عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به مقایسه تراکم توده استخوان وبرخی شاخص های ترکیب بدنی زنان ورزشکار تیم های ملی هندبال ،کاراته وافراد غیر فعال پرداخته است.تعداد 12 بازیکن تیم ملی هندبال و12بازیکن تیم ملی کاراته (کمیته) به طور غیر تصادفی وهدفدار انتخاب شدند وهمچنین 12 فرد غیر فعال نیز ازمیان دانشجویان دانشگاه الزهرا که داوطلب شرکت در این پژوهش بودند به طور تصادفی همگی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند.آزمودنی هادارای میانگین سنی 20 تا 25 سال بودند.اندازه گیری تراکم توده استخوان افراد به روش D ...

مقدمه: کاراته یکی از فراگیرترین ورزش های رزمی در جهان است و ورزشکاران این رشته در معرض آسیب های زیادی قرار دارند. هدف این تحقیق بررسی اثر یک جلسه تمرین کاراته بر نشانگرهای آسیب کلیوی در کاراته کاهای نخبه و مقایسه مقادیر آنها با مقادیر نشانگرها تا 6 ساعت بعد از تمرین می باشد. روش پژوهش: در این تحقیق مقطعی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، 20 نفر کاراته کای نخبه مرد و زن به صورت داوطلبانه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در یک جلسه تمرینی شرکت کردند. نمونه ادراری آزمودنی ها قبل ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تمرینات کاراته بر افزایش ابراز وجود دانش آموزان دختر مبتلا به کمرویی مقطع راهنمایی شهرستان سبزوار بود . روش پژوهش نیمه تجربی ار نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود . نمونه گیری بصورت تصادفی چند مرحله ای صورت پذیرفت و بعد از همسانی ، افراد به سه گروه آزمایشی ( 42 نفر ) و یک گروه کنترل (14 نفر ) تقسیم شده . گروه آزمایشی در جریان برنامه تمرینات کاراته ( متغیر مستقل) قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه آموزشی دریافت نکرد . زمان اجرای برنامه تم ...

هدف این پژوهش، مقایسۀ هیجان‌خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت‌گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته‌کا بوده است. پژوهش حاضر، از نوع علی- مقایسه‌ای بوده و به روش همبستگی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق، متشکل از دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ در دسترس بودند که برای گروه ورزشکاران نخبه از قهرمانان، در سطح تیم‌‌‌های ملی کاراته استفاده به‌عمل آمد و برای گروه ورزشکاران غیرنخبه نیز، از ورزشکاران کاراته‌کار در سطح تیم‌های منطقه‌ای و هیأت‌های ورزشی استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعا ...

تحلیل تکنیکی– تاکتیکی فعالیت رقابت کنندگان یکی از روش های توسعه ورزش مدرن کاراته است. هدف از تحقیق حاضر تحلیل تکنیکی- تاکتیکی کسب امتیازات مردان نخبه کاراته‌ی جهان بود. آزمودنی‌های تحقیق شامل 14 کومیته کای مرد حاضر در فینال مسابقات قهرمانی جهان در تمپر فنلاند در سال 2006 میلادی بودند. اعمال امتیازی از طریق 3 روش پایه ی امتیازگیری(حمله، حمله در حمله، و ضدحمله)، و تکنیک های امتیازگیری موجود در کومیته، و منطبق با قوانین داوری مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت تحلیل دقیق هر مسابقه، فیل ...

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه‏ي نوع، شيوع، علل و مكانيسم آسيب هاي رايج در برخي كاراته‏كاهاي سبك هاي كنترلي و غيركنترلي ماهر و نيمه ماهر بود. روش تحقيق حاضر نیمه تجربی و از نوع مقايسه ای بود. جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه کاراته کاهای حاضر در باشگاه های شهر اصفهان تشکيل دادند که جامعه آماری کاراته کای نيمه ماهر تحقيق حاضر را کاراته کاهايی تشکيل دادند كه كمتر از 5 سال است به طور مداوم مشغول به فعاليت در اين رشته‌ي ورزشي می باشند و سابقه‌ي شركت در مسابقات بين باشگاهي شهرستان و ...

در این تحقیق به « ارزیابی شاخص‌های استعدادیابی در ورزش کاراته ایران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران نخبه کاراته ایران» پرداخته شده و سوال اصلی بدین ترتیب تدوین شده است که شاخص‌های استعدادیابی در ورزش کاراته از دیدگاه مربیان و ورزشکاران نخبه کاراته ایران چه می‌باشد؟ روش تحقیق، زمینه‌یابی بوده و در حیطه تحقیقات توصیفی جای می‌گیرد. جامعه تحقیق را تمامی تمامی مربیان و ورزشکاران نخبه کاراته ایران تشکیل می‌دهند که دربرگیرنده مربیان و ورزشکاران تیم ملی و قهرمانان منتخب سبک‌های کارا ...

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سه‌ برنامه ‌از وهله‌های متفاوت تمرین تکنیک‌های کاراته و تمرینات سنتی بر برخی ‌از شاخص‌های آمادگی جسمانی و عملکردی کاراته کاها بود. 32 آزمودنی از یک گروه 40 نفری در قالب 4 گروه 8 نفری به‌ صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در تمرین شماره1 (تأکید بر وهله‌های کوتاه)، تمرین شماره 2 (تأکید بر وهله‌های بلند)، تمرین شماره 3 (تأکید بر وهله‌های متوسط) و تمرین سنتی (تمرینات معمول کاراته) مورد آزمون قرار گرفتند. در برنامه نوع اول آزمودنی‌ها تکنیک‌های کارات ...
نمایه ها:

هدف اصلی این تحقیق" مقایسه اثر چند روش کششی گرم کردن بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی کاراته کاران نخبه استان فارس " بود. روش تحقیق ‹‹ نیمه تجربی›› از نظر زمان حال نگر و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته داده های مرتبط با ویژگی های فردی و سابقه فعالیت و آسیب آزمودنی ها جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 72 نفر از کاراته کاران مرد نخبه استان فارس بود. نمونه آماری تحقیق تعداد 18 نفر بود که بر اساس ویژگی های جمع آوری شده توسط پرسش نامه انتخاب ...