عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظام آموزش علوم پزشكي به عنوان بخش با اهميت آموزش عالي تلقي مي‌شود كه وظايف مهمي همچون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به افراد جامعه را به عهده دارد. چون آگاهي برنامه‌ريزان از نظام برنامه‌ريزي در جهان از اهميت خاصي برخوردار است، لذا مقايسه تطبيقي از برنامه درسي رشته مامايي در چند كشور (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) انتخاب شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. روش پژوهش در اين تحقيق روش زمينه‌اي است، زيرا پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش كيفي است. علاوه بر اين از لحاظ مطالعات تطبيقي ...