عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1463

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین افزایش پاداشهای مادی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 2 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین ارتقاء کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 3 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین امنیت شغلی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 4 - باور ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان | 

در این تحقیق رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران از عوامل اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان دولت مورد بررسی علمی قرار گرفته است . در واقع عواملی که در اینگونه بررسیها می‌تواند ملاکی برای صحت مطالعات باشد مورد سنجش قرار گرفته است . بعبارت دیگر در صورتیکه مدیران جامعه مورد مطالعه بخواهند رضایت شغلی کارکنان تحت نظارت خود را از طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود که عامل کیفی است ، مورد ارزیابی قرار دهند، این تحقیق در مقطع زمانی مورد نظر قادر خواهد بود آنها ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش درمانی بیمارستانهای منتخب شهر تهران در مورد پیوند اعضا و اهدای عضو در سال 1374 صورت گرفته است . در این پژوهش 160 نفر از کارکنان بخش درمانی شاغل در بخشهای پیوند کلیه، همودیالیز، بخشهای مراقبتهای ویژه مغز، جراحی قلب ، چشم، جراحی کلیه و داخلی(شامل : 30 پزشک عمومی که دوره تخصصی خود را در یکی از رشته‌های جراحی اعصاب ، جراحی کلیه و مجاری ادرار، جراحی قلب ، داخلی و چشم می گذرانده‌اند. ...
نمایه ها:
نگرش | 
تهران | 
پیوند | 
پزشکی | 

در دنیای امروز تنیدگی زندگی انسان را به شدت تهدید کرده است و اثرات ویرانگر آن در زندگی فردی و اجتماعی کاملا نمایان است موضوع تنیدگی به سبب تاثیرات مهمی که در رفتار و عملکرد افراد دارد بعنوان یکی از موضوعهای مهم علم مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است . براساس مطالعات انجام شده درصد بالایی از کارکنان سازمانها از وجود نشانه‌های تنیدگی شکایت می‌کنند و اغلب تنیدگی خود را به سبک رهبری نسبت می‌دهند حال این سوال مطرح است که آیا بین سبک رهبری مدیران و تنیدگی کارکنان رابطه معنی‌داری وجو ...

سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند.در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسائی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را بر عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت ، دانش و توانائی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسانند ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد ...

پژوهش حاضر پژوهشی است از نوع توصیفی که تحت عنوان بررسی رضایت شغلی کارکنان دولت در شهر کاشان سال 1378 انجام شده است . هدف کلی این پژوهش تعیین رضایت شغلی در کارکنان دولت در شهر کاشان بوده است و اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از: تعیین ویژگیها دموگرافیک کارکنان دولت در شهر کاشان سال 1378 (سن، جنس ، سابقه کار، نوع کار، ساعات کار، وضعیت استخدامی، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان میزان تحصیلات ، نوع بیمه، میزان حقوق و بعد اداره)، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان در شهر کاشان سال 1378 از تامین ...
نمایه ها:
کاشان | 
1378 | 

اهمیت و تاثیر قابل توجه انگیزش کاری کارکنان در افزایش رشد و کارایی سازمانها از یکسو و لزوم پیشرفت و اصلاح سیستم‌های مدیریتی سازمان‌های جهادسازندگی به عنوان بازوان فعال ترویج و توسعه کشاورزی و روستاها در کشور از سوی دیگر، مشوق اصلی انتخاب این موضوع برای نگارنده بوده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نوع نظامهاهای مدیریتی (بر اساس مطالعات لیکرت ) سازمان جهادسازندگی استان قم و انگیزش کارکنان (بر اساس تئوری انتظار وروم) آن بوده است . همچنین در کنار آن به بررسی رابطه بین مش ...

بمنظور بررسی آماری نقش آموزش در افزایش کارآیی کارکنان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد، پژوهشگر چهار سوال تحقیق ذیل را مطرح نموده است: ارتباط آموزش با کارآیی کارکنان، ارتباط آموزش با کارآیی کارکنان زن و مرد، ارتباط آموزش با مدرک تحصیلی کارکنان و بررسی ارتباط کارایی کارکنان آموزش دیده و ندیده آموزش های جاری سازمان. یافته های پژوهش نشان داد: کارآیی کارکنان آموزش دیده بیشتر از آموزش ندیده هاست، کارکنان مرد آموزش دیده کارآیی بهتری از زنان آموزش دیده دارند، کارآیی کار ...

منابع انسانی سازمان در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و دستیابی به راهکارهای علمی برای استفاده از آنها نقش اصلی را در ارتقای کیفیت و بهره وری دارد. امروزه بررسیهای متعدد نشان داده که یکی از راهکارها و فنون عملی جهت توسعه منابع انسانی و افزایش رضایت شغلی و بهبود بهره وری کارکنان بهره گیری از شیوه مدیریت مشارکتی می باشد. از این رو در این مقاله تلاش بر آن است تا به تبیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و بهره وری کارکنان بپردازیم. ...