عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انرژی، عنصر حیاتی و اساسی در تولید است. در ایران به لحاظ دارا بودن میادین سرشار نفتی و گازی، بخش عظیمی از انرژی توسط نفت و گاز تأمین می گردد. بخش زیادی از نفت خام تولیدی به صورت خام و بدون هیچ گونه فرآوری صادر می شود؛ در حالی که با انجام دادن عملیات پالایش و جداسازی بر روی نفت خام، ارزش افزوده فرآورده های حاصل از آن به مراتب افزایش می یابد. در این پژوهش کارآیی فنی 9 پالایشگاه نفت را در بازه زمانی 1384 تا 1390 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های زمانی را مورد ارزیابی گرفته ...

تحلیل پوششی داده‌ها ‎‎‎‎ ابزاری قوی برای مدیران در تجزیه و تحلیل واحدهای تصمیم‎‌‎گیری‎ است. مدیران در تصمیم‌گیری‌های چند شاخصه ‎ نیازمند فراهم آوردن روابط ترجیحی روی یک مجموعه از واحدهای تصمیم‌گیری هستند. پس از ایجاد روابط ترجیحی با استفاده از بردار وزنی‎‎، ترجیحات گزینه‌های تصمیم‌گیری رتبه‌بندی می‌شوند. دراین پایان نامه، روشی جامع برای ارزیابی کارآیی واحدهای تصمیم‎‎گیری با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها و روابط ترجیحی فازی ‎ (FPR) ‎ پیشنهاد شده است که شامل سه مرحله به صو ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم گندم قدیمی و رایج گرمسیری، آزمایشی طی سال زراعی 88-1387 در مزرعه ی تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف کود نیتروژن (اوره) در چهار سطح (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور فرعی نیز شامل چه ...

پژوهش حاضر، با عنوان مقایسۀ کارآیی مدیران آموزشی تحصیلکردۀ علوم اسلامی با سایر رشته‌ها، از منظر شاخصه‌های اختصاصی مدیریتی در نهج البلاغه (پنج منطقۀ شهر تهران) است که با روش توصیفی ـ پیمایشی، در جامعۀ آماری مدیران آموزشی دبیرستان‌های متوسطۀ دخترانۀ شهر تهران در سال تحصیلی89 ـ 88،مورد بررسی قرار گرفته است.فرضیات این تحقیق به دنبال این است که تفاوت‌های عملکرد مدیران تحصیلکرده در رشته‌های علوم اسلامی با عملکرد مدیران تحصیلکردۀ سایر رشته‌ها را مقایسه نماید. این پژوهش در پی آن است ...

هدف از پژوهش حاضر، سنجش کارآیی تیم‌های لیگ برتر والیبال مردان کشور می‌باشد. جامعه پژوهش شامل تیم‌های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال مردان می‌باشد که به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری، حجم نمونه با حجم جامعه برابر در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی است و به روش میدانی انجام شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب کندال و پیرسون و میانگین) و روش تحقیق در عملیات (AHP و DEA) استفاده شد. در مرحله اولویت‌بندی معیارها از نرم افزارEXPERT CHOICE و در مرحله طراحی ...

فرضیه بازار کارا(EMH)اغلب به اوجین فاما نسبت داده می‌شود.این فرضیه بیان می‌کند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس می‌شود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیش‌بینی قیمت‌ها وجود ندارد. کارآیی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه‌ قوی و قوی آزمون می‌‌شود.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بازار سهام تهران کارایی ضعیف دارد یا خیر؟ این تحقیق علاوه بر اینکه می‌تواند با ارائه مفاهیم کارایی بازار سهام در ارتقای مبانی نظری داخلی درباره با ...

این تحقیق با هدف « بررسی نقش روابط عمومی بر خلاقیت و کارآیی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری » انجام گرفته است. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نوع گردآوری داده کمی بود؛ از نظر روش گردآوری داده‌ها ابزار پرسشنامه و مصاحبه ، ماهیت و روش پژوهش توصیفی-همبستگی است و نتایج از طریق نرم افزار spssبدست آمده و تحلیل شده است.. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری اعم از مدیران میانی، مدیران پایه، کارشناسان و کارکنان است در این جامعه 556 نفری(مرد و زن) با استفاده ...
نمایه ها:

هدف ازاین پژوهش بررسی دیدگاه مدیران بخش تربیت بدنی استان فارس درباره نقش عناصر فرآیند خصوصی سازی است .مطالعه وبررسی آثارخصوصی سازی درافزایش کارآیی ورزش به ویژه دربخش خدمات عمومی وآثاروتبعات ویژه آن برورزش است.نمونه آماری شامل 140نفر ازمدیران ومعاونین ادارت تربیت بدنی وروسای هیاتهای ورزشی ومدیران باشگاههای ورزشی می باشد که این چهارگروه مدیر درسطح استان فارس ،مشغول به کار می باشند. تحقیق ازنوع پیمایشی وازطریق میدانی وکتابخانه ای انجام شده است .برای بررسی اهداف ویژه وفرضیه ها ...

مطالعه حاضر به منظور شناسایی ماکروبنتوزها وکیفیت اکولوژیکی سواحل بحرکان درخلیج فارس با استفاده ازشاخص های H`، AMBI، BI، M-AMBI، Medocc، Bentix و BOPA براساس جوامع بنتیک بسترهای نرم وگلی انجام شده است. نمونه برداری فصلی از رسوبات 21 ایستگاه در سواحل بحرکان به وسیله گرب van Veen Grab با سطح مقطع 027 /0 متر مربع از پائیز 1387 تا تابستان 1388 انجام شد. با توجه به نقش و اهمیت دانه بندی رسوبات ومیزان کل مواد آلی در پخش و پراکنش موجودات بنتیک این 2 فاکتور نیز مورد سنجش قرار گرفت. طب ...