عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت های میادین سلمان، رسالت و سیری ازحوضه شرقی خلیج فارس با هدف شناسایی سنگ منشأ و طبفه بندی ژنتیکی انجام شده است پارامترهای مختلف ژئوشیمیایی (داده های راک اول، پارامترهای بیومارکری، داده های ایزوتوپهای پایدار کربن و گاز کروماتوگرافی )مورد مطالعه قرار گرفته ونتایج بدست آمده نشان می دهد که سنگ مادر مولد این نفت ها دریایی حاوی مواد آلی تیپ II و در شرایط احیایی نهشته شده اند. بر مبنأ مقادیر استران های منظم (C27,C28 & C29 استران (و دیگر پارامترهای ژئو شی ...
نمایه ها:
نفت | 
گژدمی | 
گدوان | 
گورپی |