عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سابقه و هدف: عفونت‌های قارچی مهاجم به عنوان یک مشکل اساسی در سلامت عمومی گزارش می‌شود به ویژه کاندیدیازیس سیستمیک که موجب افزایش مرگ و میر در افراد با نقص ایمنی از قبیل بیماران ایدزی و نوتروپنیک تحت شیمی درمانی یا پیوند مغز استخوان می‌شود. تشخیص اولیه کاندیدیازیس سیستمیک اغلب مشکل است در نتیجه درمان موثر اغلب با تاخیر شروع می‌شود. بنا براین استفاده از روش‌های PCR جهت کاهش زمان تشخیص عفونت‌های قارچی با کاهش مرگ و میر بیماری منتشره مرتبط می‌باشد.ژن مانوپروتئین 65 کیلودالتونی کا ...

به منظور بررسی علت خارش‌های مزمن ناحیه و لوواژن با توجه به اینکه اتیولوژی خارش‌ها اکثرا نامعلوم می‌ماند این تحقیق در مورد نقش مخمر قارچی اندیدا در افراد با سمپتوم خارش مزمن ولوو انجام شده است . بدین منظور از بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه زنان و پوست که از این ناراحتی شکایت دارند و علایم واضح واژینیت در معاینه آنها دیده نمی‌شود و به همان نسبت به افراد سالم که علایم واضح واژینیت (خارش ، سورش و ترشح غیرطبیعی) ندارند نمونه‌برداری و کشت از ترشحات واژن بعمل آمده است ...
نمایه ها:
فرج | 
خارش | 
قارچ | 

از جمله قارچهای پاتوژن دهانی، کاندیدا میباشد که شایعترین قارچ بیماریزا در دهان محسوب میشود جهت بیماریزائی این قارچ یکسری عوامل مستعدکننده دخیل میباشند. به این منظور ما در این تحقیق نگاهی محدودتر این قارچ داشته‌ایم تا شاید بتوانیم گامی جهت پیشگیری این عفونتها برداریم. هدف از انجام این تحقیق: بررسی عفونتهای دهان با منشا کاندیدا در مراجعین به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی زاهدان در سال 79 میباشد. ...

کاندیدا آلبیکنس مخمر فرصت طلبی می‌باشد که در افرادی با نقص سیستم ایمنی ودرصورت وجود شرایط مستعد کننده به قارچ بیماری زا تبدیل میشود و عفونت‌های کشنده و جدی ایجاد می‌کند. گیاهان مرزه بختیاری و خوشاریزه دارای اثرات ضد قارچی میباشند. در این تحقیق اثرات این گیاهان بر میزان بیان ژن‌های MDR1 و ERG11 بررسی گردید که این دو ژن در مقاومت به فلوکونازول نقش دارند. مواد و روش‌ها: عصاره‌های الکلی مرزه و خوشاریزه بعد از خشک کردن گیاهان با روش پرکولاسیون آماده سازی شدسپس رقت‌های 500، 256، 12 ...

عفونتهای قارچی سیستمیک ناشی از گونه های کاندیدا در طی سالیان اخیر به دلیل افزایش بیماریهای تضعیف کننده سیستم ایمنی نظیر ایدز، بدخیمی های خونی مصرف بی رویه داروهای کورتیکواستروئیدی آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر به خصوص برای بیماران بستری در بیمارستان مطرح شده است. شیوع این عفونتهای قارچی منجر به افزایش استفاده از داروهای ضد قارچی و افزایش قابل ملاحظه مقاومت ذاتی یا اکتسابی گونه های کاندیدا نسبت به ترکیبات ضد قارچی مورد استفاده شده است. لذا ت ...

ترجیحات رای دهی تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل و جهت می‌گیرد. در این پژوهش نقش عامل رفتار انتخاباتی کاندیداها(در دوره مبارزات انتخاباتی) بر ترجیحات رای دهی یا عملکردرای دهندگان، مورد بررسی است . از بین صورتهای مختلف این عامل، مبارزات انتخاباتی متکی بر بسیج بیرونی نقش اساسی تری دارد. یافته‌ها گویای آن است که متغیرهای -1 معرفی کاندیدا از سوی یک گروه فعال در انتخابات -2 تعداد گروههای حمایت کننده از هر کاندیدا-3تعداد ابزارهای تبلیغاتی کاندیدا که در دوره مبارزات انتخاباتی از آن بهره گ ...

در این بررسی مروری داشتیم بر آخرین مقالات و مطالب مختلف در مورد ضایعات لیکنوئید دهانی، جهت بررسی شیوع عفونت کاندیدا آلبیکنس در ضایعات لیکنوئید دهانی پنجاه بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به بیماران از طریق تکمیل پرسشنامه انجام برخی آزمایشهای پاراکلینیکی بیوپسی از ضایعات دهانی و رنگ آمیزی آنها بطریق H&E و P.A.S بدست آمد. درمان رایج ضایعات علامت دار دهانی استفاده از کورتیکواستروئیدهای موضعی یا سیستمیک ( برحسب شدت بیماری) می باشد و درمانهای تجربی متعددی نیز تاکنون م ...
نمایه ها:
عفونت | 

یکی از شایعترین علل مراجعه بانوان به پزشک ، عفونتها و التهابات سرویکوواژینال بوده و پاپ‌اسمیر از ساده‌ترین روشهای تشخیص آنهاست . به منظور تعیین فراوانی التهابات غیر اختصاصی و عفونت با کاندیدا، تریکوموناس و گاردنرلا در پاپ‌اسمیرهای انجام شده در مراکز سیتولوژی استان اصفهان و تعیین رابطهء این حالات با متغیرهای سن، تعداد زایمان قبلی، نوع وسیله کنتراسپتیو و سن ازدواج، تحقیقی بر روی 2600 گزارش پاپ‌اسمیر مربوط به سه ماهه اول سال 1375 صورت گرفت . شیوع عفونت با تریکوموناس و گاردنرلا د ...

چکیده ندارد.