عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1403

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در میان کارکنان دانشگاهها بود . همچنین در این پژوهش پیامد فرسودگی شغلی کارکنان در رابطه با رضایت شغلی آنان در نظر گرفته شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از : 1- فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاههادولتی تهران‌در‌ابعادخستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش عملکردشخصی چه میزان است ؟ 2- آیا بین ویژگی های جمعیت شناسی (سن، جنس ، وضعیت تآهل و میزان تحصیلات‌) با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3- آیا بین تیپ شخصیتی وفرسود ...

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار که می‌تواند آن‌ها را در برابر سازمان‌های رقیب، نیرومند، پایدار و استوار نگهدارد، نیازمند یادگیری می‌باشند. سازمان‌ها باید طوری طراحی شوند که همۀ کارکنان در فرایندهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و هم چنین تعیین هدف‌ها مشارکت داشته باشند. بنابراین سازمان‌ها باید در صدد تحول خود به سمت سازمان‌های یادگیرنده باشند و توانمندسازی کارکنان می‌تواند به تحقق آن کمک کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان دانشگاه‌های شهر ...

یکی از رایج ترین مسائلی که کارکنان را در همه سنین مورد حمله قرار می دهد، فرسودگی شغلی است و این مسأله در صورت ادامه می تواند عواقب جبران ناپذیری به جا بگذارد. کارمندان بانک با فشار روانی مواجهند، به طوری که یکی از نتایج این فشارها، بروز فرسودگی شغلی در بین آنهاست. فرسودگی شغلی عوارض زیادی بر سازمان خانواده، زندگی اجتماعی و شغلی آنان برجای می گذارد. هدف از این تحقیق که به روش مقطعی ( توصیفی – تحلیلی ) و به روش کمی پیمایش انجام شده است، بررسی فرسودگی شغلی کارکنان بانک سپه د ...

موضوع توانمندی به ویژه رویکرد توانمندی روانشناختی از نگرش های نوین در مدیریت منابع انسانی به شمار می آید. توانمندی مفهوم جدیدی است که در دهه1990 توجه بسیاری از پژوهشگران ،محققان و دست اندرکاران مدیریتی را به خود جلب کرد. این مفهوم تاثیر زیادی بر کارایی و اثر بخشی مدیریتی و سازمانی داشته است.فضای کسب و کار بیمه با توجه به آزادی سازی و خصوصی سازی هایی که در ان در حال صورت گرفتن می باشد، در حال رقابتی تر شدن می باشد. در این فضا شرکت های بیمه باید تلاش نمایند تا مزیت رقابتی برای ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های مرکزی، دانشکده ای، و بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تبریز بر اساس مدل هیسیگ است. مدل هیسیگ دارای چهار فرایند خلق، ذخیره، نشر، و بکارگیری دانش بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش تمام کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه های مذکور (138 نفر) در سال 1389 می باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوکران استفاده گردید، که تعداد 92 نفر به عنوان نمو ...

موضوع تحقیق تاثیر بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق بدین شرح می باشد که بهبود اخلاق کاری بر بهره وری کارکنان دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی تاثیر دارد. در این تحقیق چهار بعد از رفتار اخلاق کار مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشت کار و جدیت در کار، روابط سالم انسانی و مذهبی، روحیه جمعی و مشارکت در کار. که هدف ازانجام ...

براي داشتن جامعه ي سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سلامت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...

این تحقیق سعی دارد رابطه بین توانمندسازی و بهره وری کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این راستا از مدل پنج بخشی اسپریتزر و میشرا و مدل دو بخشی وایه و بووی و اندرو به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده می شود. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین میزان توانمندسازی و بهره وری در بین کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، توانمندسازی است که مولفه های آن عبارتند از: شایستگی، استقلال، موثر بودن، معنی داری و اعتماد و متغیر وابسته هم عبارت است از کارایی و اثر ...