عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 411

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات سطوح کود ازت و فاصله ردیف کاشت بر میزان محصول و ماده موثره گیاه دارویی با بونه در سال زارعی 80-1379 مورد ارزیابی قرار گرفت.با توجه به نتایج بالا، بنظر می رسد که میزان کود 150کیلوگرم در هکتار ازت خالص و فاصله ردیف 10 سانتی متر در شرایط اصفهان بهترین حالت باشد.ولی افزایش کود از سطح 100 به 150کیلوگرم در هکتار ازت خالص از نظر اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود. ...

این آزمایش در سال 1374 جهت تعیین بهترین تاریخ کاشت و رقم مناسب در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز واقع در کوشکک انجام گرفت . آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تاریخ‌های کاشت شامل 15 و 30 اردیبهشت ، 17 خرداد و 4 تیر بعنوان تیمار اصلی و ارقام سویا شامل ویلیامز، کلارک ، SRF 450، پرشینگ و KW505 بعنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. تاریخ کاشت اثر کاملا معنی‌داری بر ارتفاع، تعداد گره در ساقه اصلی، تعداد شاخه در هر بوته، ماده خشک ...

نتایج بدست آمده حاکی از تسریع در نمو و کاهش تعداد روز از کاشت تا مراحل نموی 75 درصد سبز شدن ، ساقه رفتن ، تکمه دهی ، آغاز گلدهی ، 50 و 100 درصد گلدهی و تاخیر در رسیدگی فیزیولوژیک بر اثر تاخیر در کاشت بود . افزایش فاصله ردیفهای کاشت و تراکم بوته باعث کاهش تعداد روز از کاشت تا وقوع کلیه مراحل نموی ذکر شده بود وزن ماده خشک تولیدی در بوته و در مترمربع همراه با تاخیر در کاشت و افزایش فاصله ردیفهای کاشت کاهش یافت .افزایش تراکم بوته باعث کاهش وزن خشک بوته شد ولی وزن ماده خشک در متر ...
نمایه ها:
آرایه | 
کاشت | 
گیاه | 
کوسو | 
گونه | 

به منظور بررسی اثر تاریخ های کاشت برعملکرد پنج رقم آفتابگردان در منطقه کرمان آزمایشی در سال 1379 در مزرعه دانشکده کشاورزی شهیدباهنر اجرا گردید . دراین آزمایش از طرح اسپیلت پلات در قالب بلوک های کاملا تصادفی ودر چهار تکرار استفاده شد . دراین بررسی فاکتوراصلی یعنی تاریخ کاشت ، دارای سه سطح و با فاصله 20 روز از تاریخ شانزدهم فروردین الی بیست و پنجم اردیبهشت وفاکتور فرعی شامل پنج رقم گلشید های سان 33 رکورد ، پروگرس و آرماویرسکی بود . نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام مختلف و تار ...
نمایه ها:
کرمان | 
استان | 
کاشت | 

روند تخریب و سیر نزولی ظرفیت مراتع ایران بدلیل عدم سیاستگذاری و برنامه ریزی های منظم در بهره برداری آن , افزایش جمعیت کشور , نیاز به مواد غذایی و پروتئینی , از جمله مسائلی است که لزوم احیاء و توسعه مراتع را برای دست اندرکاران امری ضروری نموده است . گیاه Eurotia ceratoides به علت داشتن فرم بوته ای , مقاومت در برابر خشکی, درصد پروتئین مناسب , تکثیر آسان و ... یکی از گیاهان بومی مراتع بیابانی است که اهمیت ویژه ای در مراتع خشک و نیمه خشک دارد . این خصوصیات سبب گردیده تا در ...

اثرات تحقیق کاشت بر رشد 7 نمو ، اجزا عملکرد و عملکرد ارقام گلرنگ در سال زراعی 79-1378 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد مورد ارزیابی قرار گرفت . فاکتور اصلی شامل پنج تاریخ کاشت و فاکتور فرعی شامل چهار ژنوتیپ بودند . طول دوران کاشت تا سبز شدن ، شروع رشد طولی ساقه ، تکمه دهی ، شروع گلدهی ، 50 و 100 درصد گلدهی و رسیدگی فیززیولوژیک تحت تاثیر تاریخ کشت قرار گرفته و با تاخیر کاشت از کاشت اول تا کاشت سوم کاهش یافت . اما با تاخیر کاشت سوم ت ...

ارزیابی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات پنج رقم ذرت در استان مرکزی واقع در شهرستانهای خمین و اراک در سال 1369 انجام شد. این آزمایش در هر دو منطقه بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکراد پیاده شد. در هر منطقه4 تاریخ کاشت (از 15 اردیبهشت تا 14 خرداد) به فواصل 10 روز فاکتور اصلی را تشکیل دادند . فاکتور فرعی عبارت بود از پنج سینگل کراس خیلی زودرس ، متوسط رس ، دیررس و خیلی دیررس که با تراکم 70000 بوته در هکتار کشت شدند . زمان شروع و طول دوره مراحل ...

به منظور تعیین اثرات روش و تاریخ کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد گوجه‌فرنگی آزمایشی در سالهای زراعی 1372-1373 و 1373-1374 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از سه روش (بذری، نشاء سنتی، نشاء گلدانی) و سه تاریخ کاشت (25 فروردین - 15 اردیبهشت - 16 اردیبهشت) که با استفاده از آزمایش اسپیلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در زمان انتقال، نشاهای گلدانی از نظر وزن خشک ریشه، برگ و طول ...

به منظور مطالعه انتقال مجدد ماده خشک ، نیتروژن، شاخص‌های رشد و اجزاء عملکرد ارقام برنج در تاریخ‌های مختلف کشت (نشاءکاری) آزمایش مزرعه‌ای در سال زراعی 1376-77 در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران (آمل) انجام گرفت . طرح آماری مورد استفاده فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی بود که فاکتور رقم دارای 4 سطح (طارم، نعمت ، لاین 7325 و لاین 7328) و فاکتور تاریخ کاشت (نشاءکاری)در 3 سطح به فاصله 10 روز (23 اردیبهشت الی 11 خرداد ماه) و در 3 تکرار منظور گردید. نتایج بدست آمده به ش ...
نمایه ها:
برنج | 
نشاء | 
رقم | 
گیاه | 
کاشت |