عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15858

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی در میان کارکنان دانشگاهها بود . همچنین در این پژوهش پیامد فرسودگی شغلی کارکنان در رابطه با رضایت شغلی آنان در نظر گرفته شد. سؤالات پژوهش عبارت بودند از : 1- فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاههادولتی تهران‌در‌ابعادخستگی عاطفی ، مسخ شخصیت ، کاهش عملکردشخصی چه میزان است ؟ 2- آیا بین ویژگی های جمعیت شناسی (سن، جنس ، وضعیت تآهل و میزان تحصیلات‌) با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد ؟ 3- آیا بین تیپ شخصیتی وفرسود ...

بیان مسئله :در هر سازمان افراد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارند. این آگاهی موجب می‌شود که خود از نقاط قوت و ضعف عملکرد خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشتر کوششهایش به کاربرد. سازمانها نیز نیاز به شناخت کارآئی کارکنان خود دارند تا براساس آن عملکرد نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم تولیدات و ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت خود تحولات مثبت ایجاد کنند. ارزشیابی ابزاری است که سازمانها و کارکنان را د ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان شادابی محیط کار و تاثیر آن بر بهره وری فردی کارکنان بیمارستان سینا می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان بیمارستان سینا باشند که حدود 1000 نفر در نظر گرفته شدند. تعداد پرسشنامه های صحیح جمع آوری شده متناسب با حجم نمونه 278 عدد بوده است. این پرسشنامه ها در میان کارکنان زن و مرد بیمارستان سینا به طور تصادفی ساده پر شده اند. پرسشنامه های مورد بررسی شامل پرسشنامه استاندارد شادابی آرجیل و لو (1995) و پرسشنامه محقق ساخته بهره وری فردی در قالب یک ...

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی پایدار که می‌تواند آن‌ها را در برابر سازمان‌های رقیب، نیرومند، پایدار و استوار نگهدارد، نیازمند یادگیری می‌باشند. سازمان‌ها باید طوری طراحی شوند که همۀ کارکنان در فرایندهای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و هم چنین تعیین هدف‌ها مشارکت داشته باشند. بنابراین سازمان‌ها باید در صدد تحول خود به سمت سازمان‌های یادگیرنده باشند و توانمندسازی کارکنان می‌تواند به تحقق آن کمک کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و توانمندسازی کارکنان دانشگاه‌های شهر ...

مدیریت استعداد، مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکار گیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت آمیز فعالیت‌های مورد نیاز سازمان است .مدیریت استعداد، به سازمان اطمینان می دهد که افراد شایسته، با مهارت‌های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرارگیرند. آنچه موجبات استفاده بهینه از کارکنان مستعد را فراهم می‌آورد، مدیریت عملکرد می باشد و سازوکارمدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد است. ارزیابی عملکرد کارکنان نخبه نیز به عنوان نظامی که د ...

1 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین افزایش پاداشهای مادی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 2 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین ارتقاء کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 3 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین امنیت شغلی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 4 - باور ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان | 

در این تحقیق رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران از عوامل اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان دولت مورد بررسی علمی قرار گرفته است . در واقع عواملی که در اینگونه بررسیها می‌تواند ملاکی برای صحت مطالعات باشد مورد سنجش قرار گرفته است . بعبارت دیگر در صورتیکه مدیران جامعه مورد مطالعه بخواهند رضایت شغلی کارکنان تحت نظارت خود را از طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود که عامل کیفی است ، مورد ارزیابی قرار دهند، این تحقیق در مقطع زمانی مورد نظر قادر خواهد بود آنها ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می‌باشد که به منظور بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بخش درمانی بیمارستانهای منتخب شهر تهران در مورد پیوند اعضا و اهدای عضو در سال 1374 صورت گرفته است . در این پژوهش 160 نفر از کارکنان بخش درمانی شاغل در بخشهای پیوند کلیه، همودیالیز، بخشهای مراقبتهای ویژه مغز، جراحی قلب ، چشم، جراحی کلیه و داخلی(شامل : 30 پزشک عمومی که دوره تخصصی خود را در یکی از رشته‌های جراحی اعصاب ، جراحی کلیه و مجاری ادرار، جراحی قلب ، داخلی و چشم می گذرانده‌اند. ...
نمایه ها:
نگرش | 
تهران | 
پیوند | 
پزشکی |