عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنزیم فنل اکسیداز ( EC 1.11.11.1 )یکی از آنزیمهای کلیدی در رشد و ایمنی حشرات می باشد. بنابراین مهار این آنزیم با اهمیت توسط مهارکنندههایش میتواند به عنوان روشی جدید برای کنترل آفات مورد استفاده قرار بگیرد. پروانه سفید اشجار ( Hyphantria cunea Drury ) یکی از آفات مهم درختان جنگلی، میوه و زینتی در استان گیلان میباشد. این آفت به دلیل داشتن نرخ باروری بالا قادر است در مدت زمان کوتاهی خسارت قابل توجهی به درختان وارد میکند. پروانه برگخوار توت (Glyphodes pyloalisWalker )یکی از آفات ...

بررسی تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تحت تنش خشکی می‌تواند به شناسایی مکانیسم‌های موثر در مقاومت به خشکی کمک کند، بدین منظور در سال زراعی90 -1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، در یک آزمایش مزرعه‌ای صفات عملکرد، اجزای عملکرد و سرعت رشد نسبی محصول در 19 ژنوتیپ نخود به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی بررسی گردید و ژنوتیپ‌ها بر اساس عملکرد به دو گروه مقاوم و حساس دسته بندی شدند. به منظور بررسی اثر تن ...

پاسخ بیوشیمیایی نسبت به آلودگی‌های ویروسی در گیاهان مختلف متفاوت است. یکی از جنبه-های مهم دفاعی گیاه میزبان در برابر عوامل بیماریزا، دفاع بیوشیمیایی و واکنش‌های پیچیده مربوط به آن است. ویروس وای سیب‌زمینی (Potato virus Y, PVY) از خانواده Potyviridae از پراکنش جهانی برخوردار است و از بیمارگرهای رایج مزارع توتون در ایران می‌باشد. ارقام مختلف توتون در برابر سویه‌های این ویروس عکس‌العمل‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. در این تحقیق، تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی پروتئین کل، فنل کل و ...

گندم مهمترین محصول غذایی برای بیش از یک سوم جمعیت جهان است که نگهداری و حمل و نقل آن آسان است و می تواند به انواع مختلف مواد غذایی فرآوری شود. بیشتر فرآورده های گندم به خصوص ماکارونی به شفافیت نیاز دارند و تیرگی آنها یک خصوصیت نا مطلوب به حساب می آید. آنزیم پلی فنول اکسیداز (ppo) یکی از مهمترین آنزیم های درگیر در پدیده ی تیرگی در فرآورده های غذایی گندم می باشد. ارقام گندم از لحاظ فعالیت پلی فنول اکسیداز متفاوت می باشند و اصلاح ارقام گندم با فعالیت پایین ppo یکی از بهترین راهک ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی بر هم کنش سطوح مختلف تنش NaCl و CaCl2 بر برخی صفات جوانه زنی، رشد رویشی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی (Phaseolus vulgaris L. ( انجام شد. در این آزمایش صفات مربوط به جوانه زنی لوبیا قرمز رقم گلی، در چهار سطح شوری شامل (0،100،50 و150 mM NaCl) و کلسیم شامل چهار سطح (0، 5،10و 15mM CaCl2 ) در ظروف پتری مورد بررسی قرار گرفت. بذرهای جوانه زده هر روز شمارش شده و نمونه برداری از نشاءهای گیاهی پس از یک هفته انجام شد. آزمایش دوم با ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر غلظت های مختلف کروم بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه پیاز در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ای انجام شد. سطوح مختلف یون +Cr3 (0، 5، 10، 20، 40، 50، 100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر) در مرحله جوانه زنی به بذر ها و در مرحله گیاهچه ای به گیاهچه های پیاز خوراکی در گلدان های حاوی خاک زراعی و ماسه به نسبت 1:1 اضافه شد. هر دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. شمارش بذر های جوانه زده به صورت روزانه و اندازه گیری صفات مربوط به دان ...

تاثیر عصاره متانولی پوست انار بر مهار آنزیم پلی‌فنول اکسیداز و تغییرات کیفی میگوی سفید اقیانوسی(Litopeneous vannamei) طی ده روز نگهداری در کنار یخ مورد بررسی قرار گرفت. عصاره انار در شرایط آزمایشگاهی اثر مهاری وابسته به دوز را بر فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز از خود نشان داد. در مطالعه از یک گروه کنترل منفی (بدون هر گونه تیمار) و یک گروه کنترل مثبت (تیمارشده با متابی سولفیت سدیم) استفاده شد. تیمار میگوها با محلول‌های یک و دو درصد عصاره انار، سبب به تأخیرافتادن رشد باکتری‌های ...

فنل یک ترکیب آلی سمی است که در پساب اغلب کارخانجات تصفیه روغن، تصفیه نفت، صنایع داروسازی و پتروشیمی یافت می‌شود. بدلیل وجود اثرات سمی فنل بر حیات موجودات زنده، تیمار پسابهای حاوی فنل از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در میان روشهای مختلفی که برای حذف فنل پیشنهاد شده‌اند، تیمار زیستی بدلیل بازدهی بالا و تولید محصولات انتهایی بی ضرر در اولویت قرار دارد. با اینحال در غلظتهای بالای فنل میکرارگانیسمها دچار مهار ناشی از سوبسترا می‌شوند. در راستای حل این مشکل، روشهای مختلفی ایجاد شد ...

یکی از مهمترین بیماری‌های گندم، بیماری بلایت خوشه گندم با عامل Fusarium graminearum می‌باشد. در این تحقیق اثرات احتمالی کاربرد کیتوزان و سیلیکون در امکان القای مقاومت میزبان در مقابل این پاتوژن در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. در محیط پتری اثر غلظت‌های مختلف کیتوزان (100، 200 و 500 میلی گرم / لیتر) و سیلیکون (2، 4 و 6 میلی مولار) بر رشد F. graminearum آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت‌های کیتوزان و سیلیکون به طور مستقیم روی رشد قارچ اثر منفی داشتند. در آز ...