عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از دیدگاه سازایی‌گری، آموختن ساختن است و در تعامل فعال فرد با گروه محقق می‌شود. کارکردهای شناختی‌ی والا (تفکر ژرف و آفریننده) هم که آموختنی هستند نه تنها نیازمند فعال بودن آموزنده در فرآیند آموختن هستند بلکه شرایط ویژه‌ای را نیز می‌طلبند. شرایط آموختن این کارکردها را شناخت‌گران/سازایی‌گرانی همچون بلوم ، پیاژه، و ویگوتسکی روشن کرده‌اند . یکی از این شرایط، زمان پرداختن به این کارکردهاست که نوجوانی و مرحله‌ی رشد انتزاعی بهترین وقت برای این کار است. نپرداختن به این کارکردها در ای ...

بیماری اسکلروز متعدد (ام اس) با اثرگذاری روی توانمندی‌های حسی- حرکتی، شناختی، روان‌شناختی و نیز اجتماعی می‌تواند بر عملکردهای روزانه مبتلایان تأثیر داشته باشد. هدف این مطالعه تعیین جایگاه مداخلات شناختی در بین مولفه‌های شناخته‌شده برای توان‌بخشی بیماران ام اس عودکننده‌ – بهبود یابنده می‌باشد. این پژوهش به شیوه کیفی انجام شد. نمونه‌گیری به صورت داوطلبانه در دسترس از 13 نفر از افراد مبتلا به ام اس و 8 نفر از متخصصینی که در زمین? ام اس فعالیت می‌کنند، صورت گرفت. روش اجرای پژوهش ...

زودانگیختگی سازه ای روان شناختی است که در حوزه تفاوتهای فردی پژوهش های مختلفی در مورد آن صورت می پذیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی کنش‌وری شناختی و انگیختگی هیجانی افراد زودانگیخته در شرایط بافت هیجانی مثبت و منفی می‌باشد. پژوهش حاضر در مقوله طرح های تجربی مختلط قرار دارد، که از یک سو کنش‌وری شناختی افراد زودانگیخته بر اساس مقایسه‌های بین گروهی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از سوی دیگر انگیختگی هیجانی افراد زودانگیخته را در بافت هیجانی مثبت و منفی وارسی می‌نماید. جامعه آماری این پژو ...

مقدمه: اسكيزوفرنيا ازناتوان كننده ترين اختلالات رواني توام با نقص شناختي است.به دليل تاثير نقايص شناختي بر تمامي ابعاد زندگي بیماران ، ارزيابي شناخت همراه باتقويت طرحهاي درماني به كسب استقلال در حيطه هاي مختلف عملكردي كمك مي نمايد. هدف ازاين پژوهش بررسي الگوي اضمحلال شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي غيرپارانوئيد با توجه به طول مدت بيماري وتعدادحملات روانپريشي است. روش كار: اين پژوهش ازنوع مقطعي-پس رويدادي مي باشد.كه برروي 77بيمار مبتلا به اسكيزوفرنياي غيرپارانوئيد(5 ...

رسـاله پیـــش رو تـحـلیلی دیـن پژوهی می باشد و نقــش باورها و اعتـقادات دیـنی اســطوره ای و پژوهشی انگاره ای و نمادین تفـسـیری است . اینـکه در اعتقادات مردمان پیـش از تاریخ و تـاریخ ایران باستان الاهه های مادری وجود داشــته اند که به عنوان خداوند مورد ستایش و پرستـش قرار می گرفتند. از جمله آنها ، آناهـیتا، سـپندارمـذ، چیــستا و دایانا می باشد مردمان باستانی با توسل و نذر و نیاز بـه این الاهه ها سعادت ، خوشـبختی و نعمـت را خواسـتـار بوده اند. و هر کـدام از این الاهه ها وظـیفه ...

این پژوهش با هدف مقایسه کارکردهای دو نیمکره مغز و غلبه طرفی، تواناییهای شناختی و مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری غیرکلامی (NLD) و حساب نارسا انجام شد. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پایه های اول تا پنجم ابتدایی بود که در سال تحصیلی93-92 در مدارس عادی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 52 دانش آموز (20 دانش آموز با اختلال یادگیری غیرکلامی و 32 دانش آموز حساب نارسا) بود که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد ...

این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین توانایی فضایی و سبک‌های شناختی(وابسته به زمینه و مستقل از زمینه) با نقش واسطه‌ای گرایش به تفکر انتقادی و نگرش نسبت به خلاقیّت و تبیین کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پسر و دختر مقطع کارشناسی دانشگا‌ههای شهر تهران تشکیل می‌دهد. از این جامعه تعداد 384 نفر شرکت‌کننده با روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای چند مرحله‌ای گزینش شدند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک بُعدی(انحراف از خطی بودن)، کولموگر ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات شناختی بر انجماد راه رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن (کارکردهای اجرایی و بهره حافظه) در بیماران مبتلا به پارکینسون بوده است. تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 14 بیمار پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن (مرحله 2 - 5 مقیاس هوهن و یاهر ) با میانگین سنی 10/92±60/21 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (5 مرد و 2 زن) و تجربی ( 4 مرد و 3 زن) تقسیم شدند. انجماد ...

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسي مقايسه اي عملکرد خانوادگی و شناختي(حافظه شرح حال،‌ حافظه آينده نگر، حافظه كاري) در بيماران مبتلا به ام اس و گروه عادی اجرا شد. روش: در یک بررسی علی-مقایسه ای،200 نفر از بيماران مبتلا به ام اس ( 100 نفر با 2 سال سابقه بيماري و 100 نفر بالاي دو سال سابقه بيماري) و 200 نفر به عنوان گروه عادي در شرایط سنی و اجتماعی مشابه با گروه بيماران، انتخاب شده و طی 7 جلسه2ساعته، وپس از توضیحات لازم و با رضایت کامل، اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند. براي جمع ...