عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 172

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم توازن درآمد کارگران با هزینه‌های آنها و افزایش پرصعودی قیمتها خصوصا" در بخش مسکن و اختصاص یافتن قسمت اعظم درآمد این قشر برای تامین مسکنهای معمولا" نامناسب ، لزوم ارائه طرحی را در زمینه رفع معضل مذکور ایجاب می‌نمود لذا با عنایت به اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای 12 اصل سوم و الف اصل 43 قانون مذکور و همچنین با عنایت به قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی ، و تبصره 2 ماده 149 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در چهار چوب سیاست کلی خانه سازی و درنظر گرفتن اول ...

هدف :بررسی نظرات کارگران دررابطه باعملکرد وزارت کارو اموراجتماعی .این طرح برای دستیابی به نظرات کارگران انجام گرفته و نتایج بدست آمده بطور کلی حاکی ازآن بوده است که اکثریت کارگران اظهار داشته اند که مهمترین نقش آنها درجهت حفظ انقلاب بالا بردن سطح تولید و کاربیشتر میباشد.لزوم رسیدگی به مشکلات و کسب آگاهی و دولتی شدن کارخانجات نیزمورد تاکید آنان بوده است . ...

این تحقیق بمنظورآگاهی ازنظرات کارگران نسبت به برنامه های تلویزیون بویژه "برنامه کارگر"انجام شده است .نتایج نشان می دهد که درصد زیادی ازکارگران اطلاعی ازاین برنامه نداشته اند.مهمترین علت ندیدن برنامه را نبودن تلویزیون در کارخانه اعلام کرده اند ودرساعت پخش این برنامه 12( تا )12/30 کارگران در کارخانه هستند.تنها 29 درصداز کارگران ازاین برنامه مطلع بوده اند. ...

تماس مداوم ویا وجود آلرژنها درهوای محیط کار میتواند ضایعات ریوی افزایش حساسیتهای بیش درافراد ایجاد کند برای این منظور از تستهای پوستی و بررسی آنتی وری اختصاصی بررسی شود خواهیم جهت و برروی کارگران شرکت سهامی فرش که بیش ازشش ماه درمحیط بوده اند این تستها بعمل خواهدآمد.تست پوستی Sicinpoick و تست ICE سرم از او بعمل خواهدآمد. ...

بررسی جایگاه طبقه کارگر در انقلاب ایران هدف این پژوهش می باشد.جایگاه طبقه کارگر در انقلاب ایران مشخص کننده میزان تاثیر گذاری و وزن سیاسی این طبقه در مبارزات انقلاب می باشد.پرسش های این پژوهش عبارتند از:1-نقش کارگران درانقلاب چگونه بود؟2.چرا کارگران به انقلاب پیوستند؟.پرسش های که با روش تاریخی تحلیلی و در یک چارچوب نظری تلفیقی مورد کند وکاو قرار گرفته است و در شش فصل انسجام یافته که عبارتند 1.کلیات2.جایگاه طبقه کارگر پیش از انقلاب3.رابطه دولت کارگران پیش از انقلاب4.کارگران و ا ...

ترکیبات سرب غیرآلی بطور وسیعی در صنایع رنگسازی استفاده می‌شوند،بعلت تماس کارگران زیراکس با غبارات حاصل از جوهر زیراکس ، سطوح سرب خون کارگران زیراکس و افراد نرمال مقایسه شد و ارتباط بین سابقه کار کاگران زیراکس و سطوح سرب خون آنان بررسی گردید. این مطالعه بر روی 17 کارگر زیراکس دانشگاه تهران انجام شد. سن کارگران بین 27 تا 62 سال و سابقه کار آنان بین 1 تا 27 سال بود. نتایج نشان داد که 94 درصد کارگران غلظت سرب خون بالا (بیشتر از 9ˆ49 میکروگرم بردسی لیتر) و 6 درصد آنان غلظت سرب خون ...

دراین بررسی که به مدت ده ماه در رابطه با وضعیت آلودگی هوای سیلوهای شهر مشهد به عوامل قارچی صورت گرفت . در مجموع 8946 کلنی شمارش گردید که شامل 24 نوع عامل قارچی می‌باشد. در سیلوی جدید، 18 نوع قارچ شناسایی شد که مجموعا" 2098 کلنی را تشکیل می‌دادند و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z سفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بوده که مربوط به پنی‌سیلیوم می‌باشد. در سیلوی قدیم، 13 نوع قارچ تشخیص داده شده که شامل 2740 کلنی می‌باشد و براساس آزمون Z، کمترین مقدار Z صفر و بیشترین مقدار آن، 36ˆ22 بود ...

دراین بررسی اثر عوامل محیطی برروی کارگران وکارمندانی که حداقل دوسال در کارخانجات تولید و تهیه الکل کارمیکنند،وتماس مستقیم بافرآورده های الکل دارند، بدون آنکه معتاد به الکل باشند انجام میگیرد.دراین طرح،آنزیمهای گلوتامیل ترانس پپتیداز -اورنتین کاربامیل ترانس پپتیداز- ترانس آمینازها- لاکتیک دهیدروژناز- الکل دهیدروژناز- الدئیددهیدروژناز اندازه گیری خواهدشد.درضمن دراین افراد علاوه برآزمایشات فوق الکتروفورز پروتئین نیز انجام خواهدگرفت ،تعداد موردنظر دراین طرح صد الی دویست نفر خواهد ...

کیفیت در عمل تحت تاثیر عوامل متعدد و متنوعی قرار دارد. این عوامل به طور کلی به دو گروه عوامل محیطی و داخلی تقسیم می‌گردند. عوامل محیطی، عواملی هستند که بر کیفیت محصول موثر واقع شده و تحت کنترل مدیریت سازمان قرار ندارند، و گروه دوم بیانگر عواملی هستند که ضمن تاثیر بر کیفیت ، در اختیار مدیریت قرار دارند. از جمله این عوامل نیروی انسانی موجود در هر سازمان است ، که به عنوان محتوی سازمان و عاملی استراتژیک ، از جمله مهمترین عوامل موثر بر کیفیت می‌باشند. نیروی انسانی موجود در هر سازم ...