عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راهکارهای مدیریت کیفیت جامع را شرکتهایی اجرا کرده اند که به افزایش چشم اندازهای بقای خود از طریق گنجاندن بهبود مستمر و کیفیت در اولویتهای راهبردی خود گرایش دارند. در رویکرد کارت امتیاز متوازن با استفاده از اقدامات مالی و غیر مالی به ارزیابی ابعاد چهارگانه عملکرد شرکت یعنی فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد، مالی و مشتریان پرداخته می شود. در این مقاله می کوشیم تا پیوندی میان این دو رویکرد برقرار سازیم و با این کار فرصتهای آتی پژوهشی در مورد این دو رویکرد را شناسایی کنیم. ...