عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسائل موجود در برنامه‌ریزی شهری به طور کلی، و مسائل مطرح در حیطه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین به طور خاص چند وجهی بوده و با اهداف متعددی درگیر است. برنامه‌ریزی کاربری زمین به دنبال تخصیص بهینه‌ی کاربری‌های مختلف به منبع ارزشمند و محدود زمین بوده که با استفاده‌ی حداکثری از آن بیش‌ترین مطلوبیت را برآورده کرده و اهداف برنامه‌ریزی کاربری زمین را تا بالاترین میزان محقق سازد. با توجه به تعدد اهداف مطرح در تخصیص کاربری زمین، لازم است تا نوعی سازش میان این اهداف به وجود آمده به گونه‌ای ...

بمنظور تعیین وسعت پیامدهای تغییر کاربری اراضی در شهر مشهد و بررسی نقشه‌های توپوگرافی شهر مشهد در سالهای مختلف و مقایسه با نقشه‌های ماهواره‌ای سال 2002 مشهد، نقاطی که تغییر کاربری پیدا کرده بود و تبدیل به شهر شده بود مشخص و نقشه‌ها و نتایج به موسسه خاک و آب ارسال شد. ...

کاربری و پوشش اراضی در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی می شوند و عامل انسانی بیشترین نقش را در این تغییر و تبدیلات ایفا می نماید. از دیرباز دانشمندان همواره در فکر شناسایی تغییرات کاربری بوده است درابتدا با عکسهای هوایی به کشف تغییرات می پرداختند ولی در حال حاضر داده های ماهواره ای و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دراین رابطه نقش اساسی را بر عهده دارند و ابزار مناسبی برای کشف تغییرات محسوب می گردند. دشت قزوین از زمانی که به سوی صنعتی شدن گام برداشته به تدریج در کاربری و پوشش اراضی ...
 
کاربری زمین به مفهوم نوع استفاده از سطح اراضی یک شهر است. شیوه استفاده از زمین در هر منطقه می تواند تاثیر بسزایی در امور حمل و نقل وترافیک آنمنطقه و مناطق هم جوار آن داشته باشد. هرچه میزان توزیع کاربری های مختلف در سطح یک شهر از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد، به طور مستقیم بر بهبود وضعیت آمد و شد در سطح شهر و سطح سرویس معابر موثر می باشد. سوال همیشگی شهرسازان و مهندسین حمل و نقل و ترافیک در این بودهاست که چه ارتباطی ما بین حمل و نقل و کاربری زمین وجود دارد. در این مقاله تلاش ش ...

مفهوم کاربری زمین، توزیع فضایی کارکردهای شهری است . کارکردهای شهری نیز پاسخی است به نیاز شهروندان. بدین ترتیب منظور از کاربری زمین "نحوه استفاده از زمین" برای مقاصد گوناگون شهری است. پژوهش حاضر به ارزیابی کاربری اراضی شهر نی ریز پرداخته است. سوالهای تحقیق این بوده است که آیا کاربری اراضی شهر نی ریز از لحاظ سطح و سرانه با استاندادهای مطلوب مطابقت دارد؟ و دیگر اینکه آیا کاربری اراضی شهر نی ریز با استانداردهای کیفی مطلوب کاربری ها مطابقت دارد؟ روش های ارزیابی این پژوهش بر اساس م ...

در طول راههای کشور شاهد حضور ساختمانها و کاربری های متفاوتی هستیم . تابه حال هیچ مطالعه جامعی در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل و به ویژه مدل سازی کاربری اراضی کنار راه در کشور صورت نگرفته است . وجود ساختمانها و کاربری های متفاوت پراکنده موجب مشکلات و خطرات مالی و جانی بسیار گشته است. در مطالعات حاضر با بررسی انواع سیستم های طبقه بندی کاربری زمین و با توجه به اهداف مطالعات کاربری های زیردر نظرگرفته شد :کاربری اجباری، کاربری خدماتی ، کاربری اختیاری . در پایان نامه حاضر برای کاربر ...
نمایه ها:

کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آن یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفاده بهینه از فضاهای شهری می‌باشد.در عین حال از مهم‌ترین مسائل زندگی امروزی، نحوه‌ی استفاده از زمین شهری است که نظارت بر چگونگی تفکیک اراضی موثرترین عامل در اجرای ضوابط منطقه‌بندی شهرها به مناطق مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری وضوابط مربوط به استفاده از اراضی شهری می‌باشد. نوشهرگرایی به عنوان یک بسته ی برنامه‌ریزی و طراحی شهری که ساختمانهایی با سبک نو-سنتی را برای شکل دادن به محله‌های به نسبت پ ...

برآورد تعداد سفرهای جذب شده توسط کاربری‌های شهری ونحوه ارتباط آن با مشخصه‌های کاربری زمین، یکی از موضوعات اساسی در برنامه‌ریزی حمل و نقل شهری می‌باشد؛ که جهت تحلیل آن از شدت جذب سفر در واحد سطح یا ضرایب هم‌ارزی کاربری در جذب سفر استفاده می‌شود. اهمیت ضرایب هم‌ارزی کاربری در مطالعات پارکینگ، برنامه‌ریزی کاربری زمین، مکانیابی کاربری، پیش‌بینی تقاضای سفر و عارضه‌سنجی ترافیکی احداث کاربری‌های جدید ضرروت مطالعه را نشان می‌دهد. در این تحقیق، کاربری‌های آموزشی، تجاری و پارک‌ شهرهای ...