عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 107

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آموزش بازوی توانمند کشورهایی است که درصدد توسعه سریع همه منابع از جمله منابع انسانى هستند. بدون یک نظام آموزشى خوب هیچ کشوری قادر نیست به آن حدى از توسعه برسد که با نیازهاى جامعه دمساز باشد. هد ف از این پژوهش ارزیابى برنامه آموزش مقطع کارشناسى ارشد از دیدگاه فارغ التحصیلان بود. نظر این افراد به عنوان متخصصان این فن ارزیابى برنامه آموزشى از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این پژوهش به صورت مقطعى درسال 1383 انجام گردید. جامعه پژوهش کلیه فارغ التحصیلان مدارک پزشکى کشور در مقطع ک ...

رعایت استانداردهای چکیده‌نویسی در بازیابی اطلاعات نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. هدف از انجام این تحقیق تعیین رعایت استاندارها در تنظیم چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران به تفکیک سال، دانشکده و دانشگاه است . در این تحقیق از روش توصیف اطلاعات هر پایان‌نامه و انتقال آن به سیاهه آماری استفاده شد. و با استفاده از اطلاعات آماری بدست آمده جداول میانگین، انحراف معیار و درصد و نمودارهای درصد تهیه گردید. براساس مقایسه جداول و انجام آزمون t نتایج نشان ...

نتیجه این تحقیق نشانگر این است که : -1نگرش فارغ التحصیلان مزبور نسبت به روش تحقیق و عوامل آموزثی آن متوسط یا خنثی(نه مثبت ، نه منفی) اما با آرایش رو به منفی است .-2ارزیابی و گرایش ارزیابی فارغ التحصیلان نسبت به عوامل آموزش (استاد و اهداف آموزش) از حیطه شناختی به سمت حیطه عاطفی و سپس حیطه مهراتی سیر نزولی می یابد . ...
   
چکیده ندارد.

در این مطالعه دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دید دانشجویان این دوره در سه مقطع زمانی و همچنین از دید استادان این دوره در سه زمینه، عملکرد دانشجویان، هدف‌های دوره و اجرای برنامه آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است . پژوهش حاضر با پاسخگوئی به 12 سوال ویژه، در پی دسترسی به سه هدف کلی زیر بوده است : -1 بررسی هدف‌های دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی و زمینه‌های دسترسی به آنها. -2 بررسی وضعیت موجود آموزش در دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی. -3 دستیابی به اطلاعات ، جهت ...

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای دولتی مستقر در تهران از سال 1368 تا 1372" با استفاده از روش پیمایش توصیفی انجام پذیرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، تعیین و شناسایی وضعیت تحصیلی، تجربی و شغلی فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و علاقمندی آنان به رشته تحصیلی و ادامه تحصیل در آن، شناسایی وضعیت جذب آنان در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی‌شان و تعیین علل جذب یا عدم جذب آنان در مشاغل مربوط به حرفه‌ش ...