عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 616

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

يکی از دلایل عمده کاهش محصول گندم ديم در مناطق سرد و معتدل ايران، تنش خشکی در اواخر فصل رشد می باشد. به منظور شناسايی ژنوتيپ‌های مقاوم به خشکی و ارزيابی برخی از صفات مهم مرتبط با تحمل تنش خشکی در ارقام گندم نان آزمايشی در معاونت موسسه تحقیقات دیم (ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود واقع در استان کرمانشاه) در سال زراعی 90-1389 اجرا شد. در این تحقیق 13 ژنوتيپ پيشرفته و 3 رقم شاهد گندم نان (ریژاو، سرداري و آذر2) از نظر تحمل تنش خشكي و ویژگی‌های فیزیومورفولوژیک آن‌ها در دو شرايط ...

مطالعه بر روی ژنوتیپ های زراعی و وحشی چغندر به منظور: 1- بررسی ارتباط بین شاخص های شیمیائی و زیست شناسی مورد اندازه گیری با تنش شوری و تعیین رابطه بین این شاخص ها با مقاومت به شوری 2- تأثیر تیمار شوری بر میزان تجمع یون های سدیم و پتاسیم و اندازه گیری نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و تعیین ارتباط میزان این عناصر در ژنوتیپ های مقاوم و حساس 3- گروه بندی ژنوتیپ ها از نظر تحمل به شوری و بررسی تنوع طبیعی آنها شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: 28 ژنوتیپ چغندرقند در سه سطح نمک (NaC ...
نمایه ها:

به منظور بررسی تنوع 49 ژنوتیپ لوبیا بر اساس صفات ظاهری، تحقیقی با استفاده از طرح لاتیس نامتعادل با 2 تکرار اجرا گردید. برای هر ژنوتیپ 10 صفت فولوژی، مرفولوژی و فیزیولوژی اندازه‌گیری گردید نتایج بشرح ذیل بدست آمد: -تجزیه واریانس صفات نشان داد که ژنوتیپ‌ها در کلیه صفات تفاوت معنی‌دار داشتند. - ضرایب همبستگی صفات نشان داد که عملکرد دانه با صفات تعداد بذر در بوته، بذر در غلاف ، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته همبستگی معنی‌دار مثبت و با صفات درصد ریزش بذر و وزن 100 دانه همبستگی م ...

به منظور ارزیابی میزان تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان، این بررسی با 20 ژنوتیپ پیشرفته گندم و در دو آزمایش جداگانه: 1- بصورت دیم (تیمار تنش) 2- با آبیاری (سه بار آبیاری (در زمانهای کاشت، ساقه دهی و گلدهی)= تیمار بدون تنش) در سال زراعی 84-1383 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و به مدت 2 سال در ایستگاه دیم مراغه به اجرا در می‌آید. در طول دوره رشد از صفات زراعی نظیر درصد سبز، تاریخ ظهور سنبله، خسارت سرما، زنگ زرد، سیاهکها، درصد ورس، ارتفاع بوته، اجزا ...

چکیده به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و نانو کلات آهن بر صفات رویشی و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی ژنوتیپ‌های بابونه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال 1393 اجراء گردید، تیمار‌های آزمایشی شامل تنش خشکی در 2 سطح (شاهد یا 90 درصد گنجایش زراعی گلدان و 70 درصد گنجایش زراعی گلدان) و نانو کلات آهن در 2 سطح (شاهد یا عدم استفاده از نانو کلات آهن و غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر) و 13 ژنوتیپ بابونه بود. صفات مورد ...
نمایه ها:

این تحقیق برای بررسی صفات موثر در وزن دانه و مطالعه اثر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم بهاره در شرایط مطلوب و تنش خشکی بعد از گرده افشانی اجرا گردید. شانزده ژنوتیپ (4 ژنوتیپ دوروم و 12 ژنوتیپ گندم نان) در دو آزمایش جداگانه هر کدام در چهار تکرار در شرایط مطلوب رطوبتی در طی فصل رشد و تنش خشکی بعد از گرده افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیکی ارزیابی شدند. عملکرد دانه، مقدار وزنی، درصد و سهم انتقال مجدد، حرکت مجدد، و توزیع مجدد مواد فتوسنتزی ذخیره شده قبل و بعد ...

به منظور آگاهی از میزان تنوع در ژنوتیپ های مختلف آپلند (Gossypium hirsutum) در ایران، 35 ژنوتیپ مختلف شامل ارقام وارداتی، دورگ و موتانت موجود در موسسه تحقیقات پنبه ایران در سال های 1376 و 1377 در گرگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی صفات مرفولوژیکی و کمی، تنوع بسیار خوبی را در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان دادند از 15 صفت اندازه گیری شده، 12 صفت در سال 1376 و 11 صفت در سال 1377 دارای اختلاف معنی دار آماری بودند. بررسی نتایج دو ساله نیز اختلاف بین ژنوتیپ های مختلف را از نقط ...

در آذربایجان شرقی تعداد 49 ژنوتیپ گردو شناسایی، جمع آوری و کشت شده اند و آماده انتقال به باغ اصلی می باشند. در استان کردستان خزانه نهال های بذری جمع آوری شده در ایستگاه گریزه موجود و تحت مراقبتهای لازم است. در استان آذربایجان غربی بر طبق برنامه زمان بندی شده در سال 79 مناطق ارومیه، سلماس، خوی، و سردشت مورد بازدید قرار گرفتند و 19 نمونهز مناطق فوق جمع آوری گردید. پس از ثبت مشخصات نمونه ها جهت کاشت به ایستگاه تویسرکان همدان ارسال شد. در استان اردبیل ارقامی که بذر آنها در سالهای ...
نمایه ها:
گردو | 

شوری ازمهم ترین، عوامل محدود کننده رشد گیاهان و تولید محصول در بسیاری از نقاط جهان می باشد که از دیر باز مورد توجه بوده است. گیلاس و آلبالو جزء گیاهان حساس به شوری می باشند. روش معمول تکثیر گیلاس تولید نهال های بذری و پیوند ارقام مناسب روی پایه است. درختان گیلاس اغلب در زمین های مسطح کشت می شوند که در این مناطق مسأله شوری به علت کوددهی بیش از حد و آبیاری با آب بی کیفیت ایجاد می گردد. تحمل شوری در درختان میوه را می توان از طریق استفاده از پایه های متحمل افزایش داد. لذاباتوجه ب ...