عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیش از نیم میلیارد نفر از زبان انگلیسی که زبان بین المللی است، به عنوان زبان اول، دوم و زبان خارجی به منظور اهداف ارتباطی استفاده می کنند. در نتیجه هدف آموزش زبان انگلیسی از حالت ساختاری به توانایی استفاده از زبان به منظور اهداف ارتباطی تغییر کرده است. بنابراین این موضوع که آیا زبان آموزان از زبان انگلیسی استفاده می کنند زمانی که فرصت آن پیش می آید و همچنین مسائلی که تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه ای ...

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر یادگیری گروهی واژگان بر پیشرفت دانش لغات زبان آموزان ایرانی بوده است. به منظور دستیابی به این هدف ، به 104 نفر از زبان آموزان دخترموسسه زبان سومر در تهران آزمون استاندارد انگلیسیKET به عنوان تست مهارت داده شد به 78 نفر از آن ها که به عنوان زبان آموزان همانند بودند تست واژگان داده شد. 60 زبان آموز انتخاب شده و در دو گروه آزمایشى و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه، محتوای مشخص شده طی 18 جلسه توسط پژوهشگر تدریس شد با این تفاوت که در گروه آزما ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت های گروهی و فردی بر انگیز? یادگیری زبان انگلیسی و مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان در افغانستان بود. بدین منظور، درابتدا آزمون PET (2004)در میان 103 دانش آموز در موسس? علمی-فرهنگی خاتم الأنبیاء در شهر هرات کشورافغانستان توزیع گردید که از این میان، 62 دانش آموز به عنوان شرکت کننده در این تحقیق انتخاب وسپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و مقایسه تقسیم شدند. در گروه آزمایش، زبان انگلیسی به مدت سه ماه با بکارگیری فعالیت های گروهی از قبیل مصاحب ...

هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار سال اول دوره متوسطه شهرستان شیراز در رشته های انفرادی و گروهی می باشد. روش پژوهش : از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری : کلیه دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه نواحی چهار گانه شیراز هستند که در سال تحصیلی (89-88) مشغول به تحصیل می باشند. تعداد کل دانش آموزان 4200 نفرند که تعداد 300 نفر به عنوان نمونه شامل 150 پسر و 150 دختر می باشد. روش نمونه گیری به روش خوشه ای – چند مرحله ای صورت گرفت که از بین نواحی ...

پژوهش حاضر با عنوان « بررسی بکارگیری تدریس گروهی در دانشگاه مازندران» بوده است این پژوهش به دو شیوه کیفی و کمی ( از نوع توصیفی ) انجام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه مازندران به تعداد 177 نفر بوده است . در بخش کیفی نمونه آماری اساتید 16 نفر به صورت هدفمند وبا استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شده است . و در بخش کمی نیز پرسشنامه بین تمام اساتید توزیع گشته است . برای تجزیه و تحلیل داده های ...

در تحقیق حاضر، مساله زمانبندی کارگاه گروهی احتمالی تحت زمانهای ورود و پردازش احتمالی و همچنین موعدهای تحویل فازی، مورد بررسی قرار گرفته است. مساله زمانبندی کارگاه گروهی در حالت کلی، در برگیرنده مسائل زمانبندی تولید کارگاهی و همچنین کارگاه باز می باشد. این مساله با دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در رویکرد اول، هدف بیشینه سازی امید ریاضی مجموع مطلوبیت حاصل از اتمام کارها است که بدین منظور دو روش که هر دو در چارچوب الگوریتم بهینه سازی مورچگان عمل می کنند، توسعه داده ...

هدف اصلي پژوهش حاضر، اثر بخشي خنده درماني كاتاريا به شيوه ي گروهي بر افزايش سازگاري اجتماعي دختران سال سوم راهنمايي شهر تهران است. فرضيه ي اين پژوهش عبارت است از اینکه بین خنده درمانی کاتاریا به شیوه ی گروهی و افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی رابطه وجود دارد. جامعه ی پژوهش حاضر، کلیه ی دختران مقطع سوم راهنمایی شهر تهران است و نمونه شامل 30 نفر است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار می گیرند. براي اجراي پژوهش، ابزار پژوهش يعني پرسشنامه ي سا ...

تحول الکترونیکی به شیوه‌های مختلف کسب و کارها را دستخوش تغییر نموده است، لذا در مواجهه با این روند، مدلهای قدیمی و کلاسیک کسب و کار پاسخگوی نیازهای سازمانها نبوده و شیوه نوینی از سازماندهی کار، تحت عنوان " دورکاری" نمود یافته است. سازمانهای امروزی برای استفاده مناسب و موثر از این شیوه، خصوصا برای هدایت تیمهای دورکار غیر متمرکز، نیازمند آگاهی از چارچوبی جامع و همه جانبه نگر می‌باشند. اما علیرغم انجام پژوهشهای مختلف، با توجه به جوان بودن موضوع، هنوز چارچوب عملیاتی مدون و جامع ...

استفاده از کارهای گروهی و دونفره مورد حمایت نظریه های یادگیری سوسیوکالچرال و اینتراکشنی قرار دارد. مفروض است که همکاری و تعامل موجب یادگیری زبان دوم می باشد. الهام گرفته ازین ادعاهای نظری مطالعات بسیاری برای سنجش تاثیر کارهای گروهی و دونفره بر عملکرد و یادگیری شاخصه های زبانی هدف انجام شده است. با توجه به اینتراکشن فعالیت هایی برای تشویق تولید شاخصه های زبانی ابداع شدند. با داشتن این پیش زمینه مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کار دونفره در دو فعالیت برونداد بر عملکرد فراگیران و یاد ...