عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر تاثیر نوع کانون توجه بر عملکرد مهارت های حرکتی مستلزم تولید نیروی نزدیک به بیشینه بود. در این آزمایش 20 دانشجوی پسر راست دست با تجربه کم در مهارت پرتاب دیسک به صورت در دسترس از تعداد 120 دانشجوی پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران انتخاب شدند. کلیه افراد طی سه جلسه متوالی با پنج کوشش در هر جلسه تحت سه آزمون توجه درونی،توجه بیرونی و کنترل شده قرار گرفتند. آزمودنی ها با استفاده از تکنیک تاب، چرخش و پرتاب، عمل پرتاب دیسک را طبق دستورالعمل هایی در ارتباط با ح ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر دستورالعملهای کانون توجه بیرونی ودرونی بر اجرا و یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در سالمندان بود . تعداد 28 سالمند سالم مستقر در سرای سالمندان با دامنه سنی8/20± 69/07 سال در این تحقیق شرکت نمودند و پس از انجام پیش آزمون به صورت تصادفی در دو گروه توجه بیرونی و درونی قرار گرفتند .برای گروه بیرونی ،دستورالعملهای توجه بیرونی با تاکید بر تمرکز بر صفحه دارت داده شد .در گروه توجه درونی ،دستورالعملهای داده شده بر اندام ازمودنی ها تاکید داشت. شرکت ...

با توجه به محرک‏های بسیار زیادی که هر یک از ما همواره با آنها مواجه می‏شویم زندگی بدون توجه انتخابی مشکل است ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست ودر سال‏های اخیر تاثیر کانون توجه بر اجرا و یادگیری مهارت‏های حرکتی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال بود که آیا دستورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بر رکورد دوی استقامت 1500 متر و رکورد پرتاب وزنه دختران دانش‎آموز اثر دارد یا خیر؟ نمونه آماری این پژوهش تعداد 50 نفر از دختران دانش‏آموز شهر بابل بودند ک ...

هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر کانون توجه، سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف بر مبادله سرعت – دقت در دختران جوان بود. روش تحقیق: شرکت کننده ها 60 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که واحد تربیت بدنی عمومی اخذ نموده و راست دست بودند. شرکت کننده ها بصورت تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از جدول مربع لاتین، تحت سه شرایط کانون توجه (درونی، بیرونی و خود توجه)، دستورالعمل توجهی را دریافت کردند و داده های متغیر دقت و زمان حرکت به عنوان اط ...

امروزه، به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات به وفور در دسترس همگان قرار دارد، اماصرف داشتن اطلاعات نمی تواند کارساز و مفید باشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کار برد این اطلاعات حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش تفکر انتقادی بر منبع کنترل دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کرمانشاه انجام شده است روش تحقیق، بکار گرفته شده از نوع شبه آزمایش و طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه است. به این منظور، از میان مدارس ناحیه 3 شهر کرمانشاه به روش نمونه ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی سلسله مراتب ارزشهای نوجوانان پسر و ارتباط آن با مرجع کنترل انجام شده است . 387 نفر دانش آموز پسر مقطع تحصیلی متوسطه شهر تهران ( سنین 15 ، 16 و 17 سال ) از سه تراز اقتصادی – اجتماعی با استفاده از روش " نمونه گیری خوشه ایی چند مرحله ای " انتخاب و به پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه ارزش ها ، آلپورت ( A V L )و پرسشنامه مرجع کنترل راتر پاسخ داده اند.پس از جمع آوری پاسخها ، داده ها با استفاده از:آزمون کولموگرف اسمیرنف ، آزمون t مستقل ، آزمون فریدمن ، آزم ...