عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سواحل ماسه‌ای، حدود 40 درصد از خطوط ساحلی جهان را شامل می‌شوند و حاوی نهشته‌های ناپیوسته‌ای از شن و گراول در منطقه ساحلی‌اند. این سواحل عموما در حاشیه زمین‌های پست تشکیل می‌شوند. امروزه، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند و بسیاری از مردم نیز همواره از ساحل بازدید می‌نمایند. در ایران نیز، رودخانه‌ها و سامانه‌های ساحلی یکی از مهمترین عوامل در تعیین محل شهرها، شبکه حمل‌و‌نقل، فعالیت‌های بازرگانی، گردشگری، کشاورزی و توسعه مناطق صنعتی می‌باشند. هر دانشی موضوعا ...

سواحل جنوبی دریای خزر بواسطه آبرفت گذاری رودخانه ها و پسروی این دریا تحت تأثیر فرایندهای زمین ساخت جدید و تغییرات اقلیمی کواترنر شکل گرفته و در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند . در این تحقیق به بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیک بخشی از نوار ساحلی مذکور (انزلی تا چمخاله)پرداخته شده است . پژوهش حاضر ، مبتنی بر روش تجربی و تا حدی تاریخی بوده و بصورت توصیفی _ تحلیلی انجام شده است . بررسیها با استفاده از نقشه‌های تغییرات خطوط ساحلی گیلان ، بازدیدهای میدانی و نمونه گیری از رسوبا ...

سواحل به عنوان یکی از قلمروهای ژئوموفولوژیکی پویا و مهم دنیا محسوب می شوند. از آنجایی که این مناطق حد واسط خشکی و دریا تلقی می شوند، نقش مهمی در شکل گیری اشکال ژئومورفیک دارند. چنین پهنه ای متأثر از حاکمیت فرایندهای دریایی و خشکی بوده و مدیریت ساحلی را تحت تأثیر قرار می دهند. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، سواحل شمالی خلیج فارس از بوشهر تا بندرعباس را در بر می گیرد. در این پژوهش با استناد به آنالیز و پردازش تصاویر ماهواره ای IRS و عملیات میدانی و تکنیک های آماری، پس از بررس ...