عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور تخمین رواناب حوضه آبریز در سالهای اخیر افزایش یافته است، دلیل این امر این است که مدلهای بارش _ رواناب شامل تغییرات ژئومورفولوژی و مکانی می باشد. در این تحقیق، نقشه شماره منحنی رواناب حوضه آبریز افین به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور و بر اساس فاکتورهایی مانند پوشش گیاهی، کاربری اراضی، گروه هیدرولوژی خاک و شرایط هیدرولوژیکی تهیه گردید. نقشه پوشش گیاهی به کمک شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) تهیه ش ...

رشد روزافزون شهرها و تبعات کالبدی آن به صوت تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامونی و بالاخره آلودگی های زیست محیطی بر کسی پوشیده نیست . بر اساس مطالعات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به روند سریع رشد شهره مجبوریم تا 1400 ( یعنی تنها تا 21 سال آینده ) حدود700،000 هکتار از بهترین اراضی کشاورزی واقع پیرامون شهریمان را به ساخت و سازهای شهری اختصاص دهیم و اگر تنش های شهری را بر روی اراضی فراتر از محدوده خدماتی را نیز اضافه کنیم ابعاد معضل و وسیع تر خواهد شد و لذا ارائه الگویی جدید جهت ...

تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران محسوب می شود. شتاب تغییرات اراضی کشاورزی در ایران، تا حد زیادی برآیند رشد و گسترش توسعه همزمان فن آوری و ارتباطات، گرایش بیشتر به شهر نشینی و نزدیکی رقابت ها در عرصه های اراضی کشاورزی می باشد. تغییرکاربری اراضی کشاورزی نمونه ای مهم از تاثیر گذاری انسان بر محیط است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی باعث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی روستاها شده است. در حالی که سایر تحولات توسعه در ...

این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک و ترسیب کربن در منطقه آق آباد شهرستان گنبد استان گلستان انجام شد. چهار کاربری غالب اراضی منطقه شامل کاربری مرتعی، زراعت، زیتون کاری و مرتع تازه تغییر یافته به کشاورزی به عنوان کاربری های اراضی مورد مطالعه انتخاب شدند. نمونه‌گیری‌های خاک در سه تکرار از هر کاربری اراضی و در دو عمق 20-0 و 40-20 سانتی‌متری خاک انجام شد. آزمایشات خاک شامل بافت، وزن مخصوص ظاهری، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک، ازت، فسفر، ...

یکی از معضلات شهرهای بزرگ، عدم مکان‌گزینی مناسب فعالیت‌های شهری و عدم تخصیص بهینه فضا و سطح مورد نیاز به کاربری‌های گوناگون می‌باشد. تعیین مکان و اختصاص سرانه مناسب به کاربریها مختلف به عهده برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری می‌باشد. در شهرهای کوچک و نوپا که هنوز تحولات شهری تاثیر زیادی در بافت و کالبد آنها نگذاشته، برنامه‌ریزی کاربری اراضی می‌تواند از بسیاری از مشکلات و معضلات احتمالی فراروی آنها در آینده بکاهد. هدف از پژوهش پیش‌رو برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر مالخلیفه و شناخت و ...

علاوه بر تغییر‌اقلیم، تغییر‌کاربری‌ اراضی به عنوان یک عامل جانبی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیلاب دارد. لذا پیش‌بینی اثر تغییر‌اقلیم و کاربری‌اراضی بر وضعیت سیلاب دهه‌های آتی، راهگشای مقابله با این پدیده خواهد بود. جهت بررسی تغییرات اقلیمی دهه 2020 و 2050 حوزه آبخیز اسکندری، برونداد مدل HadCM3 تحت سناریوهای A2 و B1 توسط مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس گردید. نتایج نشان دهنده افزایش 2/7 تا 9/10 درصدی بارش متوسط سالانه دهه 2020 و تغییرات 11/ 4- تا 66/ 4+ درصدی آن در دهه 2050 می‌با ...

طوفان‌هایگرد و غباریکیازپدیده‌های جوی غالب در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب می‌شود که می‌تواند اثراتزیانباریدرمحیط‌هایزندگیانسانی، جانوریوگیاهیبر جا بگذارد. اینپدیدهکشورهای منطقهخاورمیانهازجملهایرانوعراقرا به صورت متناوبتحتتأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، با توجه به گستردگی و شدت روزافزون این پدیده در منطقه خاورمیانه، ارتباط بین آهنگ وقوع طوفان‌های گرد و غبار با تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین در مناطق برداشت رسوبات بادی باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. این مهم به شناخت بیشتر ...

امروزه شهرهای ایران با مشکلات بسیاری مانند گسترش فضایی زیاد، افزایش بی رویه جمعیت، نابودی زمین های کشاورزی، عدم تعادل در پراکنش کاربری های شهری، کمبود خدمات زیربنایی و آلودگی های زیست محیطی دست به گریبان بوده که همگی ارتباط با زمین و کاربری های مختلف آن دارد. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آن، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفاده بهینه از فضای شهری می باشد. هدف از این پژوهش، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر ایذه و شناخت و مطالعه وضع موجود کاربری‌ها در سطح ...

تغییرات کاربری اراضی یکی از فاکتورهای مهم در تغییر جریان هیدرولوژیک، فرسایش حوزه و انهدام تنوع زیستی می‌باشد. لذا می‌توان با اطلاع از روند تغییرات کاربری اراضی در راستای هدایت اکوسیستم به سمت تعادل قدم برداشت. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی منطقه گتوند عقیلی در دهه اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای موجود منطقه انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات منطقه از تصاویر سنجنده‌های TM و ETM ماهواره لندست تصویربرداری شده در ماه فوریه سال‌های 200 ...