عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره می توان ترکیبات با همپوشانی طیفی کامل را با استفاده از روش اسپکتروفتومتری، بدون نیاز به جداسازی اولیه در ناحیه ای از طول موجها با بیشترین اطلاعات طیفی مورد بررسی و اندازه گیری کمی همزمان قرار داد. در این تحقیق، اندازه گیری همزان ترکیبات نیتر آمینی و نیترو اروماتی شامل ‏‎TNT, K-6, RDX, HMX‎‏ و ‏‎DNT‎‏ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیستم های دو جزیی ‏‎QN-AN, NQ-DA‎‏ و ‏‎NQ-QN‎‏ و سیستم های سه جزیی ‏‎DA-AN-QN‎‏ و ‏‎DA-QN-NQ‎‏ با ا ...

با استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره می‌توان ترکیبات با همپوشانی طیفی را با استفاده از روش اسپکتروفتومتری، بدون نیاز به جداسازی اولیه در ناحیه ای از طول موجها با بیشترین اطلاعات طیفی مورد بررسی و اندازه‌گیری کمی همزمان قرار دارد. در این پژوهش اندازه‌گیری همزمان دو داروی سولفاستامید سدیم و پردنیزولون با استفاده از روش اسپکتروفتومتری – کالیبراسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. این اندازه‌گیری‌ها بدون جداسازی دو جزء مورد نظر و فقط با حل کردن استانداردها و نمونه ح ...

آنالیز اسپکتروفتومتری فرابنفش-مرئی دیلتیازم هیدروکلرید با استفاده از روش‌های کالیبراسیون چند‌متغیره از قبیل رگرسیون خطی چندگانه (MLR) و حداقل مربعات جزئی (PLS) شرح داده شده است. در بخش اول، اندازه‌گیری ترکیب در محیط فیزیولوژیکی انجام گرفت، ابتدا یک کالیبراسیون تک متغیره جهت یافتن محدوده خطی غلظتی، بر طبق قانون بیر-لامبرت صورت گرفت، که محدوده خطی 0.11 تا 44.28 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. مجموعه‌های کالیبراسیون و پیش‌بینی انتخاب شده برای این ترکیب، به ترتیب شامل سی و دو و ...

یک روش اسپکتروفوتومتری مرئی برای اندازه‌گیری همزمان Fe(III)، Al(III) و Cu(II) با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره حداقل مربعات جزیی استفاده شده است . این روش بر اساس واکنش بین Fe(III)، Al(III) و Cu(II) با Alizarin Red S به عنوان یک عامل کمپلکس‌کننده می‌باشد. شرایط واکنش از قبیل PH، قدرت یونی و نسبت مولی برای همه کمپلکس‌ها مورد بررسی قرار گرفت .و اپتیمم شد. کالیبراسیون تکی به وسیله چندین نقطه برای هر 3 یون ساخته شد. این روش برای تجزیه مخلوطهای 3 تایی Fe(III)، Al(III) و Cu(II) ...

آنالیز اسپکتروفتومتری فرابنفش مخلوط‌های پنج‌تایی شامل آسپارتام، آسه‌سولفام پتاسیم، ساخارین، کافئین و بنزوئیک اسید با استفاده از روش‌های کالیبراسیون چند‌متغیره غیر خطی همچون شبکه‌های عصبی مصنوعی و توابع پایه‌ی شعاعی شرح داده شده است. اندازه‌گیری همزمان مخلوط‌های پنج‌تایی این ترکیبات با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتری، به علت تداخل‌های طیفی مشکل است. برای هر یک از ترکیبات، یک کالیبراسیون خطی در محدوده خطیg ml-1? 01/14-18/0، µg ml-1 37/14-28/0، ?g ml-168/7-3/0،g ml-1? 34/19-2/ ...

در این تحقیق به منظور کاهش هزینه و سادگی روش جهت اندازه گیری همزمان فلزات لانتانیوم، سریم، نئودیوم و ایتریوم از لیگاند زایلن ارنج و روش اسپکتروفتومتری مرئی- ماورائ بنفش استفاده گردید. با توجه به همپوشانی طیفی زیاد این عناصر، نیاز به یک مرحله جداسازی پیش از اندازه گیری وجود دارد که گران قیمت، وقت گیر و گاهی غیر ممکن است. کالیبراسیون چند متغیره با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی اندازه گیری همزمان گونه ها را با وجود شباهت طیفی زیاد گونه ها و رفتار غیر خطی طیف ها با غلظت، امکان ...

ایزونیازید به عنوان اولین انتخاب برای درمان و بهبود بیماری سل ریوی محسوب می‌شود و این دارو از واکنش اتیل ایزونیکوتینات با هیدرازین سنتز می شود. هیدرازین یک ترکیب بسیار سمّی و سرطان زا است که در طول فرآیند سنتز داروی ایزونیازید ممکن است به صورت ناخالصی وجود داشته باشد. در نتیجه در صورت مصرف منظم و مداوم این دارو بایستی مقدار هیدرازین در ایزونیازید و دیگر داروهای مشتق هیدرازین کنترل شود. رفتار الکتروشیمیایی ایزونیازید و هیدرازین شبیه به یکدیگر هستند. در کار پژوهشی حاضر رفتار ال ...

بخش اول: الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو‌ورقه‌های گرافن برای اندازه‌گیری همزمان فاموتیدین و دمپریدون بر اساس اکسیداسیون این داروها، با استفاده از تکنیک دیفرانسیل پالس ولتامتری به‌کار گرفته شد. به علت اینکه طیف‌های ولتاموگرام این داروها شدیدا همپوشانی دارند، فاموتیدین و دمپریدون را نمی‌توان به‌طور مستقیم با روش‌های الکتروشیمیایی تعیین کرد. روش-های رگرسیون حداقل مربعات جزئی و توابع پایه‌ای شعاعی-حداقل مربعات جزئی از فرآیندهای کالیبراسیون چند متغیره هستند که در ترکیب با ت ...