عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حل مشکلات روستایی، متنوع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد .گردشگری یکی از بزر گترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها ، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. کارآفرینی با رشدگردشگری و افزایش تقاضاهای جدید نسبت به انواع مختلف گردشگری وابسته است . ...

کارآفرینی در حال حاضر زمینه بسیار مهمی برای مطالعه و تحقیق به شمار میآید؛ مقوله کارآفرینی مفهومی عینی وعملی است که ریشهای به درازای تاریخ بشر دارد، هر چند به عنوان یک رشته علمی جدید طی سه دهه اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیدهای نوین در اقتصاد، نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند و امروزه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای نقش کلیدی است. از طرفی، به دلایلی چون محدودیت منابع، مشکلات اجتماعی، روند کوچکسازی دو ...

توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیر گذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. در دو دهه اخیر تغییرات محتوایی و کیفی بسیار زیادی در بازارهای جهانی رخ داده است؛ حرکت به سوی منطقه ای ...
نمایه ها:
ایران | 
تحریم | 

پژوهش حاضر تحت عنوان (( موانع قانونی توسعه کارآفرینی در صنایع غذایی)) ، با هدف شناسایی موانع قانونی موثر بر توسعه کارآفرینی به صورت مطالعه موردی در دو شرکت کامبیز و مهیا پروتئین، صورت گرفته است. موانع قانونی شامل قوانین دریافت جواز تأسیس، قوانین و مقررات بانکی، قوانین صادرات و واردات، قانون مالیات و قانون کار می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است و در تجزیه وتحلیل اطلاعات، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده ا ...

هدف این پژوهش مطالعه نقش سرفصل کارشناسی ارشد تربیت بدنی در تأمین مهارت های کارآفرینی دانش آموختگان از نظر کارفرمایان است. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان تربیت بدنی و مدیران ارشد تربیت بدنی در سایر سازمان های دولتی حداقل در سطح مدیر کل بودند که تعداد 72 نفر از کارفرمایان در پژوهش مشارکت کردند. ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.83= a به دست آمد. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظرات صاحب نظران تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل آماری ا ...
نمایه ها:

موضوع پیچیده اشتغال و بیکاری در جهان امروز توجه بسیاری از سیاست‌گذاران، دولت‌مردان و کارشناسان را به خود جلب نموده است. بدیهی است ترکیب جمعیت جوان و سیل متقاضیان کار به ویژه در میان تحصیل‌کردگان ضرورت پرداختن بیشتر به این مسئله را از ابعاد مختلف درکشور ما ایجاب می‌نماید. برای کاهش معضل بیکاری راه-های مختلفی وجود دارد. یکی از موثر‌ترین راهکار‌ها در جهت رفع معضل بیکاری در جامعه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کارآفرینی است. به همین منظور شناسایی ساختارها و راهکار‌های مناسبی که بتوان ...

در حاضر با توجه به اهمیت کارآفرینی برای توسعه کشورها، آموزش کسب و کار و فرهنگ کارآفرینانه،گسترش مراکز تحقیق و توسعه کارآفرینی، برگزاری کارگاه های آموزش کارآفرینی و ... می تواند راهکارارزشمندی برای ایجاد تفکر کارآفرینی باشد. بنابراین مقاله ی حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه فارغ التحصیلان دانشگاهی شهرستان بدره پرداخته است. روش تحقیق در بررسی حاضر ازنوع تجربی و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق دو گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی برخ ...

تأمل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحران های پیش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحرانهایی که وقوع آنها را در آینده پیش بینی می کردند، مهار نمایند. این کشورها به سه دلیل مهم ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و ایجاد اشتغال برای موضوع کارآفرینی اهمیت قائلشده و به آن پرداخته ...

دیده بان جهانی کارآفرینی، یک کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از گروههای علمی پژوهشی است که هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده های پژوهشی معتبر در سطح بین المللی درخصوص فعالیت های کارآفرینانه کشورهاست. اهمیت این نهاد از آن جهت می باشد که تا قبل از تاسیس آن داده های کارآفرینی ارزشمند برای پژوهش در سطح بین المللی و ملی در دسترس نبوده است. دیده بان جهانی کارآفرینی درصدد تعریف و تبیین شاخص های ارزیابی فعالیت های کارآفرینی است و از طریق انتشار گزارشات جهانی، فعالیت های کارآفرینانه را در بین ...