عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌-باشد. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه معتقدند که پشتوانه و محرک توسعه روستایی، توسعه کشاورزی می‌باشد.یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در جهت توسعه پایدار روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی کشاورزی است. بر همین اساس پژوهش جاری تلاش نموده است تا عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از ...

دلیل توجه سیاست‌گذاران به کارآفرینی، ایجاد محیطی است که در آن افراد برای شناسایی فرصت-های کارآفرینانه و بروز رفتار کارآفرینانه تشویق می‌شوند. به دلیل تنوع در محصولات و خدمات، بخش کشاورزی دارای فرصت‌های کارآفرینانه بسیاری است. تشخیص فرصت اولین گام فرآیند کارآفرینی است. هدف این پژوهش، بررسی تعیین‌کننده‌های تشخیص فرصت کارآفرینانه توسط کارآفرینان کشاورزی بود. این پژوهش توصیفی مقطعی، با استفاده از روش پیمایش انجام شد. نمونه پژوهش 140 کارآفرین کشاورزی بودند که با روش نمونه‌گیری طبق ...

عواملی همچون رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای محصولات غذایی وجود بازار رقابتی در عرضه محصولات کشاورزی، افزایش نیاز به فرصت های شغلی، عدم استفاده از ظرفیت های بسیار بخش کشاورزی، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، نقش کشاورزی در توسعه سایر بخش های اقتصادی و دیگر عوامل توسعه کارآفرینی را در کشاورزی را ضروری ساخته است. کارآفرینی در این بخش زمینه ساز تامین امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی خواهد شد. کارآفرینان کشاورزی با شناسایی و ارزیابی فرصت ها و ...

مشکل عدم اشتغال و ضرورت خلق ارزش برای توسعه، توجه بسیاری از دانشمندان و تصمیم سازان را به سمت کارآفرینی معطوف نموده است. آموزش کارآفرینی می‌تواند یکی از اثرگذارترین روش‌ها برای ارتقای کارآفرینی، و جوامع مجازی می‌توانند نقش کلیدی را در به‌اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات کارآفرینی ایفا نمایند. تحقیقات بسیاری در زمینه به‌اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات در جوامع مجازی انجام‌شده است، اما آن‌گونه که پیشینه نگاشته‌ها نشان می‌دهد، هیچ کدام از این تحقیق ها تبادل دانش و اطلاعات در جوامع مجازی ...

باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در استان همدان و تاثیر آن در ایجاد اشتغال و توسعه‌ی اقتصادی منطقه، تحقیق حاضر در پی شناسایی و اولویت‌بندی انواع نظام‌های حمایتی مورد نیاز برای توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی است. پژوهش از نوع هدف کاربردی و جامعه آماری آن تمامی کارآفرینان در بخش کشاورزی بوده است(117=n).. براساس یافته‌های تحقیق، نظام‌های حمایتی را می‌توان در چهار دسته تقسیم‌بندی نمود شامل: حمایت‌های مالی (تخصیص یارانه و سوبسید، مشوق‌های اقتصادی، مشوق‌های انگیزشی، افزایش میزان تسهیلات ...

تحولات اخیر جوامع بشری از نظر رشد جمعیت، علوم و تکنولوژی و مسایل زیست محیطی، همچنین رشد بی رویه و شتابان جمعیت به ویژه در کشور های جهان سوم منجر به اهرم سیاسی و اعمال فشار قراردادن تعاملات بین المللی و نتیجتا بروز بحران تامین غذا و امنیت غذایی گردیده است. لذا پرداختن به کارآفرینی در بخش کشاورزی یکی از ضرورت های اساسی مقابله با فقر جوامع در کشور های جهان سوم بشمار می آید. در کشور ما نیز، بخش کشاورزی از نظر تامین مواد غذایی، مواد اولیه و همچنین سرمایه مورد نیاز توسعه اقتصادی، ...

کشور ما با بحران شدیدی در زمینه اشتغال و بیکاری دست به گریبان است نبود تعامل در عرضه و تقاضای نیرویک ار به طور نگران کننده ای حاکم شده است و البته میزان آن در روستاها که مظهر جامعه و اقتصاد سنتی اند اما می توان امیدورا بود که با شناخت دقیق تفاوت هایی که از لحاظ مزیت های نسبی اشتغالزایی و میان بخشه ای اصلی فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد و نیز با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از بخش ها از حیث کارآفرینی، جلب و جذب سرمایه، سطح آموزشهای مورد نیاز برای فعالیت های حرفه ...

کارآفرینی را می توان ارتقاء بخش جنبه های متنوع توسعه روستایی دانست، امروزه برنامه ریزان به کارآفرینی به عنوان ابزار مهم تولید شغل و کاهش بیکاری توجه زیادی نشان دادها ند. مقوله کارآفرینی را می توان نیروی محرکه اصلی رشد و توسعه کشور دانست، م قوله ای که در کشورما کمتر به آن توجه شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان روستاهای شهرستان، زهک، همچنین شناسایی موانع و تنگناهای موجود در محدوده مورد مطالعه می باشد. متدولوژی پژوهش حاضر از نوع ...

کارآفرینی روستایی راهکاری جدید درنظریه های توسعه درراستای دستیابی به توسعه پایدار است دراین میان کشاورزی ازبخشهای اساسی اقتصادروستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه آن است توسعه کشاورزی مبنای راهیابی سرمایه گذاری اشتغال وخدمات به سمت مناطق روستایی کاهش بیکاری و اشتغال زایی این بخش می شود هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر برتوسعه کارافرینی کشاورزی ازنظر کشاورزان کارافرین و کارشناسان کشاورزی میباشد بهدلیل پایین بودن حجم جامعه 36نفر از این افراد به عنوان نمونه انتخاب شده و دا ...