عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارآفرینی یکی از عوامل تأثیر گذار بر توسعه و از اهداف مهم سازمان ها است که باعث ایجاد تحول و رشد و افزایش بهره وری در آنها می گردد. سبک مدیران نیز در سازمان ها می تواند بر کارآفرین بودن آن تأثیر گذار بوده و رفتارهای کارآفرینانه را توسعه دهد. منظور از کارآفرینی دانشگاهی حل علمی مسائل جامعه، دولت و بنگاه ها، ایجاد زمینه توسعه در کارآفرینی دانشگاهی، عرصه نتایج تحقیقات دانشگاهی به بازار، تولید و عرصه فناوری جدید و نوآوری و همچنین گسترش مرزهای دانش است. مهمترین هدف این مقاله بررسی ...

تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه کارآفرینی به ویژه کارآفرینی در محیط دانشگاهی گویای این واقعیت است که تجاری سازی و عملیاتی ساختن دانش فراگیر شده در دانشگاه و به کارگیری آنها در محیط خارج دانشگاه برای ایجاد درآمد و کسب منفعت اقتصادی برای فراگیران آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و این امر به عنوان رسالت مهم جامعه دانشگاهی شناخته شده است. اما در این راستا موانع و محدودیتهایی وجود دارد که امکان بهره گیری از سرمایه های فکر و آماده سازی فراگیران برای ایجاد کسب و کار را باچالش م ...

دانش جزء لاینفک موفقیت سازمان ها محسوب می شود. این مسئله در سازمان های فرهنگی که سرمایه های فکری و دارایی های نامشهود در این نوع از سازمان ها بسیار با اهمیت می باشد، دارای نقش حیاتی می باشد.کارآفرینی دانشگاهی یکی از کانال های مهمی است که مشارکت دانشگاه ها در توسعه اقتصادی را بطور فزاینده فراهم می-آورد.در واقع با شناخته شدن دانش و نوآوری به عنوان عامل سوم تولید در کنار سرمایه و نیروی انسانی، دانشگاه ها به طور فزاینده در پی افزایش نقش خود در توسعه اقتصادی مناطق هستند. بنابراین ...

از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله ی کارآفرینی دانشگاهی به توسعه ی بهتر این امر کمک می کند. شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه ی دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته و موفق عمل کند . به همین دلیل است که آموزش ...

امروزه نوآوری های ناشی از پژوهش های انجام شده در محیط های دانشگاهی به عنوان یکی از منابع اصلی و در حال افزایش برای تولید و معرفی ایده ها و تکنولوژی های کلیدی محسوب می شود که موجب تشویق به اقدامات کارآفرینی شده است. این روند موجب توسعه بخشی با عنوان کارآفرینی دانشگاهی شده است. کارآفرینی دانشگاهی به اقدامات و تلاش هایی اشاره دارد که دانشگاه ها و بخش های ارتباط با صنعت دانشگاه ها در راستای تجاری سازی بروندادها و نتایج پژوهش های دانشگاهی و علمی خود انجام می دهند. از آنجا که کارآف ...

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه انجام گرفته است. در این راستا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه شناسایی شده است. رویکرد پژوهشی، روش شناسی کیفی بوده و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری و بهره‌گیری از شاخص اشباع نظری، تعداد 15 نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه علوم انسانی (علوم مدیریت) و مدیران ...

کارآفرینی به عنوان پدیدهای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است. در جهان رقابتی امروز،سازمانها، دانشگاهها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهرهگیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند. به دلیل تحولات سریع اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در چند دههی اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای داناییمحور و تولید ثروت از راه دانش، احتیاج به یک بسترسازی مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس میشود. پرداختن به مقولهی کارآفرینی و تربیت و آموزش دانشآموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برقصد کارآفرینانه دانشگاهی در بین دانشجویان دانشگاه‏های شهرستان شیراز است و تلاش شده است با بررسی عواملی هم‏چون هنجارهای ذهنی، هنجارهای اجتماعی، تجربه کارآفرینانه، خودکارآمدی کارآفرینانه، تمایل به خطرپذیری از طریق متغیرهای مدل قصد کارآفرینانه مطلوبیت ادراک شده کارآفرینی، امکان‏پذیری ادراک شده کارآفرینی و نگرش نسبت به کارآفرینی، قصد کارآفرینانه دانشگاهی را مورد بررسی قرار دهد. در ادامه بین متغیرهای جمعیت‏شناختی هم‏چون جنسیت، سن، میزان تحصیلا ...

آموزش کارآفرینی فرایندی نظام مند، آگاهانه و هدف گرا است که طی آن افراد غیر کارآفرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت می شوند. در واقع، این نوع آموزش، فعالیتی به حساب می آید که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز برای راه اندازی و اداره ی کسب و کار استفاده می شود و افزایش، بهبود و توسعه نگرش ها، مهارت ها و توانایی های افراد غیر کارآفرین را در پی خواهد داشت. همچنین آموزش کارآفرینی را می توان از عوامل اصلی توسعه ی قابلیت های ایجاد ارزش اقتصادی دانست. آموزش کارآفر ...