عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 486

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تیموس یکی از مهمترین اعضایی است که از نظر سیستم ایمنیت بدن در موجود زنده اهمیت دارد. دراین طرح غده تیموس از بدو تولد تاسن بلوغ در گوسفندان سالم (بطور نسبی) نرو ماده از نظر کالبدشناسی و بافت‌شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از نظر مورفولوژی ، مشخصات غده مجاور است ، عروق و اعصاب مربوطه ، وزن و ابعاد آن در نمونه‌های مختلف مطالعه می‌شود. از نظر بافت شناسی پس از فیک کردن غده تیموس در سنین مختلف مقاطع مربوطه تهیه و رنگ آمیزی می‌شود و سپس در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ن ...

1 - کالبدشناسی ، برای مطالعه موقعیت و اندازه‌گیری طول و عرض و ارتفاع و حجم اپی‌فیز تعداد 13 مغز شتر بالغ تهیه شده از کشتارگاههای کشور استفاده خواهد گردید که لزومی به تهیه شتر زنده نمی‌باشد. 2 - بافت‌شناسی ، نظر به انیکه اپی‌فیز شتر بایستی بدون هرگونه فوت وقت از سر حیوان خارج گردد ، تعداد 10 سر شتر بالغ که بلافاصله بعد از کشتارگاهها ، سقفکاسه سر برداشت می‌گردد و پس از خارج کردن مغز ، اپی‌فیز از آن جدا و سریعا" به محلول بوئن ...

نظر به اینکه شتر نشخوارکننده‌ای است که در خیلی از موارد استفاده از آن دست کمی از نشخوارکنندگان دیگر نداشته و لااقل به اندازه آنها می‌باشد و از طرفی خیلی از اندامهای بدن به ویژه اپی‌فیز آن مورد مطالعه قرار نگرفته ، بنابراین برای اطلاعات کالبدشناسی و بافت‌شناسی این اندام و مقایسه آن با نشخوارکنندگان به طرح و بررسی دقیق آن پرداخته تا برای مطالعات فیزیولوژیک و پاتولوژیک . در این زمینه گامی برداشته شود. لذا برای رسیدن به این اهداف اپی‌فیز تعداد 13 مغز شتر بالغ را تهیه کرده و سریعا ...
  
سیستم عصبی پیچیده ترین و مهم ترین ارگان بدن حیوانات است و نقش مهمی در کنترل حرکات و عملکرد اعضای حیاتی برعهده دارد. در این تحقیق به منظور مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی مغز این پرنده، تعداد 10 شترمرغ نر و ماده به ترتیب با میانگین سنی و وزنی 310 روز و 113.50 کیلوگرم به صورت تصادفی از قصابی های سطح شهرستان زابل انتخاب گردید و بعد از کشتار و برداشتن پوست جمجمه و شکافتن استخوان ها، مغز به طور کامل خارج گردیده و سپس کلیه فاکتورهای مریستیکی، مورفولوژیکی و بیومتری آن در تمام نمونه ه ...
نمایه ها:
مغز | 

در این تحقیق به منظور مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی مغز این پرنده، تعداد 10 شترمرغ نر و ماده به تربیت با میانگین سنی و وزنی 310 روز و 50/110 کیلوگرم به صورت تصادفی از قصابی‌های سطح شهرستان زابل انتخاب گردید از لحاظ شکل‌شناسی بصل النخاع در شترمرغ دارای اندازه ی کوچک هرمی شکل و شیارهای طولی کم عمق می باشد که به سختی مشاهده می شود . هم چنین قسمت ابتدایی نخاع که در این تحقیق بررسی شد دارای سطح صاف بوده به جز دو شیار طولی عقبی و جلوی ی. در لام رنگ آمیزی شده بصل النخاع ماده ی ...