عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی جانبازان کارمند ورزشکار و شناسایی عوامل موثر بر آن است. بدین منظور 200 جانباز کارمند ورزشکار با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و تحقیق بر روی آنها انجام گردید. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود که پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. داده های بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها، با استفاده از روش های آماری T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن مورد ...

مالکیت فکری، یکی از حوزه هایی است که در خلق و توسعه‌ی آن، از خدمات کارمندان یا پیمانکاران مستقل، استفاده می‌شود. بنابراین، اموال فکری گاه در قالب قرارداد استخدام و گاه در قالب قرارداد سفارش بوجود می آیند.چه کسی مالک این اموال است؟جواب به این سوأل در محتوای هر حقوق و بسته به نوع مال فکری و نوع رابطه ی استخدامی، تفاوت خواهد کرد سوألاتی که در این تحقیق، مطرح شده اند عبارتند از اینکه؛ .مبنای نظریه آثار اجاره ای چیست؟ و اینکه این نظریه در حقوق مالکیت فکری آمریکا، در چه صورتی اعم ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زن | 
کودک | 

هدف از این تحقیق نیازهای انگیزشی بهداشتی کارمندان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های منتخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بود. تعداد 103 نفر از کارمندان زن و مرد شاغل در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های تهران و دانشکده های علوم انسانی در این تحقیق به عنوان نمونه شرکت کردند. هدف کلی پژوهش نیازهای انگیزشی بهداشتی دو جامعه کارمند تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های متخب تهران و مقایسه آنها با یکدیگر بوده است. در این تحقیق از روش علی مقایسه ای و آمار توصیفی و استنباطی و ...
نمایه ها:
تهران | 

در تحقیق حاضر مسئله ازدواج دختران و پسران کارمندان ساکن در تهران مطرح شده و عوامل موثر بر آن از قبیل مداخله والدین، مداخله خواهر و برادر مداخله خویشان و آشنایان مورد بررسی قرار گرفته است . همسرگزینی سنتی، همسرگزینی ترتیب یافته و همسرگزینی نوین و آداب و رسوم مربوط به آنها مورد مطالعه قرار گرفته است . شکل سنتی همسرگزینی در حال تغییر است . (1) دختران و پسران امروزی در محل کار در محل درس در اماکن عمومی در مهمانیها در کنار یکدیگر هستند و جدائی دو جنس بتدریج از بین میرود آشنائی و د ...

آنچه هدف این تحقیق میتواند باشد این است که با توجه به فضای خاصی که در سازمان‌های اداری ایران وجود دارد. کارمندان جوان مرد جهت ورود به آنها و کسب موفقیت و ارتقاء به سطوح بالاتر چه راههایی را انتخاب میکنند؟ و فکر میکنند چگونه میتوانند به هدف غائی خود برسند؟ و اگر در این میان اشخاصی هستند که احساس عدم موفقیت میکنند با توجه به وضع سازمان مربوط فکر میکنند چه کارهائی باید انجام دهند تا موفق شوند؟ در این راه روابط خویشاوندی با حلقه‌های عاطفی و دوستی و یا استفاده از راههای دیگر چون ر ...
نمایه ها:
پژوهش | 
جوان | 

این تحقیق یک مطالعه توصیفی است که با عنوان "بررسی نگرش کارمندان اداره شهر کرمان نسبت به اهدای عضو خود و بستگان بعد از تشخیص مرگ مغزی" انجام گردید. در این تحقیق 400 کارمند از ادارات شهر کرمان، به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته که در دو قسمت تنظیم گردید. بخش اول ویژگیهای فردی شامل سن، جنس ، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات ، سابقه کار، رشته شغلی، تعداد افراد گیرنده، دهنده و منتظر پیوند در خانواده، ا ...
نمایه ها:
تشخیص | 
کرمان | 
 
طبق یافته‌های حاصل شده در پژوهش حاضر اعتقادات مذهبی بر رضامندی زناشویی اثر دارد و مورد تایید هم قرار گرفت و مورد دیگر اینکه امکانات اقتصادی بر رضامندی زناشویی اثر دارد و مورد تایید قرار گرفت و دیگر اینکه عامل آداب و سنن اجتماعی در رضامندی زناشویی اثر دارد و تایید شد. بدین معنی که آداب و سنن اجتماعی و فرهنگی و زبان و هنجارها و .... در رضامندی زناشویی تاثیر دارند یعنی هر قدر تشابه سنت‌ها و هنجارها در تمامی ابعاد آن بیشتر باشد احساس رضامندی بیشتری را سبب خواهد شد و لازم است اضاف ...
نمایه ها:
کارگر | 
تهران | 
پزشک |