عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 482

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب ثروت خدادی، عامل حیات و سرچشمه شکل‌گیری تمدن‌های مهم جهان، در قرن بیست و یکم به عنوان عامل بسیاری از درگیری‌های منطقه‌ای و چالش جدی در معادلات سرزمینی شناخته می‌شود. مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیت-هایی که با آلودگی و تخریب محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع می‌باشد. با توجه به حجم عظیم فاضلاب تولیدی، تلاش برای دستیابی به روش‌های مناسب دفع فاضلاب در محیط زیست ضرورت ...

بررسی غلظت عناصر سنگین به ویژه کادمیم، در سیستم خاک، آب و گیاه به دلیل تأثیر این مواد بر زنجیره‌ی غذایی و سلامت موجودات اهمیت زیادی دارد. به منظور مطالعه‌ی تأثیر شوری، نیتروژن و روی بر گیاه‌استخراجی کادمیم توسط گندم رقم زاگرس آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار به مرحله اجرا در آمد. تیمارها‌ی آزمایشی شامل 2 سطح شوری (صفر و 4 دسی‌زیمنس بر متر)، 3 سطح روی (صفر، 10 و 20 میلی‌گرم روی در کیلوگرم خاک)، 3 سطح نیتروژن (صفر، 75، 150 کیلوگرم نیتروژن ...

در بخش اول، یک روش استخراج فاز جامد جدید برای جداسازی و پیش تغلیظ یون های جیوه (II) در نمونه های آب، پساب و بافت ماهی ارائه شده است. در این روش، یون های جیوه بر روی یک جاذب از جنس آگار اصلاح شده با 2-مرکاپتوبنزایمیدازول، تغلیظ می شوند. سپس، این یون ها توسط محلول هیدروکلریک اسید mol L-1 3 از روی جاذب شسته شده و به روش بخار سرد-اسپکترومتری جذب اتمی (CV-AAS) اندازه گیری می شوند. در این روش، بخارهای اتمی جیوه به وسیله سل واکنش-جدا کننده گاز و مایع (RC-GLS) تولید می شوند. منحنی ک ...

آلودگی خاک به فلزات سنگین از پی‌آمدهای دخالت انسان در طبیعت است که اغلب به یک آلاینده محدود نمی شود. معمولاً در مکان های آلوده، چند فلز سنگین به طور توأمان در غلظت های زیاد در خاک یافت می‌‌شوند. نیکل (Ni) و کادمیم (Cd) از فلزات سنگینی هستند که می‌توانند آسیب هایی قابل توجه به زیست بوم و سلامت انسان وارد آورند. از این رو، یافتن راه‌کارهایی کارآمد، کم هزینه و آسان برای زدودن یا کاهش این آلاینده ها از زیست بوم ضروری است. پالایش سبز روشی نسبتاً نوین است که از گیاهان برای زدودن آل ...

فلزات سنگین از جمله کادمیم از عوامل آلاینده محیطی محسوب می‌شوند که از منابع متعددی وارد خاک می‌شوند. کادمیم بر برقراری و عملکرد سیستم‌های همزیستی بین باکتری‌های مختلف ریزوبیوم و گیاهان میزبان آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. عوامل مختلفی بر مقدار و تراکم فلزات سنگین در محیط‌های کشت اثر می‌گذارد. یکی از این عوامل ماده آلی است که بسته به نوع ماده آلی و شرایط محیطی موجود می‌تواند فراهمی فلزات سنگین در خاک را دست‌خوش تغییر کند. از این‌‌رو به منظور مطالعه‌ی تأثیر کود گاوی بر فراهمی کادم ...

عناصر سنگین از قبیل کادمیم، بر سلامتی انسان و حیوانات اثر سمی دارند. تلاش‌های زیادی برای کاهش عناصر سنگین به‌وسیله‌ی تثبیت کادمیم در خاک و برداشت عناصر سمی از آب‌ها و فاضلاب‌های آلوده نیاز خواهد بود. به‌کارگیری جذب‌کننده‌های طبیعی ارزان‌قیمت و موثر، یکی از تکنیک‌هایی است که می‌تواند برای تثبیت یا حذف عناصر سنگین سمی از خاک و فاضلاب‌ها استفاده شود. مونت‌‌موریلونیت به‌دلیل سطح ویژه‌ی مخصوص بالا، ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، قیمت پایین و فراوانی در اغلب خاک‌ها به‌عنوان یکی از جذب‌ک ...

شستشوی خاک با عوامل متحرک‌کننده یکی از تکنیک‌های درجا برای آلودگی‌زدایی خاک است که در آزمایشگاه به دو صورت پیمانه‌ای و ستونی قابل اجرا می‌باشد. اجرای این تکنیک در خاک‌های آلوده طبیعی، خطرات زیست‌محیطی عدیده‌ای به دنبال خواهد داشت. لذا، مطالعه عوامل موثر بر حذف فلزات سنگین از شکل‌های مختلف حائز اهمیت است. تحقیق حاضر در سه خاک آلوده اطراف کارخانه سرب و روی زنجان و نیز در همین خاک‌ها بعد از استخراج ستونی پیوسته و پالسی (حیدری، 1389) و پیمانه‌ای با 1/0 مول EDTA و اسید سیتریک به ا ...

آلودگی رسوبات و تجمع فلزات سنگین در رسوبات و آب در مناطق کشاورزی یکی از مهم‌ترین مسایل محیط زیستی است که زندگی گیاهان، حیوانات و انسان را تهدید می‌کند هدف از این تحقیق بررسی آلوذگی زیست محیطی کادمیم در رسوبات بستر و معلق می‌باشد. عناصر سنگین به دلیل خاصیت تجمع پذیری در بافت‌های زنده مختلف بدن و عدم تجزیه پذیری و زمان ماندگاری بالا موجبات نگرانی در مورد محیط‌زیست را فراهم آورده و از این‌روی مطالعات زیادی را می‌طلبد در این میان فلزات سنگین موجود در کودهای فسفاته مورد استفاده د ...
نمایه ها:
جذب | 

انباشت عناصر سنگین در خاک‌ها سبب ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوانی در جهان گردیده است. این مطالعه، با هدف مدل‌سازی روند انباشت کادمیم همراه با بررسی اثر عدم قطعیت پارامترهای ورودی بر نتایج آن با لحاظ نمودن دو نوع توزیع پارامترهای ورودی (واقعی و یکنواخت) انجام شد. بدین منظور، روند انباشت کادمیم در خاک با استفاده از یک مدل تصادفی مبتنی بر توازن جرمی جریان‌های ورودی و خروجی و با روش نمونه‌برداری لاتین‌هایپرکیوب مدل‌سازی شد. برای مدل‌سازی، از اطلاعات زراعی 27 ساله منطقه مورد مطالع ...