عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 166

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه که بهبود نظامهای سازمانی مورد توجه است و فرهنگ سازمانی عامل بالندگی و رشد تلقی می گردد، با توجه به فرهنگ سازمانی که ارزش ها و باورهای مشترک حاکم بر سازمان را تشکیل داده، می تواند زمینه ساز فضای سالم سازمانی باشد. هدف از این بررسی، شناسایی عوامل بازدارنده و برانگیزنده وجدان کار در بین کارکنان بخش عمومی است تا از این طریق بتوان نسبت به استفاده بهینه از نیروی کار و ارتقای وجدان کار و فرهنگ کار در بین کارکنان این بخش اقدام نموده و بستر کاری مناسب را جهت توسعه اقتصادی و اجت ...

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار می باشد. این تحقیق، به شیوه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه توام با مصاحبه حضوری بر روی نمونه 400 نفری از کارکنان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. فرهنگ کار، از دو بعد ذهنی و رفتاری - که بعد ذهنی آن معنای عام و بعد رفتاری آن میزان تعهد کاری فرد را نشان می‌دهد - مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از جداول فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان ...

این پژوهش به منظور بررسی میزان کار کارکنان و عوامل مرتبط با آن در دانشگاههای شهر کرمان ، انجام شده است و به طور خاص در پی آن بوده است تا مشخص سازد: 1 - میزان کار کارکنان در دانشگاههای کرمان چگونه است ، 2 - میزان کار در دانشگاههای شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان چه تفاوت هایی دارد؟ 3 - عوامل مرتبط با میزان کار کارکنان کدامند، 4 - سهم هر یک از عوامل شخصی و سازمانی در تبیین تغییرات میزان کار کارکنان در دانشگاههای مورد بررسی به چه میزان است؟ ...
نمایه ها:
کرمان | 
کار | 

در این پژوهش تحت عنوان ((بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تعهد کار مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی)) تلاش شده تا مهمترین عوامل موثر بر ایجاد و حفظ تعهد کار مدیران و کارکنان شناسایی و مورد آزمون قرار گیرند. طبق چارچوب تئوریکی مطرح شده، سه نوع تعهد کار از هم تمیز داده شده. براساس این سه نوع تعهد کار، پنج متغیر رضایت شغلی، فرهنگ سازمانی، انگیزش در کار، آموزش حین خدمت و شبکه اظهاری دوستی میان همکاران را با آن مورد آزمون قرار دادیم. روش تحقیق استفاده در پژوهش، روش پیمایشی است و ا ...

هدف از این تحقیق دستیابی به اطلاعات مفید و قابل استفاده و آگاهی از مفاهیم و دانستنیهای پیش نیاز جهت آشنائی با دانش بیوتکنولوزی ( مهندسی عوامل انسانی ) می باشد . به نمایش گذاردن پاره ای از دیدگاههای دانش مهندسی انسانی در محیط کار و انتخاب یک نوع کار به عنوان نمونه گامی ابتدائی از مطالعات مربوط به کار است که در این پایان نامه بررسی شده است . ...

در این مقاله کاربرد مدیریت کیفیت جامع ( Tqm) در سازمانهای عمومی شرح داده شده است . بررسی ویژگیهای کاربردی ده بعد مدیریت کیفیت جامع ( در مثل ، روابط با عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) در این سازمانها انجام شده است که مولفان با استفاده از شیوه نگارش دانشگاهی به شرح آن پرداخته اند . از بررسی مدیریت کیفیت جامع در می یابیم که به کارگیری این مفهوم در سازمانهای عمومی سودمند است . اما ، ویژگیهای خاص به کار بست آن ، به ویژه نبود درک درباره چگونگی تامین نیاز مشتری ،چگونی رضایت مدیران و ...

عده ای از نظریه پردازان عواملی چون: افزایش حقوق، تغییر شغل و بهبود شرایط کار را عوامل اساسی ایجاد انگیزه می دانند و تعدادی از دانشمندان عوامل درونی همچون ماهیت کار، نوع مدیریت و توجه به حس اقدام و مشورت با کارمندان را پایه و مایه انگیزش به شمار می آورند بمنظور تعیین اولویت نیازهای اساسی کارکنان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مطالعه ای از نوع مقطعی انجام گرفت ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود . نتایج نشان داد که : اولین اولویت نیاز کارکنان نیاز به خودیابی اس ...

چکیده ندارد.

حداقل در طول دهه گذشته، نوآوری، (اکسیر اعظمی) بوده است که شرکت ها به جستجوی آن پرداخته اند. مدیران، با اشتیاقی تمام که از طریق آموزش به آنها الفا شده است و با به کارگیری مجموعه کاملی از فنون تجربه شده و جا افتاده مدیریت، به دنبال آن رفته اند. مشکل کار در این است که وقتی سخن از نوآوری به میان می آید، هیچکدام از این تجربه ها که برای بهره برداری از تولیدات و مدل های کسب و کار قدیمی و تایید شده کاملا مناسب هستند، پاسخگو نیستند. بلکه، مدیریان باید بیشتر مطالبی را که در مورد مدیریت ...
نمایه ها:
آموزش |