عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی عملکرد عصب شناختی بیماران با اختلالات اضطرابی توجه خیلی کمی را دریافت کرده است. نقص‌های شناختی ویژگی هسته‌ای چندین اختلال روانی مانند؛ اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی نوع یک می‌باشد. در حوزه‌ی بررسی اختلالات اضطرابی نیز بیشتر بررسی‌ها به اختلال وسواس فکری- عملی و اختلال استرس پس از سانحه، و البته تا حدودی اختلال وحشت زدگی، مربوط است، در حالی که دیگر اختلالات اضطرابی مانند اختلال اضطراب اجتماعی، توجه خیلی کمتری را دریافت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر اضطراب اجتماعی ...

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نحوه کارکرد خانواده و بهداشت روان نوجوانان می باشد که به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که " آیا میان عملکرد خانوده و سلامت روان نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد؟" و هدف کلی آن کسب شناخت در مورد تأثیر نحوه عملکرد خانواده در ابعاد پانزده گانه ابزار سنجش عملکرد خانواده بلوم در افزایش یا کاهش میزان سلامت و بهداشت روانی نوجوانان می باشد. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه سیستم ها تبیین شده است.فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از " بین عملکرد خانواده و س ...

در زمان حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی است، به طوری که چنین ساختاری امکان تقسیم کارکردی، اقتصادی- اجتماعی متعادلی را در سلسله مراتب شهری و منطقه ای فراهم آورد. بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی به ویژه در نیم قرن اخیر منجر به بروز نابرابری های شهری و منطقه ای و مسائلی مانند مهاجرت های فزاینده در فضای ملی ممالک در حال توسعه شده و در نتیجه باعث از بین رفتن نظام های سنتی، کارکردهای سنتی شهرهای کوچک و منطقه ...

الگوی مدیریت سیاسی شهر، یکی از موضوعات کلیدی در رابطه با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد الگوهای گوناگون اما برخوردار از تعریف، چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. لاجرم ضرورت تحول در نظام مدیریت شهری و پیگیری رویکردهایی انعطاف پذیر، دموکراتیک و مشارکتی به امری اجتناب ناپذیر در عصر حاضر مبدل گشته است. در این پژوهش الگوهای مختلف مدیریت فضای شهری و سیر تطور آن در سه شهر توسعه یافته پاریس در فرانسه، لس آنجلس در ایالات متحده و استانبول در ترکیه بررسی شد. همچنین پس از ...

پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش واسطه ای مثلث‌سازی در سبک های دلبستگی و کارکرد ازدواج زوجین ساکن در شهر قم انجام شد. بدین منظور 200 نفر (100زن و 100مرد) ساکن در 4منطقه ی شهری قم به شیوه ی نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به سوالات جمعیت شناختی و سه پرسش‌نامه ی سبک های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور، مثلث سازی(با فرزندان و با نزدیکان) و سنجش عملکرد ازدواج، پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان د ...

مسئله‌ی کارکرد در ظروف سفالین، بی هیچ واسطه‌ای قابل مشاهده است. ارتباط اساسی میان فرمِ ظروف و کارکرد آنها، مبین عینی این موضوع می‌باشد. علی‌رغم تعاریف و رویکردهای متعدد و متفاوت به هنر اسلامی و همچنین اهمیتِ پرداختن به موضوع کارکردِ سودمند در آثار اسلامی، کمتر با تعاریفی مواجهیم که به این وجه عینیِ آثار رغبت نشان دهند. به همین دلیل با مطالعه‌ی نقد ساختارشکنی که بر مبنای شناسایی وجوه وابسته به امور متافیزیکی در یک موضوع و بی‌اعتبار نمودن آنها در جهت به تعادل رساندن ساختار، است ...

در این رساله سعی بر آن است تا با به‌کار بستن روش توصیفی و تحلیلی، رابطه و نسبتی که میان صورت و کارکرد در معماری یک بنا وجود دارد، بررسی شود.صورت در یک اثر معماری هم بارِ زیباشناسیِ بنا را به دوش می‌کشد و هم لایه‌های معنایی را که بنا، به مخاطب خود القا می‌کند. صورت با روانِ انسان در ارتباط است، از سوی دیگر کارکرد در بنا، برای رفع نیاز آدمی است. صورت عمدتاً عامل درونی بنا و کارکرد عمدتاً عاملی بیرونی است و بر این اساس یک بنا می‌تواند علاوه بر انجام صحیح کارکرد خود بیانگر ایدئول ...

این پایان نامه با نگاهی نو، به کارکرد مثل در قرآن می پردازد و شامل دو بخش می شود که در بخش اول تعریفی جامع از مثل ارائه کرده و تعابیر مختلف آن را در قرآن بررسی می کند و انواع مثل های قیاسی طبیعی و داستانی و اهداف و کارکرد آنها را در مسیر القاء پیام های کلیدی قرآن به مخاطب، مورد مطالعه قرار می دهد و در بخش دوم، تمثیل های قرآنی از منظر زیبایی شناسی ادبی و بیانی مانند ایجاز، تصویر سازی، تناسب لفظ و محتوی و سیاق تألیفی بررسی می گردند . فصل های پایانی به تحلیل ویژگی های مثل های تم ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی وجودگرایی و مدل اولسون صورت گرفت . این مطالعه از نوع موردی بوده و تعداد سه زوج بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند و هر کدام جداگانه به مدت دوازده جلسه در جلسات زوج درمانی شرکت کردند. در طی جلسات اندازه گیری ها بر اساس پرسشنامه رضایتمندی زناشویی و کارکرد خانواده صورت گرفت. یافته ها حاکی از اثربخشی این مداخله بر رضایتمندی زناشویی و کارکرد خانواده این زوج ها بود. ...