عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2725

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر اراک دارای کمبودها و نواقصی جهت رفع نیازهای ساکنین و خدمات دهی بهتر به شهروندان می‌باشد. بخشی از این کمبودها و نواقص، ناشی از تخصیص نادرست کاربری زمین در پهنه‌ی شهر است. باتوجه به اینکه تخریب و بازسازی شهر عملاً امکان‌پذیر و منطقی به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌ی موجود جهت بهبود پراکنش فضایی کاربری‌ها استفاده از ظرفیت‌های میان-افزا(اراضی با قابلیت توسعه) است(شهر اراک دارای بیش از 1000 هکتار اراضی بایر و خالی است و بسیاری از اراضی محدوده ی مرکزی آن فرسوده و قابل توسعه مجدد می باشن ...

تغییرات کاربری اراضی یکی از فاکتورهای مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش حوزه و انهدام تنوع زیستی می‌باشد. لذا می‌توان با اطلاع از روند تغییرات کاربری اراضی در راستای هدایت اکوسیستم به سمت تعادل قدم برداشت. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی منطقه گتوند عقیلی در دهه اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود منطقه انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات منطقه از تصاویر سنجنده‌های TM و ETM ماهواره لندست تصویربرداری شده در ماه فوریه سال‌های 200 ...

تغییرکاربری اراضی در یک حوضه آبریز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه هیدرولوژی و در نتیجه منابع آب حوضه داشته باشد. تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه تغییر کاربری با میزان رواناب حوضه‌های آبریز انجام گردید. بدین منظور از مدل هیدرولوژیکی SWAT جهت شبیه‌سازی دبی روزانه و بیلان آبی حوضه آبریز الشتر واقع در استان لرستان طی بازه زمانی سال 1986 تا 2011 استفاده گردید. بدین منظور مدل مورد نظر ابتدا با استفاده از داده های میدانی سال‌های 2003 تا 2011 اجرا گردید سپس مدل با استفاده از داده ...

شهرها، در کشورهای درحال توسعه، طی دهه‌های اخیر، رشد و گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. به موازات رشد و گسترش شهر، اراضی کشاورزی پیرامون نیز تغییر یافته است. میزان تغییرات کاربری زمین به اندازه شهر وابسته می‌باشد. بیشتر تغییرات کاربری زمین در نواحی حاشیه شهری رخ می‌دهد. جایی که شهر، روستا و طبیعت با یکدیگر برخورد می-کنند و محل بروز ویژگی‌های متضاد و ناسازگار این نواحی می‌باشد و باعث به وجود آمدن ناسازگاریهایی در کاربری زمین این نواحی می‌شود. پویایی و ناسازگاری کاربری‌ها در ناحیه حاش ...

امروزه نیاز به مدل‌هایی که توانایی تجزیه و تحلیل تغییرات در کاربری زمین را داشته باشند، بیش از پیش می‌باشد و محققان و برنامه‌ریزانِ شهری توجه خود را به ایجاد، تنظیم و کاربست مدل‌های شبیه‌ساز و پیش‌بینی کننده محرک‌های کاربری زمین معطوف نموده‌اند. در این تحقیق هدف اصلی، " استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور برنامه‌ریزی کاربری زمین شهری می‌باشد. همچنین سوال اساسی در این تحقیق "بررسی کارایی استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در برنامه‌ریزی برای کاربری زمین شهری و نتایج حاصل از ...

فرسایش آبکندی یکی از شکل‌های مهم تخریب خاک به ویژه در مناطق نیمه خشک جهان است. استان ایلام چهارمین استان در کشور از نظر وسعت پهنه‌های آبکندی است و13 درصد از سطح آن توسط آبکندها پوشیده شده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مطالعات ریخت‌شناسی، ارایه آستانه‌های توپوگرافی آبکندها، بررسی ارتباط های هندسی بین آنها، شناخت فرآیند غالب در شروع و گسترش آبکندها در دو کاربری مرتعی و کشاورزی متمرکز شده است. در ابتدا ویژگی‌های هندسی و توپوگرافی120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا، عمق ...

یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی شهری، برنامه ریزی برای کاربری زمین است.که موضوع اصلی درآن، نحوه تخصیص زمین به کاربری‌های مختلف و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر است. بر این اساس برنامه ریزی برای کاربری اراضی در قالب طرح های توسعه شهری از جمله طرح تفصیلی،که جزئیات استفاده از زمین تعیین می‌شود انجام می‌گیرد. در این بین ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان با استفاده از تکنیک های موجود در آن به میزان تحقق یا عدم تحقق طرحهای شهری انجام شده پرداخت. با توجه به ضرورت ارزیابی میزان تحقق ...

درجه حرارت سطح زمین فاکتور مهمی در مطالعات تغیرات جهانی، در تخمین مقادیر تابشی، در مطالعات تعادل گرمایی و بعنوان یک ابزار کنترلی برای مدل های آب و هوایی است. آگاهی از درجه حرارت سطح زمین جهت انجام فعالیت ها و مطالعات علوم زمین، از قبیل تغییرات محیط زیست جهانی و مخصوصا آب و هوای شهری ضروری است. در مناطق شهری بسته به نوع کاربری زمین و پوشش گیاهی، مناطقی با درجه حرارت متفاوت از سایر نواحی بوجود می آید. در این تحقیق سعی خواهد شد مقدار گسیلمندی و درجه حرارت سطح زمین در شهر کرمانش ...

عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهر است و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربری های مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در حالی که طرح های جامع و تفصیلی می تواند ملاک الگو و ملاک توسعه و شهرسازی باشد متأسفانه سال های زیادی است که سلیقه ای عمل کردن متولیان شهرسازی پیامدهای منفی بسیاری را به ارمغان آورده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی کاشمر (تجاری، آموزشی، ف ...