عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 401

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده بر اساس آمارهای موجود، با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته، یکی از بزرگترین مشکلات فراروی جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی، مشکل بیکاری است. به همین دلیل بسیاری از کشورها، از جمله راه حل‌های برون رفت از این بحران را کارآفرینی می‌دانند. توسعه کارآفرینی منجر به افزایش تعداد شرکت‌ها و به تبع آن رشد ابداعات و اختراعات در جامعه می شود؛ این عوامل موجب تقویت محیط رقابتی در بازار ، افزایش رقابت میان بنگاه های اقتصادی و نیز رشد اقتصادی بیشتر شده است. اگرچه کارآفرین ...

کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی به فرصت‌ها و دنبال کردن آن‌ها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است. این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه‌های تأثیر‌گذار بر کارآفرینی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان ابرکوه، صورت گرفته است. این پژوهش بر مبنای هدف در زمره تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع پژوهش های توصیفی تحلیلی است و بخش هایی نیز از روش همبستگی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان راهنما و مشاور و کارشناسان مربو ...

کارآفرینی به عنوان پدیدهای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است. در جهان رقابتی امروز،سازمانها، دانشگاهها و کشورهایی موفق هستند که قادر به بهرهگیری بیشتر از اطلاعات و دانش باشند. به دلیل تحولات سریع اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در چند دههی اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای داناییمحور و تولید ثروت از راه دانش، احتیاج به یک بسترسازی مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس میشود. پرداختن به مقولهی کارآفرینی و تربیت و آموزش دانشآموختگانی که دارای تواناییها و مهارتهای لا ...

کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و کسب و کارهای مخاطره آمیز، سوخت موتور اقتصاد و مدرن را فراهم می کنند. یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی فراهم آید اشتغال زایی ایجاد می شود و عامل انتقال فن آوری خواهد شد. کارآفرینان عامل شناخت و ایجاد گسترش بازارهای جدید هستند آنها توان دیدن خلا بازارها را دارند و فرصت ها را خوب شناسایی می کنند به عبارتی کارآفرینی چیزی جز شناخت فرصت و استفاده بهینه از آن نیست. بنابراین در این مقاله کارآفرینی را به مثابه استراتژی مناسب برای گسترش بهره وری و توسعه ...

کارآفرینی فردی و سازمانی و درپی ان بهره وری کیفیت و تعالی سازمانی ارکان جدانشدنی صنایع و سازمان های موفق است پژوهش حاضربا عنوان بهره وری و کیفیت و تاثیر آن برکارافرینی و تعالی سازمانی با تکیه بردانش موجود و مطالعات متنوع و مشاهده نتایج فعالیت های صورت گرفته درسازمان های بهره ور ارایه گردیده است و ضمن تعریف کارافرینی بهره وری تعالی سازمانی و کیفیت به بیان ارتباط هریک با کارافرینی سازمانی و بیان راه کارهای بهره وری و فراهم سازی شرایط برای پرورش افراد خلاق و کارآفرین ونواور پردا ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی سازوکارها و موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در این تعاونیها برای بهبود کارآیی و بهره وری آنها بود. برای رسیدن به این مقصود از روش تحقیق توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیأت مدیره تعاونیهای توسعه روستایی فعال استان زنجان که تا تیرماه سال 1391 تأسیس گردیده-اند، تشکیل میدادند (335= N) که با توجه به جدول بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 120 نفر از آن با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب (با توجه به شهرستانهای مورد مطا ...

از آنجائی که شرائط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما به گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه‌حل‌های جدید و متفاوتی را طلب میکند ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز روند مستمر کاهش بهای نفت سه عامل عمده‌ای هستند که موجب میشود سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی‌شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری، آبشخوری دیگری نمی‌تواند داشته باشد.این تحقیق نیز در روند تکاملی این موضوع به ...

در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان بین المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و تشخیص فرصت ها و استفاده از منابع جهت پیاده کردن ایده ها در شکل سازمان ها ومخاطرات برنامه ریزی شده یاد می شود. از طرفی سازمان های کارآفرین برای توسعه کارآفرینی به الزامات خاصی از جمله نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و نوآوری در سازمان و ایجاد فضای خلاق در سازمان یا به طور ...
نمایه ها:

امروزه صاحب ‎نظران بر اين باورند که تنها سازمان‎هاي نوآور وکارآفرین در بازارهاي رقابتي جهاني موفق عمل مي‎کنند. از طرف ديگر محققان منبع اصلي شکست سازمان‎ها را عدم بروز کردن دانش و فراموشی فاکتورهای تاثیر گذاری چون نوآوری و کارآفرینی در سطح سازمان را بيان نموده‎اند و نتيجه گرفته‎اند که فعاليت‎هاي اصولي و علمي‎نوآوری و کارآفرینی از شکست جلوگيري کرده و احتمال موفقيت را به‎طور چشمگيري افزايش مي‎دهد (مالکی، 1389). مناسب‎ترين و مفيدترين استراتژي براي سازمان ها،نوآور وکارآفرین بودن ...