عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 66

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال طیف درخودمانده به منظور تدوین الگوی مداخله بهنگام بود. پردازش حسی به دریافت، تنظیم و انسجام اطلاعات حسی به صورت متوالی و تولید پاسخ سازشی اشاره دارد. مدل پردازش حسی دان شامل دو سازه می‌شود. سازه اول آستانه‌های عصب شناختی و سازه دوم خودگردانی است. هنگامی که این دو پیوستار به هم وصل می‌شوند، چهار الگوی اساسی از پردازش حسی ظاهر می‌شود. این چهار الگو عبارت‌اند از: 1- حس‌جویی، شامل بازنمایی آستان ...

پرسش و مسئله اصلی پژوهش این است که آیا توانمندسازی شناختی موجب بهبود عملکرد توجه، کارکردهای اجرایی (بازداری پاسخ) و حافظه‌کاری کودکان ADHD می‌شود یا خیر؟ از میان کودکان شهر ساری، 3 کودک که بر مبنای پرسشنامه‌ی علائم مرضی کودکان (CSI-4) و مصاحبه بالینی که توسط روانپزشک صورت گرفت، مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند، انتخاب شدند. این کودکان 20 جلسه 1 ساعته، تحت آموزش توانمندسازی شناختی قرار گرفتند و در پایان جلسات اول، پنجم، دهم، پانزدهم و بیستم ارزیابی شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن اس ...

بررسی عملکرد عصب شناختی بیماران با اختلالات اضطرابی توجه خیلی کمی را دریافت کرده است. نقص‌های شناختی ویژگی هسته‌ای چندین اختلال روانی مانند؛ اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی نوع یک می‌باشد. در حوزه‌ی بررسی اختلالات اضطرابی نیز بیشتر بررسی‌ها به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال استرس پس از سانحه، و البته تا حدودی اختلال وحشت زدگی، مربوط است، در حالی که دیگر اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب اجتماعی، توجه خیلی کمتری را دریافت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اضطراب اجتماعی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی_رفتاری گروهی در کاهش رفتار پرخاشگرانه و بهبود کارکرد اجرایی دختران نوجوان بود. برای این منظور با استفاده از پرسشنامه خشم حالت_صفت اسپیلبرگر از بین 300 دانش آموز مقطع راهنمایی، 30 نفر که بیشترین نمره را کسب کرده بودند انتخاب شدند. از این 30 نفر 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش گنجانده شدند. سپس آزمودنی ها به سوال های پژوهش(پرسشنامه های دموگرافیک و افسردگی، اضطراب و استرس(DASS)) جواب دادند و آزمون ها برج لندن و ویسکانسن بر ...

یکی از شایع ترین اختلالات رفتاری، اختلال ADHD است که دارای سه نوع متمایز نقص‌توجه، بیش فعالی- تکانشگری و مدل ترکیبی است. هدف این پژوهش بررسی کارکرد های اجرایی برنامه ریزی و مهار پاسخ در سه زیر گروه این اختلال است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی مقایسه ای می باشد. که جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در شهر شیراز تشکیل می‌دهند. حجم نمونه مورد نظر شامل ۶۰ نفر از کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی است که در هر زیر گروه ن ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی، قضاوت اجتماعی و تاب آوری در بیماران مبتلا به اختلال PTSD، پانیک و افراد بهنجار انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعین مبتلا به اختلال PTSD و پانیک به مراکز روانپزشکی جنت شیراز و پزشکی قانونی اردبیل بود. نمونه پژوهش حاضر 30نفر بیماران PTSD ، 30 نفر بیماران پانیک و30 نفر افراد بهنجار بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ، قضاوت اجتماعی آلدن و میلینگ و مقیاس ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی فعالیت بدنی بر کارکردهای اجرایی کودکان بیش فعال و سالم 7 تا 13 ساله ی شهر خرم آباد است. به این منظور 60 نفر کودک7 تا 13 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند که در آن 30 کودک بیش فعال به دو گروه گواه و ازمایش و 30 کودک عادی هم به دو گروه ازمایش و گواه تقسیم شدند. به منظورسنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ی كانرز والدين، آزمون استروپ ، آزمون حافظه ی ارقام وکسلر و آزمون هانوی استفاده شد و جلسات درمانی طی 18 جلسه 45 دقیقه ای برگزار شد. ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی (استدلال، سازماندهی - برنامه ریزی و حافظه کاری) با میزان اضطراب امتحان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی می پردازد. در این پژوهش همبستگی، تعداد 313 نفر دانش آموز پایه پنجم ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 89-1388مشغول به تحصیل بودند، بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از آزمون آندره ری، خرده آزمون های تشابهات و حافظه عددی مقیاس وکسلر و سیاهه اضطراب امتحان TAI استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون های ...

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشانه های نقص توجه و بیش فعالی دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه - بیش فعالی انجام شده است. طرح آزمایش به صورت آزمایشی همراه به پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان که علایم اختلال نقص توجه و بیش فعالی را داشته و در سال تحصیلی 88 - 87 مشغول به تحصیل بوده اند، می باشد. بدین منظور از بین دانش اموزان ناحیه 3 دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی 20 دانش آموز عمدتا نق ...