عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه‌های وحشی و خویشاوندان گیاهان زراعی حامل ژن‌های مفیدی هستند که می توان از آنها در برنامه های اصلاحی بهره برد. در این راستا این پژوهش طی سال‌های 1389 و1390 در قالب سه مطالعه بر روی گلرنگ انجام گردید. مطالعه اول با هدف بررسی تنوع ژنتیکی 46 ژنوتیپ از پنج گونه وحشی و اهلی جنس Carthamus و ارزیابی تحمل یه خشکی آنها در مزرعه صورت گرفت. ژنوتیپ‌ها در دو محیط رطوبتی (تنش و عدم تنش خشکی) به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مطالعه دوم ...

خویشاوندان وحشی منبع مهمی از ژن‌های مربوط به صفات مطلوب و سازگاری به شرایط محیطی هستند که می‌توانند برای غنی‌سازی ذخیر? ژنی گلرنگ زراعی مورد استفاده قرار گیرند. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی بین و درون گونه‌ای 18 نمونه از سه گون? جنس کارتاموس شامل تینکتوریوس، لاناتوس و اکسیاکانتا با استفاده از آغازگرهای آی‌اس‌اس‌آر مورد بررسی قرار گرفت. تفکیک باندها روی ژل آگارز و پلی‌آکریل‌آمید صورت پذیرفت. از 9 آغازگر آی‌اس‌اس‌آر در مجموع 169 باند ایجاد گردید که 5/96 درصد آنها چندشکلی نشان داد ...

جنس Carthamus L. با نام فارسی گلرنگ از تیره کاسنی (Asteraceae) شامل حدود 25 گونه در سرتاسر جهان است که در تمام مناطق به استثنای مناطق قطبی پراکنش دارد. این جنس در ایران دارای 6 گونه: (C. oxyacantha، C. tinctorius، C. dentatus، C. glaucus، C. C.lanatus و C. persicus) و 2 زیرگونه: (C. lanatus subsp. turkestanicus و C. glaucus subsp. glaucus) می باشد که در نواحی شمال غرب و غرب و مرکز و شمال شرق پراکنش دارند. در این پژوهش بررسی سیستماتیکی این گونه‌ها با استفاده از مطالعات ریخت ش ...