عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 88

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و نقش سرمایه اجتماعی در ارتقائ کارآفرینی سازمانی است. روش کار بدین صورت است که ابتدا میزان همبستگی بین عوامل بررسی شده و در صورت تائید رابطه بین متغیرها، به تحلیل عاملی برای اثبات این قضیه که، آیا این متغیر مستقل می تواند جز یکی از عامل های مهم برای متغیر وابسته باشد، پرداخته می شود و در نهایت اگر عامل بودن متغیر مستقل برای متغیر وابسته اثبات شد میزان متغیر مستقل برای ارتقائ متغیر وابسته سنجیده می شو ...

تحولات پر شتاب جهانی در علم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزشها و معیارها بسیاری از سازمانها و شرکتهای موفق را برآن داشته است تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی هدایت کنند. تغییر و تحولات در دهه اخیر و افزایش روز افزون رقابت، پیچیدگی ، پویایی و عدم اطمینان شرایط محیطی باعث شده تا سازمانهای بزرگ نتوانند با شرکتهای کوچک که از انعطاف پذیری، سرعت و نوآوری بالایی برخوردارند، رقابت کنند. به همین خاطر در چنین شرایطی حیات و بقای سازما ...

هدف پژوهش حاضر ، بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تشکیل میدادند که از میان آنان 62 نفر با روش پرسشنامه ای انتخاب شدند .روش تحقیق در این پژوهش ، توصیفی از نوع همبستگی معنی دار که برای برای گردآوری اطلاعات از داده های تحقیق از پرسشنامه استانداردشده ساختار سازمانی رابینز1، پرسشنامه استانداردشده کارآفرینی سازمانی صمد آقایی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگ ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه‌ی ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ادراه کل تربیت بدنی استان تهران بود. روش تحقیق حاضر از لحاظ استراتژی توصیفی-همبستگی و از نظر اجرا پیمایشی و به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان تهران به تعداد 80 نفر بود که با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه آماری تحقیق 60 نفر برآورد شد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت آزمون زمینه های تحقیق از پرسش ...

در حالی که محیط سازمانها به طور فزاینده ای پیچیده و پویا می شود، اهمیت خلق و پایداری مزیت رقابتی برای سازمانها بیش از پیش میگردد. از اساسی ترین ساز و کارهای خلق مزیت رقابتی پایدار در محیط پویای امروزی، استفاده از نوآوری در کسب و کارها، محصولات و ارائه خدمات یا به تعبیری کارآفرینی سازمانی می باشد. امروزه تغییر و تحولات گسترده و پویایی رقابت باعث شده است تا سازمانها به ویژه سازمانهای دانش بنیان به دنبال ایجاد شرایطی باشند که بتوانند افراد خلاق و کارآفرین را جذب، مدیریت، به کارگ ...

در دنیای درحال تحول امروز، سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آن‌ها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سازمان‌ها را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. یکی از مهمترین بسترها برای توسعه مهارت کارآفرینی و نوآوری سازمانی که در تحقیقات گذشته کمتر به آن توجه شده است، مدیریت دانش در سازمان است. از این رو در پژوهش حاضر تأثیر فرآیندهای مدیریت دا ...

تغییر و تحولات صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی روز افزون سازمان ها را بر آن داشته است تا خود را با این تغییرات سازگار نمایند و همچنین برای پیشگامی تلاش نموده و در جستجوی عوامل پیشبرنده‌ی عملکرد خود باشند. از راهکار‌های موثر در این زمینه، توسعه‌ی یادگیری‌سازمانی و کارآفرینی‌سازمانی می‌باشد. یادگیری‌سازمانی و کارآفرینی‌سازمانی، به‌عنوان مزیت رقابتی موثری شناخته شده اند. از مهم‌ترین فناوری‌های نوین، فناوری نانو می‌باشد. کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از توجه به این امر مستثنا نبوده و د ...

هدف کلی این تحقیق این تحقیق "تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی و نوآوری سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان"می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است که به صورت میدانی انجام می شود.جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعه‌ آماری از روش نمونه‌گیری سرشماری استفاده گردیده است و 100 پرسشنامه توزیع شد که 97 پرسشنامه برگشت داده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ مدیریت دا ...

هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی با کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان می‌باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان می‌باشد که 155 نفر را در بر می‌گیرند. از این تعداد با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 110 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در بخش تحلیلی با توجه به فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره به روش ورودی (enter) استفاده شد. تمامی این آزمون‌ها و ...