عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 748

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایران دارای تنوع نسبتاً بالایی از درختان آلبالو (Prunus cerasus L.) بوده و غنی از منابع ژنتیک این ژرم‌‌پلاسم می‌باشد. بنابراین ارزیابی و طبقه‌بندی خصوصیات این ژرم‌پلاسم غنی، از اهمیت خاصی در برنامه‌های اصلاحی و انتخاب آن‌ها برخوردار است. در این راستا خصوصیات مورفولوژیک، فیزیکوشیمیایی، اسیدهای آلی و خواص آنتی اکسیدانت میوه برخی ژنوتیپ‌های برتر آلبالوی ایران و برخی از ارقام تجاری خارجی (به عنوان شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس به شناسایی و تعیین روابط ژنتیک آن‌ها با استفاده ...

نظر به اهمیت شناسایی و انتخاب رقم مناسب در گسترش موفق سطح زیر کشت درختان زیتون و شناسایی دقیق ارقام بومی با بهترین کیفیت و کمیت روغن، بررسی پیش رو در مورد مطالعه تنوع بعضی از ژنوتیپ‌های زیتون از نظر صفات ریخت‌شناختی و کمیت و کیفیت روغن در منطقه گرگان انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار از بین درختان مجموعه هاشم‌آباد در 10 کیلومتری گرگان انجام شد. خصوصیات ریخت‌شناختی (کمی و کیفی) میوه، هسته و برگ بررسی گردید و تجزیه همبستگی بین آنها انجام شد. بیشترین وزن میوه ...

برای ارزیابی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ‌های جو آزمایشی در دانشکده‌ی علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام شد. در این آزمایش 20 ژنوتیپ جو در دو سیستم آب‌کشت و کشت در ماسه و پرلیت در سه سطح تنش آلومینیوم (شاهد، تیمار 20 میکرومولار وتیمار 40 میکرومولارآلومینیوم) مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که سمیت آلومینیوم صفات مورفولوژیک، میزان کلروفیل و رنگیزه‌های فتوسنتزی و کارتنوئید را ...

در این پژوهش19 لاین اصلاحی گندم دوروم بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک به منظور بررسی تحمل به تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی مرکز آموزش کشاورزی جوانروددر سال زراعی 91-1390 ارزیابی شدند.در هر دو شرایط دیم وآبی نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها در سطح 1% برای صفات بیوماس، عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد بوته، ارتفاع بوته، شاخص برداشت، روز تا گل‌دهی، زمان پر شدن دانه، روز تا رسیدگی، فلورسنس، پایداری غشاء و میزان آب نسبی برگ در سطح 5% برای صفت طول برگ پرچم اختلاف ...

به منظور بررسی صفات ریختی و فعالیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپ های لوبیای سیاه تحت شرایط نرمال و محدود آبیاری 11 ژنوتیپ لوبیای سیاه و3 ژنوتیپ با رنگ روشن تر بعنوان شاهد در دو آزمایش جداگانه بدون تنش(نرمال) و تنش خشکی(آبیاری محدود) در طرح بلوک های کامل تصادفی هر کدام در سه تکرار در مزرعه آموزشی وپژوهشی دانشگاه ایلام واقع در شهرستان مهران در سال1391 کاشت شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌های آزمایشی نشان داد صفات مورد بررسی تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. همچنین تنوع در بین ژنوتیپ ه ...

این تحقیق طی سال زراعی 1388-1387 در مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاههای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی بر روی 30 ژنوتیپ مختلف گندم انجام شد. طرح آزمایشی مورد استفاده بر اساس بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار بود. تنوع ژنتیکی با استفاده از صفات زراعی، مورفولوژیک و نشانگر مولکولی ISSR مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها اختلافات بین ژنوتیپ ها را آشکار کرد بر اساس نتایج تجزیه همبستگی و تجزیه علیت تعداد دانه در سنبله اثر مستقیم بالایی روی عمل ...

خشكي خطر جدي براي توليد محصولات زراعي از جمله لوبياست. لوبيا با نام علمي Phaseolus vulgaris از خانواده لگومينوز به تنش خشكي بالاخص تنش در مرحله زايشي حساس مي‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي بيان ژن‌هاي مرتبط با پاسخ به تنش خشكي در 11 ژنوتيپ لوبيا در دو مرحله رشد رويشي و زايشي در دانشگاه شهرکرد انجام شد. کاشت به روش معمول صورت گرفته و تنش در مرحله رويشي با ظهور سومين سه برگچه‌اي و در مرحله زايشي در جوانه‌هاي گل در حال گذر از ميوز اعمال شد. در مرحله رويشي از برگ‌هاي تحت تنش و كن ...

موفقيت برنامه‌هاي اصلاحي در برنج براي افزايش عملکرد، بستگي به داشتن اطلاعات کافي درباره صفاتي دارد که مستقيم يا غيرمستقيم بر عملکرد تأثير مي‌گذارند و ميزان کارايي هر يک از اين صفات نيز به ميزان تنوع ژنتيکي آن‌ها بستگي دارد. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي صفات مختلف زراعي و بررسي تاثير آن‌ها بر ميزان عملکرد برنج، 20 لاين اميدبخش به همراه رقم شاهد رايج در منطقه به نام فجر در سال زراعي 1390 در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در مزرعه معاونت تحقيقات برنج کشور (مازندران) مورد ...

این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 49 ژنوتیپ و رقم شامل ژنوتیپ های نسلF5 حاصل نه تلاقی بین برنج های محلی خوزستان و برنج های شمال کشور و تعدادی از ارقام محلی و اصلاح شده خوزستان به همراه چند رقم استاندارد IRRI از نظر صفت تحمل به گرما با استفاده از10حایگاه ریزماهواره در سال 1388در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام گرفت. به استثناء جایگاه RM282 در بقیه جایگاه ها چند شکلی مشاهده شد. در مجموع 51 آلل تولید شد. تعداد آلل تولید شده در هر جایگاه بین ...