عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از کالاها و خدمات مورد نیاز در مصرف نهایی، از نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجه ای است. با توجه به اینکه بخش اعظمی از انرژی در اقتصاد ایران از سوخت های فسیلی و گازی تأمین می شود و از طرف دیگر این منابع جزء انرژی های پایان پذیر است، برنامه ریزی برای استفاده مناسب از این منابع امری حیاتی است. بنابراین جهت مدیریت بهتر انرژی، شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف انرژی می تواند به برنامه ریزان کمک نماید. از این رو در ای ...
نمایه ها:
ایران | 
تقاضا | 
ARDL |