عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 770

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور کلی عامل عمده بروز گره‌های ترافیک در شبکه حمل و نقل به خصوص در شهرها ، تقاطعهای همسطح می‌باشد. هدف مهندس حمل و نقل کاهش زمان سفراست که درنتیجه ارزیابی و بهینه‌سازی کارآیی تقاطعها به حقیقت می‌پیوندد. در حال حاضر شهر تهران دارای تقاطعهای همسطح بی‌شمار با وضعیت نامطلوب است . زمان‌بندی چراغهای راهنمایی براساس تجربه پلیس راهنمایی صورت می‌گیرد و از هیچگونه بررسی و پشتیبانی علمی و فنی برخوردار نیست . همچنین طراحی هندسی و علائم کنترل ترافیک بسیاری از تقاطعها ناقص یا اشتباه است . ...

سویا نیز گیاهی است که در صورت حضور جمعیت مناسبی از باکتری‌های همزیست خود که دارای توانائی تثبیت ازت مولکولی باشند، قادر به تامین قسمت عمده‌ای از نیاز ازتی خود می‌باشد. بنابراین کارآیی مایه تلقیح‌های بکار گرفته شده در کشت این گیاه اهمیت درخور توجهی یافته و تاثیر بسزائی در مقدار ازتی خواهند داشت که گیاه قادر است بدین صورت جذب نماید. اولین قدم در تهیه مایه تلقیح با کارآیی مناسب ، دستیابی به سویه‌های موثر و همزیست با گیاه سویا می‌باشد. بدین منظور از غده‌های ریشه‌ای این گیاه در 55 ...

انگور مهمترین و اقتصادی ترین محصول باغی در منطقه سیستان است که نقش بسزایی در اقتصاد این منطقه دارد. لذا با توجه به عوامل تولید به کار گرفته شده بررسی کارآیی این محصول مهم به نظر می رسد. همچنین از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک می باشد و منظور کردن ریسک در مدل های تحلیل رفتار کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است، از این رو در این پژوهش به مطالعه اثر نهاده ها بر ریسک تولید نیز پرداخته شده است. برای تحلیل اطلاعات از روش DEA و SFA استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکم ...

استفاده نامطلوب از منابع در دسترس ، کمبود منابع و هزینه‌های روزافزون در بخش بهداشت و درمان ضرورت انجام مطالعاتی در زمینه بررسی نحوه عملکرد و بهره‌وری سازمانهای بهداشتی و درمانی را گوشزد می‌نماید. در این میان بیمارستانها با توجه به آنکه سهم عمده‌ای از منابع بخش بهداشت و درمانی را به خود اختصاص می‌دهند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در پژوهش حاضر با توجه به مطالب فوق‌الذکر، به منظور مقایسه هزینه - کارآیی بیمارستانهای عمومی - آموزشی شیراز، سه بیمارستان عمومی این شهر طی 6 ماهه ...

افزایش کارآیی عملیات نرم کنی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر تاثیر بر عملیات شناورسازی نقش بسزایی در بهبود عملیات دارد، با اینکه بیشترین انرژی مصرفی در بین کلیه واحدهای فرآوری مربوط به عملیات نرم کنی می‌باشد ولی مشخص گردیده که در حدود کمتر از دو درصد این انرژی بطور موثر برای خردایش بکار گرفته می‌شود، بنابراین استفاده بهینه از انرژی مهمترین عامل در افزایش کارآیی است . بخش نرم کنی کارخانه پر عیارسازی مجتمع مس سرچشمه شامل هشت آسیای گلوله‌ای اولیه است که هر کدام با یک مجموعه د ...

از سال 65 اجرای دوره‌های کاردانی در چهار رشته آموزش ابتدایی ریاضی و علوم تجربی و دینی و عربی به عهده مرکز آموزش ضمن خدمت تهران واگذار شده و تا شهریورماه 69 دو دوره فارغ‌التحصیل شده‌اند هدف این تحقیق بررسی میزان موفقیت فارغ‌التحصیلان دو دوره مذکور و تاثیر دوره آموزشی در افزایش کارآیی آنان می‌باشد یعنی این بررسی میزان تاثیر دوره‌های کاردانی بر دانش و مهارت تخصصی شرکت‌کنندگان را مشخص خواهد کرد توضیح اینکه درصد قبولی و میانگین کتبی ثلث سوم نمرات دانش‌آموزان بعنوان ملاک کارآیی و م ...

بمنظور اعمال رژیمهای مختلف رطوبتی از سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (Line source sprinkler) استفاده شد. با توجه به الگوی پاشش آب در دو طرف خط آبیاری بارانی، معیار تیمار آبیاری در نظر گرفته شد و ارقام lC1 و منوژرم هیبرید ایرانی در این رابطه بررسی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارهای آبیاری در کارآیی مصرف آب وجود دارد ولی اختلاف معنی داری در بین ارقام ملاحظه نشد. همچنین صفات مهم کمی و کیفی چغندرقند از جمله قند ناخالص و خالص، وزن ریشه و اندام هوایی و ن ...

این طرح به بررسی تاثیر یک دوره فعالیت بدنی با شدت متوسط می پردازد که 4 جلسه در هفته و هر جلسه 75-60 دقیقه زمان را به خود اختصاص می دهد و بر مبنای فاکتورهای آمادگی جسمانی ( قدرت و استقامت عضلانی ، استقامت قلبی و عروقی و چابکی و سرعت ) می باشد . طرح 12 هفته به طوا انجامیده و کارآیی فاکتورهایی در سیستم ایمنی پسران دانشجو را مورد بررسی قرار داده است . ...
نمایه ها:
پسر | 

هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان کارآیی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان در سال-های 1387 تا 1389 بود. به این منظور از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. ورودی‌ها و خروجی‌های مورد استفاده برای تعیین میزان کارآیی ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور، با استفاده از نظر خبرگان و طیف پنج مقیاسی فازی تعیین شد. ورودی‌ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی استان بود. نتایج فعالیت‌های ادارات کل در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، ساخت ورزشی، رویداده ...