عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در چند سال اخیر با توجه به اهمیت مسایل زیست محیطی و درک جایگاه واقعی این مسئله، استفاده از ترکیب‌های گیاهی در بین محققان به عنوان یکی از روش‌های جایگزین برای متیل بروماید و فسفین مطرح شده است. در این تحقیق اثر حشره‌کشی و دور‌کنندگی عصاره برگ کنار (سدر) (Ziziphus spina-christi) و برگ بابونه (Matricaria recutita) روی حشرات کامل سوسک کشیش (Rhyzopertha dominica) و شپشه برنج (Sitophylus oryza) در دمای 1‌±27 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. ع ...
 
به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و سه نوع کود مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارهای خشکی در این آزمایش بصورت W1= شاهد یا 90 درصد ظرفیت زراعی مزرعه، W2= 70 درصد ظرفیت زراعی مزرعه و W3= 50 درصد ظرفیت زراعی مزرعه به عنوان عامل اصلی و سه نوع کود مختلف شامل F1= شاهد (بدون مصرف کود)، F2= کود شیمیایی، F3= کود دام ...

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار در مزرعه و آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و آزمایشگاه جی سی مس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 86-1385 و 87-1386 به اجرا درآمد. تیمارهای کود نیتروژن (اوره،46درصد نیتروژن) در سه سطح 0، 10 و 20 گرم در مترمربع به عنوان عامل اصلی، تیمارهای تراکم در چهار ...

به منظور بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla) و مقایسه آن با کودهای شیمیایی نیتروژن و فسفر، آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. این آزمایش بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و نه تیمار (1-کود بیولوژیک نیتروکسین2- باکتری های حل کننده فسفات 3- مخلوط کود بیولوژیک نیتروکسین و باکتری های حل کننده فسفات 4- کود گاوی 5- ورمی کمپوست 6- کمپوست 7- کود شیمیایی ...

بابونه یکی از مهمترین گیاهان دارویی در عرصه تجارت جهانی است که کاربردهای متعددی در صنایع دارویی و آرایشی، بهداشتی دارد. به منظور مطالعه تنوع صفات زراعی، فیتوشیمیایی و عناصر غذایی در بابونه آلمانی 26 توده ژنتیکی از شهرهای مختلف استان خوزستان جمع آوری شدند. به علاوه 6 توده به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. ژنوتیپ های مورد نظر در قالب طرح حجیم شده با 6 شاهد و سه تکرار برای شاهدها کشت شدند. نتایج نشان داد که صفات مقدار اسانس، شاخص برداشت، عملکرد اقتصادی، تعداد گل در بوته، روز ...

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر فاکتورهای رشد، عملکرد، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی پرسو (Presov)، بذر رقم مذکور از کشور اسلواکی تهیه گردید و آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه و آزمایشگاه های تحقیقاتی گروه باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد و آزمایشگاه جی سی مس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال های 1386 و 1387 انجام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین ما ...

بابونه‌ی آلمانی با نام علمیMatricaria chamomilla L. ، یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسانس‌دار است که از آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده‌ها‌ی فراوانی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی افزاینده‌ی رشد گیاه و سطوح مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای باکتری‌ در چهار سطح (B0‌: عدم مایه زنی با باکتری، ‌B1: مایه زنی با ازتوباکتر کروکوکوم، B2‌: مایه زنی با آزوسپیریلوم لیپوفروم و ...

افزایش روز‌افزون آلودگی فلزات سنگین در هوا، آب و خاک‌های کشاورزی خطرات بی‌شماری را برای موجودات زنده به همراه دارد که این تنش در گیاهان کاهش رشد و عملکرد را موجب می شود. فلز سرب مهمترین فلز آلاینده در محیط زیست است که بر مورفولوژی و آناتومی گیاهان اثرات متعددی دارد. بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chamomilla L. یکی از گونه‌های مهم گیاهان دارویی است که حاوی نزدیک به 120 ترکیب شیمیایی می‌باشد. مشخص شده است که تنش فلزات سنگین بر میزان برخی از متابولیت‌های ثانویه این گونه تا ...