کنترل مرئوسان خود به منظور شناخت انگیزش و محرک های آنان اهتمام ورزند. در این راستا ...

هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به پرسشهای زیر بود: 1) آیا با بالارفتن پایه تحصیلی کانون کنترل درونی‌تر می‌شود؟ 2) آیا میان کانون کنترل و جنسیت دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ 3) آیا میان طبقه اجتماعی و کانون کنترل دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ 4) آیا بین کانون کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ همچنین مقایسه بین فرهنگی میان "ایران و آمریکا" و "ایران و مجارستان" در زمینه کانون کنترل هدف دیگر تحقیق حاضر را تشکیل می‌داد. به منظور پاسخگو ...

تاثیر کانون کنترل زبان آموزان بروی موفقیت تحصیلی زبان آموزان زبان دوم در ایران خیلی کم مطالعه شده است. این تحقیق بر آن است که رابطه بین کانون کنترل زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی را با عملکرد گرامر و واژگان زبان انگلیسی آنها بعنوان زبان خارجی بررسی کند. علاوه بر این، در این تحقیق رابطه کانون کنترل زبان آموزان با کاربرد راهکارهای یادگیری زبان بین زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی نیز روشن می شود. بدین منظور، محقق ابتدا برای ارزیابی کانون کنترل زبان آموزان، اعت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبکهای فرزندپروری و کانون کنترل در پیشبینی نشانگان خودشیفتگی انجام گرفت. در این پژوهش 300 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. شرکتکنندگان پرسشنامه اقتدار والدین، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، مقیاس خودشیفتگی بیشحساس و مقیاس کنترل درونی-بیرونی راتر را تکمیل کردند. دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد بررسی قرارگرفت. نتایج تحلیل دادهها نشان داد که سبکهای فرزندپروری و کانون کنترل میتوانند تغییرات نشانگا ...

این تحقیق به معرفی مالی رفتاری می پردازد. سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت، فعالیتهای مربوط به فرآیند تصمیم گیری، از عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران است که بر روی تصمیم گیری آنها تأثیر می گذارد که عوامل روانشناختی از جمله خطاهای ادراکی در تصمیم گیری های مالی است. وجود عوامل روانی موجب می شود که افراد در تصمیم گیری های مالی خود به صورت کاملاً عقلایی عمل نکنند که با فرضیه بازار کارا تناقض دارد. هدف از ...