عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی و رفتارهای انحرافی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل) اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش ۱۸۰ نفر از کارکنان اداره تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل بودند که از بین آنها ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده-ها، شامل ویژگی های شخصیتی گلدبرگ(۲۰۰۶)، پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و همکاران (۲۰۰۱) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (۱۹ ...

تحقیق حاضر با هدف «عوامل اجتماعی موثر بر مسئولیت‌پذیری کارکنان سازمان صدا و سیما » انجام یافت. در بخش چارچوب نظری از نظریه مسئولیت‌پذیری گاف و عوامل اجتماعی از نظریه‌های استارک و گلاک، دورکیم، پارسونز و مارتینز استفاده شد.روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی ـ تبیینی و از نظر ماهیت یک مطالعه کاربردی است و طرح تحقیق مطالعه مقطعی است. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان صداوسیما(کارکنان معاونت برنامه‌ریزی و منابع مالی سازمان صدا و سیما) 884 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکر ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با تعارض وظیفه‌ای و رابطه‌ای مورد مطالعه: کارکنان شرکت تولیدی صنعتی مهرخواه بوده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان خط تولیدی، شرکت تولیدی صنعتی مهرخواه بوده‌اند که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 217 نفر به شیوه نمونه‏گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است. برای اندازه گ ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی مهارت های سیاسی افراد در محیط کار در تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی است. بدین منظور مدلی حاصل از ترکیب مدل هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و مدل تحقیق گالیت میسلر (2014) مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، و از نظر روش تحقیق و ماهیت در گروه تحقیقات توصیفی از نوع علّی می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل آماری پژوهش از طریق توزیع در بین 230 نفر از کارک ...

امروزه سازمان های مدرن بیش از هر چیز متکی به سرمایه انسانی خود هستند. کارکنان به عنوان منبع ارزش آفرینی در سازمان می توانند نقش خود را در نوآوری به منصه ظهور برسانند. رفتار نوآورانه به عنوان متغیری که نشان دهنده نوآوری کارکنان است به عنوان یک پیش بینی کننده خوب قابلیت بررسی با سایر عناصر سازمانی را دارد. در سازمان های مبتنی بر فناوری اطلاعات میزان نوآوری های محصول و خدمات در حوزه IT تعامل متقابلی با رفتار نوآورانه کارکنان می تواند داشته باشد. در این پژوهش که با اهداف کاربردی ...

مدیریت ارتباط با مشتری با یک راهبرد کاری آغاز می شود. این راهبرد، تحول را در سازمان و فرآیندهای کاری ایجاد می کند و فرآیندهای کاری نیز به نوبه خود بوسیله فناوری اطلاعات فعال می شود و در نهایت برای افزایش وفاداری مشتریان بعنوان یکی از مفاهیم پایه ای و اهداف مدیریت ارتباط با مشتری تلاش می کند. محقق در این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتریان بر وفاداری آنها از بانک پرداخته است. در این راستا، با مطالعه متون موجود، سه عامل کارکنان، فرایندهای موجود و فناوری به عنوان ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اشتیاق شغلی و مدیریت زمان با عملکرد شغلی در کارکنان بانک صادرات شهر شیراز بود.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری کارکنان بانک صادرات شیراز که بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.محقق درپژوهش حاضر از میان تمام کارکنان بانک صادرات 250 نفر را به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.ابزاراندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون(1922)، اشتیاق شغلی اوتریج (2002) و مدیریت زمان عزیزی مقدم(1385) بود.جهت تجزیه و تح ...

چکیده: برای آنکه سازمان بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد باید مشاغل را طوری طراحی و سازماندهی کند که از جهات مختلف کارآمدی لازم را داشته باشد. بسیاری از کم کاری‌ها، بی انگیزگی ها و خستگی های روحی و در مجموع بازده کارکنان یک سازمان مربوط به طراحی نامناسب مشاغل در آن سازمان است. در طراحی شغل اساس، هماهنگی نیاز سازمان با نیازهای فردی و گروهی نیروی انسانی است و در واقع هدف طراحی شغل وحدت بین شغل و شاغل است که این به افزایش رضایت شغلی کارکنان منجر می شود و این نیز به بهبود و افز ...