عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی نقش نظام ارزشیابی کارکنان بر بهبود عملکرد کارکنان ستادی قوه قضائیه (با تاکید بر کارکنان معاونت اداری و مالی) می پردازد. هدف در این پژوهش بررسی تعیین اثر ارزشیابی کارکنان بر احساس رضایت شغلی کارکنان در سازمان، تمایل کارکنان به شرکت در دوره های آموزشی، تعهد کارکنان نسبت به سازمان و ارتقاء قابلیتهای فردی کارکنان در سازمان و همچنین اولویت بندی هر یک از عوامل موثر بر بهبود عملکرد می باشد. این اهداف در قالب یک فرضیه کلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. که ...

هدف ازتحقیق حاضر تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با بهره وری کارکنان ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 420 نفر کارکنان ستاد مرکزی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس بوده که 201 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده(1384)، تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) و بهره وری اچ ...

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران و استراتژی های مورد استفاده ی کارکنان در نفوذ رو به بالا می باشد. سبک رهبری این پژوهش مربوط به سبک رهبری هرسی و بلانچارد میباشد. که شامل سبک رهبری دستوری، اقناع، مشارکتی و تفویضی می شود. استراتژی های مورد استفاده کارکنان در نفوذ رو به بالا شامل سه مرحله پیش از درخواست، درخواست و پس از درخواست می باشد. مرحله ی پیش از درخواست شامل استراتژی های وابسته سازی، اعتماد سازی، مدیون سازی و ائتلاف، مرحله درخواست شامل استراتژی متقاعد ساز ...

هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران 254 نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات ...

تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدوین نظام تجزیه و تحلیل شغلی کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و به منظور آموزش و بهسازی کارکنان انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه شاغلین حوزه شامل 55 نفر می باشد که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ویژگی جمعیت شناختی( سن، جنس، تحصیلات و...) و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روائی مح ...

اين تحقيق پيرامون بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و رفتار شهروندي سازماني كارکنان ستادي شرکت ملي گاز ايران مي‌باشد كه براي انجام آن از روش توصيفي _ پيمايشي از نوع اسنادي _ ميداني استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کليه كاركنان رسمي ستاد شركت ملي گاز ايران به تعداد 855 نفر تشکيل مي‌دهند. از آنجا كه جامعه آماری محدود بوده، براي تعين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و براساس جدول مذكور حجم نمونه 265 نفر تعيين گرديد كه به صورت تصادفی انتخاب تا به دو پرسشنامه كيفيت زندگي ...

هدف اوليه اين تحقيق بررسي صلاحيت هاي حرفه اي مورد نيازكارشناسان وزارت جهاد كشاورزي در اجراي ارزشيابي فعاليت ها مي باشد. صلاحيت هاي ارزشيابي به 6 گروه تقسيم مي شوند. دومين هدف تعيين رابطه بين برخي متغيرهاي فردي و حرفه اي كاركنان با ديدگاه آنان نسبت به اهميت قابليت ها مي باشد. هدف سوم، بررسي مناسب ترين زمان آموزش قابليت ها از ديدگاه كارشناسان مي باشد. تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري شامل كاركنان دفتر نظارت و ارزيابي و كاركنان دفتر معاونت ترويج وزارت كشاورزي است و از ر ...

چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد .هدف کلی از این پژوهش تعیین رابطه بین رهبری معنوی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) می باشد و اهداف جزئی تحقیق تعیین رابطه بین چشم اندازسازمانی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین عشق به نوع دوستی با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین ایمان با عملکرد کارکنان گمرک ایران(ستاد مرکزی) ،تعیین رابطه بین معناداری با عملکرد کارک ...

موضوع انگیزش بالقوه شغل و رابطه آن با رضایت شغلی از مقوله های مهم و حیاتی در سازمانهای امروزی است. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه انگیزش بالقوه شغل و رضایت شغلی در بین کارکنان صف و ستاد شهر قزوین بوده است. متغیر پیش بین در این تحقیق، انگیزش بالقوه شغل و مولفه های آن شامل «تنوع مهارتها، اهمیت وظیفه، هویت وظیفه، استقلال عمل و بازخورد شغلی» و متغیر ملاک، رضایت شغلی بود. همچنین در این تحقیق رابطه میان جنسیت، پست سازمانی و دوره های تحصیلی سه گانه با متغیر انگیزش بالقوه شغل و ر ...